OBOS støtter avdragsplikt

OBOS er positive til flere av Finanstilsynets forslag for å begrense nordmenns boliggjeld, men mener at manglende boligbygging er den viktigste årsaken til boligprisveksten.

Fasadebilde av Bjerkehaugen borettslag på Kalbakken i Oslo som vant OBOS' rehabiliteringspris 2014.

– Vi er overrasket over at Finanstilsynet ikke nevner manglende boligbygging som en av årsakene til den sterke boligprisveksten, sier konsernsjef Martin Mæland i OBOS.

Han mener at en boligbygging som hadde vært bedre tilpasset etterspørselen ville gitt lavere boligprisvekst og lavere gjeldsvekst. Regjeringen bør derfor rette oppmerksomheten mot å gjøre det enklere og billigere å bygge boliger, samt styrke samferdselssatsingen i de store byene, mener han.

– Vi mener at norsk økonomi er inne i en periode med svakere vekst og med utsikter til en viss oppgang i arbeidsledigheten. Prisstatistikken for april, som viser en nedgang i boligprisene på 1,6 prosent fra mars, kan være et tegn på dette. Det vil dempe boligetterspørselen og prisveksten fremover uten ytterligere innstramming i kredittilgangen, sier Mæland. 

Finanstilsynet har presentert en rekke tiltak for å begrense nordmenns boliggjeld. Flere av dem vil OBOS gå imot: 

• Forskriftsfesting av krav til utlån med pant i bolig
OBOS mener forskriftsfesting vil gjøre bankene lite fleksible i møte med kundenes behov for boliglån. Bankenes utlån må styres gjennom generelle krav til risikostyring og kapital, og på det grunnlaget må bankene selv foreta samt ta ansvar for sine kredittvurderinger. OBOS anbefaler at man i stedet vurderer fastrente på de lånene som har høyest belåningsgrad. 

• Et absolutt krav til 15 prosent egenkapital ved boligkjøp
OBOS mener at dette kan forhindre kunder som har god betalingsevne fra å få lån. Dette gjelder særlig unge. Et slik tiltak vil gjøre det vanskelig å komme inn på boligmarkedet for unge mennesker som ikke har familie som kan stille med kapital. 

• Innstramming i kausjon og garantier
OBOS mener kausjon og garantier fortsatt må kunne sidestilles med sikkerhet i annen eiendom for kunder som ønsker å låne mer enn 85 prosent av boligens verdi. Bankene selv må kunne foreta denne vurderingen. Dersom banken mener kausjon eller garantier gir dårligere sikkerhet enn pantesikkerhet, kan banken stille strengere krav til denne typen personlig sikkerhet. 

OBOS er positive til følgende tiltak:

Plikt til å betale avdrag på boliglånet helt til låneverdien utgjør 65 prosent av boligens verdi, og en tilsvarende plikt til betale avdrag på rammelån opp til låneverdi på maksimalt 65 prosent av boligens verdi.

Stresstesten øker fra 5 til 6 prosentpoeng høyere rente.

05.05.2015