Norge trenger en sosial boligpolitikk

– Det viktigste OBOS kan gjøre er kjøpe tomter, utvikle disse og legge ut for salg så mange nye boligprosjekter som mulig. Det vi tjener i gode tider, skal vi fortsatt reinvestere i nye boligtomter for å bygge mer. Det er sosial boligpolitikk «The OBOS Way», skriver konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i oktoberutgaven av OBOS-bladet.

Bilde av ansatte i OBOS

OBOS ER TUFTET på ideen om at vanlige folk i Oslo skal ha mulighet til å skaffe seg sin egen bolig, alene eller sammen med andre. Sosialdemokratiet i Norge tok opp i seg disse ideene og gjorde det til bærebjelken i norsk boligpolitikk etter krigen. Gjennom en kombinasjon av billige
lån fra Statens Husbank, billige tomter fra kommunen og et byggende OBOS reiste det seg i løpet av noen tiår titusenvis av boliger. Folk med alminnelig lønn og kjøpekraft fikk oppfylt sine boligdrømmer, og fikk ta del i velstandsutviklingen.

I DAG KAN VI KNAPT åpne en nyhetsside på nett, bla i en avis eller skru på radioen uten at bolig er et tema. Nå handler imidlertid diskusjonen mest om «boligprisene». «Se boligprisutviklingen der du bor», «IMF frykter norsk boligboble», «Finanstilsynet advarer mot gjeldsvekst», overskriftene fanger alt fra det sensasjonsjagende til dommedagsprofetier.

ISOLERT SETT ER IKKE de høye boligprisene det største problemet i dag. Mange nordmenn klarer utmerket godt å betale de boligprisene som har etablert seg, både i og utenfor hovedstaden. I en internasjonal sammenheng er boligprisene i Oslo fortsatt på et middels nivå sett i forhold til andre hovedsteder. Foreldrebanken sammen med lave renter, lett tilgang på lån, mangel på alternative attraktive investeringskilder for småinvestorer og alt for lav boligbygging i pressområdene, spesielt i og rundt Oslo, samt i Bergen, Tromsø og i Trondheim gjør at vi har
mange nok kunder til det som bygges i pressområdene.

UTFORDRINGEN MED DEN sterke prisveksten ligger primært i at boligmarkedet er i ferd med å skape nye klasseskiller der unge, enslige og andre med lav eller middels kjøpekraft skvises sakte, men sikkert ut av eiermarkedet og inn i leiemarkedet. Det er intet negativt med å leie i perioder av livet, eller for den saks skyld hele livet, men det er hevet over tvil at det å gi flest mulig en mulighet til å eie sin egen bolig
er den mest effektive utjevningspolitikken som finnes.

SAMTIDIG SER VI at gjeldsveksten i befolkningen skaper grunn til bekymring for finansmyndighetene med Finanstilsynet i spissen. Igjen foreslås det å begrense muligheten for at de som har minst fra før kan få lån i banken. Dette er grunnleggende usosialt og vil bare forsterke voksende klasseskiller i boligmarkedet. OBOS har derfor som et alternativ foreslått at man i stedet skjerper egenkapitalkravet for dem som skal kjøpe en bolig nummer to, til minimum 30 prosent og plikt til avdrag for alle lån over 60 prosent. Skatterabatten på sekundærbolig i forhold til beskatning bør også fjernes. Skal kreditten begrenses bør man prioritere å holde banken åpen for dem som har lite egenkapital, men god betjeningsevne, samtidig som den kan stenges noe for de mer velstående. Vi håper at Finansdepartementet også føler et ansvar for å føre en sosial utjevningspolitikk.

FRA OBOS SIN SIDE har vi, i samarbeid med våre gode partnere, innført tiltak for å hindre boligspekulasjon ved å forby salg av såkalte kontraktsposisjoner i våre prosjekter. Det vil si at de som bare kjøper en bolig for å selge den videre igjen med stor gevinst, uten noen gang å få fl ytte inn, ikke lenger vil ha muligheten til det. Dersom hele bransjen følger etter OBOS og gjennomfører tilsvarende regler, tror vi dette kan bidra til å dempe prispresset noe i nyboligmarkedet. Dersom vi fremover også skal kunne fortsette å tilby boliger på sentrale steder til overkommelige priser til folk fl est, må det bygges raskere, høyere og tettere på fl ere steder. Regler må forenkles og endres for å få dette til, både på kommunalt og statlig nivå. Off entlige midler må investeres i kollektivtrafi kk, veier, skoler, barnehager, eldreomsorg og kultur. Politikerne må levere i forhold til både forventninger, behov og løfter.

DET VIKTIGSTE OBOS kan gjøre er kjøpe tomter, utvikle disse og legge ut for salg så mange nye boligprosjekter som mulig. Vi lover både medlemmene våre og omverdenen at vi ikke spekulerer i prisvekst gjennom å ruge på tomtene våre, men vi skal sette i gang bygging så raskt vi bare får lov av myndighetene, og ut fra hva markedet tåler. Det vi tjener i gode tider, skal vi fortsatt reinvestere i nye boligtomter for å bygge mer. Det er sosial boligpolitikk «The OBOS Way».