Regjeringens boligmelding: – Få konkrete forslag

Regjeringens boligmelding inneholder bra anslag og målsetninger, men har få konkrete forslag. OBOS hadde ønsket at regjeringen kunne vært mer konkret når de har utredet i et par år.

Byggeplass med stilasjer og kraner

Først og fremst mangler det en klar og overordnet formulering om at boligbygging skal prioriteres og er viktigere enn mange andre gode formål. I tillegg skal mange av tiltakene regjeringen lanserer utredes videre.

OBOS er fornøyd med at:


• Innsigelsesinstituttet skal gjennomgås

Dette er et tiltak OBOS lenge har etterlyst, og OBOS er derfor fornøyd med at det er satt i gang et arbeid for å se på hvordan Fylkesmannen i større grad kan samordne de statlige interessene. OBOS har tro på at det kan gi raskere plan- og byggeprosesser. Det er positivt at Fylkesmannen skal få klarere signaler om at boligbygging skal ha prioritet. Forhåpentligvis resulterer det i at terskelen for bruk av innsigelsesinstituttet heves.

• Statlige retningslinjer for areal og transportplanlegging også skal omfatte boligbygging
Dette er noe byggebransjen har etterlyst da samordnet planlegging er viktig for å skape forutsigbarhet for utbyggerne. Regjeringen er imidlertid lite konkret på innholdet i retningslinjene og hvilke føringer som skal gis når det gjelder boligbygging.

OBOS savner/er skeptisk til følgende:


• Det sies ikke noe om forenkling av kostnadskrevende byggeregler

OBOS hadde håpet at regjeringen ville kommet utbyggerne i møte ved å modere kravene om tilgjengelighet i små leiligheter, krav om heis og vannbåren varme. I det minste hadde vi håpet å få noen signaler om at regjeringen ikke vil skjerpe byggereglene ytterligere i neste fireårsperiode.

• Startlånordningen begrenses til å omfatte de mest vanskeligstilte
Vi er bekymret for ungdom som i dag sliter med å komme inn på boligmarkedet – særlig i de store byene. Ungdommer uten oppspart egenkapital blir av regjeringen bedt om å spare noen år for å sikre seg nok egenkapital.

I mellomtiden henvises ungdommene til et dyrt leiemarked, og mens de leier vokser boligprisene mer enn inntektene. Resultatet er at vanlig ungdom uten rike foreldre, men med normale jobber og det Navarsete kaller mulighet for å spare til egen bolig, skvises ut fra boligmarkedet.

08.03.2013