OBOS bryter milliardgrensen

OBOS-konsernet fikk i 2013 et resultat før skatt på 1 127,9 millioner kroner, mot 778,9 millioner kroner i 2012. Konsernet omsatte for 5,04 milliarder kroner i 2013, mot 4,24 milliarder kroner i 2012.

OBOS´hovedkontor på Hammersborg Torg 1 i Oslo.

Økningen i resultatet i forhold til resultatet for 2012 skyldes i hovedsak gevinster ved salg av eiendommer og en høyere takt i boligbyggingen.

Prisveksten på bruktboliger stoppet opp i 2013. Gjennomsnittsprisene for bruktboliger i Oslo-området har i henhold til prisstatistikken til OBOS sunket gjennom året fra 41 557 kroner per kvadratmeter i desember 2012 til 39 927 kroner per kvadratmeter i desember 2013. Prisnedgangen gjennom året var på 3,9 prosent. Tilsvarende utvikling ser vi også i de andre byene.

I 2013 ble spare- og utlånsvirksomheten til medlemmer og boligselskaper flyttet over fra boligbyggelaget OBOS til den nyopprettede OBOS-banken AS. Banken hadde ved årets slutt en risikovektet egenkapitalandel på 21 prosent.

Totalkapitalen til OBOS var ved utgangen av året 28,45 milliarder kroner, sammenlignet med 27,29 milliarder kroner året før. Egenkapitalen per 31.12.2013 var 7,28 milliarder kroner mot 6,24 milliarder kroner ved utgangen av 2012. Verdijustert egenkapital var ved årets slutt ca 16 milliarder kroner.

Egenkapitalandelen eksklusive OBOS-banken var pr 31.12.13. ca 45 prosent. Verdijustert egenkapitalprosent til OBOS-konsernet eksklusive OBOS-banken var ca 64 prosent ved årets slutt.

Medlemstilgang

I løpet av året fikk OBOS 21 172 nye medlemmer. Ved utgangen av året hadde OBOS 338 654 betalende medlemmer. Det er det høyeste antall medlemmer noen gang.

Boligbygging

Boligbyggingen i OBOS skjer gjennom divisjonen for boligutvikling og eiendomsmegling. Omsetningen i boligbyggingen i 2013 var på 2,82 milliarder kroner. Tilsvarende tall for 2012 var 2,46 milliarder kroner. Resultat før skatt ble 201,9 millioner kroner, mot 71,3 millioner kroner i 2012.

OBOS har solgt 823 nye boliger i 2013, mot 1017 i 2012. Salgstakten på nye boliger falt kraftig fra juni og ut året. I 2013 ble det igangsatt bygging av 1 227 boliger og ferdigstilt 1 407 boliger. Det er det høyeste antall ferdigstilte boliger siden 1983.

Eiendomsmegling

Boligsalget skjer gjennom OBOS Eiendomsmeglere AS og avdelingen for avklaring av forkjøpsrett. OBOS solgte 4 853 boliger gjennom disse enhetene i 2013. Totalt omsatte virksomhetsområdet for 130,8 millioner kroner i 2013, mot 133,7 millioner kroner i 2012. Resultat før skatt utgjorde 19,9 millioner kroner, mot 21,7 millioner kroner i 2012.

I OBOS-tilknyttede borettslag ble det omsatt 6 603 boliger. Omsetningene foregikk gjennom OBOS Eiendomsmeglere og andre meglere. Ved omsetning av leiligheter i OBOS-tilknyttede borettslag benyttet medlemmene forkjøpsretten i 29,6 prosent av salgene.

Boligforvaltning

Innen boligforvaltningsområdet har OBOS-konsernet forvaltningsavtaler med 2 640 boligselskaper, med til sammen 174 618 boliger. Dette gir en økning på 5 464 boliger i løpet av 2013. Per 1. januar 2014 forvaltet OBOS 79 403 boliger i tilknyttede borettslag.

OBOS kjøpte i 2013 51 prosent av Tandem Regnskap AS. OBOS er et stort regnskapskonsern som årlig fører om lag 4 000 regnskap.

Forvaltningsvirksomheten omsatte for 456,8 millioner kroner i 2013 og fikk et resultat på 139,4 millioner kroner, mot 121,1 millioner kroner i 2012.

Finans

Finansvirksomheten i OBOS består av bank og skadeforsikring. I 2013 hadde finansvirksomheten et resultat før skatt på 168,7 millioner kroner, mot 156,9 millioner kroner i 2012.

Spareinnskudd fra OBOS-medlemmer og selskaper var på 9,7 milliarder kroner ved årets utgang, mot 8,3 milliarder året før.  Alle spareinnskudd under 2 millioner kroner er sikret i Bankenes Sikringsfond.

Utlån til medlemmer utgjorde 5,1 milliarder kroner ved utgangen av 2013. Tilsvarende beløp i 2012 var 4,4 milliarder kroner. Utlån til boligselskaper utgjorde 6,7 milliarder kroner ved utgangen av året, mot 6,8 milliarder kroner året før. I tillegg er det overført lån på til sammen 2,20 milliarder kroner til Eika Boligkreditt. Totalt sett er den reelle nettoveksten i lån til boligselskaper på 2,1 milliarder kroner i løpet av 2013.

Næringseiendom

OBOS-konsernet eier ca. 500 000 kvm. med forretningslokaler, kontorbygg og annen næringseiendom. Forretningsområdet næringseiendom hadde et overskudd på 446,1 millioner kroner i 2013 mot 135,4 millioner kroner i 2012. Omsetningen var i 2013 på 1,06 milliarder kroner, mot 736,7 millioner kroner i 2012.

Aksjeinvesteringer

Aksjeinvesteringene viser et resultat før skatt på 198,8 millioner kroner mot 277,4 millioner kroner i 2012.

OBOS’ aksjeportefølje hadde ved årsskiftet en markedsverdi på i overkant av 4 milliarder kroner. De største postene er i entreprenørselskapene Veidekke ASA, AF Gruppen ASA  og BWG Homes ASA. I april 2013 kjøpte OBOS seg opp fra en eierandel på 19,91 prosent i BWG Homes ASA til en eierandel på 32,99 prosent.  OBOS er største aksjonær i disse tre selskapene.

AF Gruppen og Veidekke hadde per 31.12.13 en merverdi på ca, 2,0 milliarder kroner over
bokførte verdier.

04.03.2014