OBOS bidrar – dette er våre tiltak

Informasjon til medlemmer og kunder

Norge og verden er nå inne i krevende tider. OBOS skal bidra i den nasjonale dugnaden og vi gjør det vi kan for å være i normal drift. Vi har derfor satt inn en rekke tiltak for å beskytte våre medlemmer, samarbeidspartnere, kunder og ansatte fra smitte.

Dette er våre tiltak
Lukk

OBOS og HOBBL i fusjonssamtaler

Styrene i OBOS og Hamar og Omegn Boligbyggelag (HOBBL) har besluttet å starte forhandlinger om en eventuell fusjon.

Hamar og Omegn boligbyggelag har 10 500 medlemmer og 5 500 boliger til forvaltning. En fusjon vil innebære at medlemmene i boligbyggelaget blir medlemmer i OBOS. Alle medlemmer vil beholde sin opptjente ansiennitet.

Videreutvikle og styrke posisjonen i Hamarregionen
Sett fra styret i Hamar og Omegn Boligbyggelag sin side er det viktig å ta inn over seg den strukturendringen som skjer i boligsamvirket,og forholde seg aktivt til denne. Strukturendringen er basert på fusjoner hvor små og mellomstore boligbyggelag fusjonerer med store boligbyggelag regionalt, eller OBOS nasjonalt.

For Hamar og Omegn Boligbyggelag vil en fusjon med OBOS styrke muligheten til å løfte fram boligsamvirkets andel av boligbyggingen i regionen, gjennom økte økonomiske og organisatoriske krefter. Volumet i boligbyggingen de nærmeste årene vil nås gjennom større prosjekter hvor det kreves betydelige grunnlagsinvesteringer, men også betydelig kompetanse for å håndtere prosjektene.

Gjennom en fusjon styrker Hamar og Omegn Boligbyggelag fagmiljøene samtidig med at fokuset på kvalitet, fagutvikling og forretningsutvikling øker.

Bedre produkter og tjenester

– En eventuell fusjon vil styrke den virksomheten som de to boligbyggelagene hittil har hatt hver for seg. Samtidig vil den også bidra til å styrke vår strategi for å etablere oss i området rundt Oslo-fjorden og i de største byene i Norge, sier konsernsjef Martin Mæland i OBOS.

Dersom forhandlingene fører frem må generalforsamlingene i begge boligbyggelagene vedta fusjonen med to tredjedels flertall.

15.04.2011