Mens vi venter på boligmeldingen

«Vi venter i spenning på om regjeringen i sin boligmelding vil komme med konkrete forslag som kan bidra til økt boligbygging», skriver konsernsjef Martin Mæland i lederen i OBOS-bladet nr. 2 2013.

Martin Mæland, konsernsjef i OBOS

I Aftenposten 21. februar i år skriver Einar Lie, professor i økonomisk historie ved Universitetet i Oslo, at det er ”tid for en ny gjenreisning”. ”De historiske utfordringene i dagens boligmarked står i sterkt misforhold til den oppmerksomhet saken får i politikk og offentlig debatt”, skriver han. Vi har tidligere påpekt det samme selv, flere ganger, og kunne ikke vært mer enige.

Historisk vekst

Statistisk sentralbyrå anslår at Oslo vil vokse med omlag 10 000 mennesker i året de neste 20 til 30 årene. Hvis prognosene slår til betyr det at Oslo alene vil vokse med en halv gang i løpet av de neste 30 årene. Hvis veksten blir enda sterkere, slik som den har vært de siste årene, vil Oslo vokse med 50 prosent kanskje i løpet av bare 20 år. Oslo og Akershus forventes å vokse med 350 til 400 000 innbyggere frem til 2030. Det tilsvarer hele Bergen og Stavanger til sammen i løpet av en 20-årsperiode.

Gjenreisningstid

Denne veksten vil kreve en massiv utbygging av boliger, arbeidsplasser, kommunikasjoner, skoler, idrettsanlegg osv. Professor Einar Lie mener at omfanget av denne utbyggingen tåler sammenligning med gjenreisningsproblemet etter krigen og vel så det. I tillegg til Oslo-regionen er det forventet at både Trondheims-regionen, Bergens-regionen og Stavanger-regionen vil vokse med omlag 100 000 mennesker hver i løpet av de neste 20 årene.

I et slik perspektiv kan man lure på hvor politikerne er og hvor de har vært de siste årene. Vi har for vår del ikke registrert noen tiltak som kan bidra til å øke tilbudet av nye boliger. Tvert i mot har vi registrert en rekke tiltak som struper boligbyggingen ved at prosjekter blir avvist, utsatt eller redusert i omfang i tillegg til en rekke fordyrende forskriftskrav.

Den store befolkningsveksten og det begrensede tilbudet av boliger har ført til at boligprisene har løpt løpsk. I OBOS er boligprisene mer enn åttedoblet fra 1992 til i dag, fra under 5 000 kr/m2 i 1992 til over 42 500 kr/m2.

Påkrevet byutvikling

I de siste årene har det sunket inn en forståelse hos mange politikere og byråkrater at de største byene i Norge må utvikles videre som byer og ikke spredt bebygde drabantbyer. Hvis man ikke gjør dette vil det etter hvert bli umulig for folk å komme seg til og fra jobb fordi verken veikapasiteten eller kollektivtransporten klarer å ta unna den store befolkningsveksten. Regjeringen har i lengre tid arbeidet med en boligmelding som er bebudet å komme i mars. Hvilke forslag som kommer her vet vi ennå ikke.

Men den 16. januar sendte Kommunal- og regionaldepartementet ut det såkalte «Tildelingsbrevet for 2013» til Husbanken. Bak denne byråkratiske tittelen skjuler det seg et viktig boligpolitisk dokument, der statsråden i kommunaldepartementet gir Husbanken ordre om hva som skal være institusjonens viktigste mål og satsingsområder for 2013. Og i brevet står det:

«Husbanken skal prioritere føljande satsingsområde i 2013: å bistå kommunane i det bustadsosiale arbeide deira, implementering av ny lov om bustøtte, styrkje arbeidet med å få fram fleire førebilete- og pilotprosjekt med kvalitetar utover minstekrav i byggteknisk forskrift og å sikre god forvaltning av dei økonomiske verkemidla (bustøtte, tilskot og lån)».

I tillegg til satsningsområdene settes det i brevet opp hovedformål fra nr. 1 til nr. 4 (hovedformål nr. 3 mangler imidlertid både i Tildelingsbrevet for 2012 og 2013).

Konkrete forslag mangler

Det som er oppsiktsvekkende er at det i brevet til Husbanken, som historisk har vært regjeringens viktigste virkemiddel for å skaffe flere boliger, ikke står ett ord om at det må satses mer på boligbygging. I Tildelingsbrevet for i fjor sto det riktignok en setning om dette: ”Regjeringa ynskjer å legge til rette for auka bustadetablering i distrikta …”. Når man ser hvor befolkningsveksten har kommet og fortsetter å komme, nemlig i de store byene, er dette oppsiktsvekkende.

Vi venter i spenning på om regjeringen i sin boligmelding vil komme med konkrete forslag som kan bidra til økt boligbygging. Når omfanget av de oppgavene vi står foran (for å møte befolkningsveksten) kan sammenlignes med gjenreisningsproblemene etter krigen, må det snart skje noe.

04.03.2013