OBOS-konsernets beste resultat noensinne

OBOS-konsernet fikk i 2015 sitt beste resultat noensinne. Resultatet før skatt i 2015 var 2 366,8 millioner kroner, mot 1 819,6 millioner kroner i 2014. OBOS-konsernets samlede omsetning var 9,50 milliarder kroner.

Illustrasjon til Storøya, Fornebu. Oversiktsbilde som viser den planlagte bebyggelsen og grøntområdene rundt boligene.


- Resultatet skyldes først og fremst et meget solid driftsresultat. I tillegg har OBOS i løpet av året solgt seg ned i Veidekke ASA og AF Gruppen ASA. Salget av disse aksjene ga en samlet resultateffekt i konsernet på 895,5 millioner kroner, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

OBOS gikk fra og med første kvartal 2015 over til å rapportere etter internasjonale standarder for regnskap og rapportering (forenklet IFRS). Fram til da hadde OBOS rapportert etter norske regnskapsprinsipper (NGAAP).

I løpet av året fikk OBOS 23 668 nye medlemmer. I tillegg fikk OBOS 5 924 nye medlemmer ved fusjonen med Ålesund Boligbyggelag. Ved utgangen av året hadde OBOS 393 923 betalende medlemmer.

- Vi er nå den største boligutvikleren i Norge og en av de største i Norden. I 2015 solgte OBOS-konsernet 3 903 nye boliger, hvor OBOS sin andel utgjør 3 432 boliger, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj. I Oslo steg prisene på bruktboliger gjennom 2015 med 7,3 prosent. På landsbasis steg prisene med 5,2 prosent.

Totalkapitalen var ved utgangen av året 52,23 milliarder kroner, sammenlignet med 43,47 milliarder kroner året før. Oppgangen var på 20 prosent. Egenkapitalen i OBOS-konsernet utgjør 14,60 milliarder kroner. Egenkapitalandelen per 31.12.2015 var 28,0 prosent mot 28,3 prosent ved utgangen av 2014.

- Jeg vil takke alle ansatte i konsernet. Resultatet skyldes deres iherdige innsats gjennom hele året, sier konsernsjefen.

Boligbygging

Boligbyggingen i OBOS skjer gjennom divisjonen for boligutvikling. Salget av nye boliger var svært godt gjennom hele året. OBOS har i løpet av 2015 igangsatt 3 492 boliger og ferdigstilt 2 259 nye boliger i Norge og Sverige. I 2015 solgte OBOS-konsernet 3 903 nye boliger i Norge og Sverige, mot 2 931 boliger i 2014. I Norge ble det solgt 2 379 boliger. I Sverige ble det solgt 1 524 boliger.

Operasjonell omsetningen for boligbyggingen i 2015 var på 8,19 milliarder kroner. Tilsvarende tall for 2014 var 4,41 milliarder kroner. Operasjonelt resultat før skatt ble 385,9 millioner kroner, mot 87,3 millioner kroner i 2014.

Forvaltning og rådgivning

Innen boligforvaltningsområdet har OBOS-konsernet forvaltningsavtaler med 3 243 boligselskaper, med til sammen 199 090 boliger. Dette gir en økning på 9 343 boliger i løpet av 2015. Dette inkluderer boligene som kom gjennom fusjonen med Ålesund BBL. Per 1. januar 2015 forvaltet OBOS 89 187 boliger i tilknyttede borettslag.

Operasjonelt omsatte forvaltnings- og rådgivningsvirksomheten for 693,9 millioner kroner i 2015 og fikk et resultat på 168,5 millioner kroner, mot 172,7 millioner kroner i 2014.

Næringseiendom

OBOS-konsernet eier ca. 565 000 kvadratmeter med forretningslokaler, kontorbygg og annen næringseiendom og forvalter ca. 3 millioner kvadratmeter næringseiendom. Operasjonelt hadde forretningsområdet næringseiendom et overskudd på 671,3 millioner kroner i 2015 mot 594,6 millioner kroner i 2014. Omsetningen var i 2015 på 972,8 millioner kroner, mot 787,6 millioner kroner i 2014.

Finans

Finansvirksomheten i OBOS består av bank og forsikring. I 2015 hadde finansvirksomheten et operasjonelt resultat før skatt på 113,5 millioner kroner, mot 146,4 millioner kroner i 2014.

Spareinnskudd fra privatkunder og boligselskaper var på 11,02 milliarder kroner ved årets utgang, mot 11,17 milliarder året før. Alle spareinnskudd under 2 millioner kroner er sikret i Bankenes Sikringsfond.

Utlån til privatmarkedet utgjorde 9,34 milliarder kroner ved utgangen av 2015. Tilsvarende beløp i 2014 var 7,56 milliarder kroner. Dette gir en vekst på 23,6 prosent for privatmarkedet i 2015.

Utlån til bedriftsmarkedet, i hovedsak bestående av boligselskaper, utgjorde 10,26 milliarder kroner på egen balanse ved utgangen av året, mot 8,06 milliarder kroner året før. Dette gir en økning på 2,19 milliarder kroner i løpet av 2015, og en vekst på 27,2 prosent. Inkluderes utlånsporteføljen overført til Eika Boligkreditt AS utgjør veksten 14,1 prosent.

Eiendomsmegling

Bruktboligsalget skjer gjennom OBOS Eiendomsmeglere AS og avdelingen for avklaring av forkjøpsrett. OBOS solgte 2 723 boliger gjennom disse enhetene i 2015. Totalt omsatte virksomhetsområdet operasjonelt for 163,1 millioner kroner i 2015, mot 155,5 millioner kroner i 2014. Resultat før skatt utgjorde 12,6 millioner kroner, mot 21,3 millioner kroner i 2014.

I OBOS-tilknyttede borettslag ble det omsatt 7 556 boliger. Omsetningene foregikk gjennom OBOS Eiendomsmeglere og andre meglere. Ved omsetning av leiligheter i OBOS-tilknyttede borettslag benyttet medlemmene forkjøpsretten i 32 prosent av salgene.

Aksjeinvesteringer

Aksjeinvesteringene i OBOS-konsernet viser et operasjonelt resultat før skatt på 1,24 milliarder kroner mot 777,3 millioner kroner i 2014. Aksjeporteføljen hadde ved årsskiftet en markedsverdi på 5,69 milliarder kroner, mot 4,47 milliarder i 2014. De største aksjepostene er i AF Gruppen ASA og Veidekke ASA. OBOS foretok i 2015 nedsalg i begge selskapene. Salget av disse aksjene ga en samlet resultateffekt i konsernet på 895,5 millioner kroner. OBOS er fortsatt største aksjonær i begge selskapene.

OBOS var ved utgangen av året nest største aksjonær i det rådgivende ingeniørselskapet Multiconsult, med en eierandel på 5,24 prosent.

For mer informasjon, kontakt:

Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj, tlf. mobil: 91 38 27 77
CFO Ove B. Haupberg, tlf. mobil: 40 10 09 00
Kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen, tlf. mobil: 90 85 84 41

Her kan du lese mer om OBOS' resultater

 

16.02.2016