Rekordresultat for OBOS

Resultatet for 2014 er OBOS-konsernets beste resultat noensinne. Resultatet før skatt i 2014 ble 2 202,0 millioner kroner, mot 1 127,9 millioner kroner i 2013. OBOS-konsernets samlede omsetning var 7 744,8 millioner kroner.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Bilder som tilhører obos forretningsbygg
OFB

Bildene er brukt på hjemmesiden samt i årsberetninger

Kontaktperson for bruk : Kenneth Flaaten hovedkontoret hammersborg torg 1
hovedkontor OBOS

Resultatet skyldes et meget solid driftsresultat. I tillegg har OBOS i løpet av året solgt 617 utleieboliger til Oslo kommune, samt solgt seg ned i Veidekke ASA og AF Gruppen ASA, med en samlet gevinst på 1 485 millioner kroner.

I Oslo steg prisene på bruktboliger med 14,5 prosent gjennom 2014. De økte boligprisene utover i 2014 førte også til at salget av nye boliger har vært stigende gjennom hele året. Spesielt har salget i andre halvår vært godt, med tanke på både salg og igangsetting av nye boligprosjekter.

OBOS-konsernet har solgt 2 931 nye boliger i 2014. Dette inkluderer nye boliger solgt av StorBergen Boligbyggelag og BWG-selskapene, både i Norge og Sverige. OBOS (eks. BWG) har i løpet av 2014 ferdigstilt 1 175 nye boliger som er solgt til medlemmene. 

OBOS kjøpte i juni alle aksjene i BWG Homes ASA, og tok selskapet av børs. OBOS var allerede største aksjonær i BWG Homes ASA med en eierandel på 33 prosent. BWG Homes-konsernet har virksomhet i Norge gjennom Block Watne AS og i Sverige gjennom Kärnhem AB, Myresjöhus AB og SmålandsVillan AB. BWG-selskapene har solgt 1 886 boliger og overlevert 1 492 boliger i 2014.

Fra og med 1. oktober 2014 fikk OBOS-medlemmene fortrinnsrett på alle nye boliger som Block Watne AS legger ut for salg.

Bokført egenkapital i OBOS-konsernet (NGAAP) var på 9,36 milliarder kroner ved utgangen av 2014. Fra i år vil OBOS gå over til å føre regnskap etter IFRS. Da bokføres alle konsernets eiendommer til markedsverdi og egenkapitalen er fra 1. januar 2015 justert opp til omkring 12 milliarder kroner.

Medlemstilgang

Medlemsveksten fortsatte også i 2014. 18 924 nye medlemmer meldte seg inn i OBOS i løpet av året. I tillegg fikk OBOS 19 864 nye medlemmer ved fusjonen med Stor-Bergen Boligbyggelag. Totalt hadde OBOS ved årsslutt 369 566 betalende medlemmer.

Boligbygging

Boligbyggingen i OBOS skjer gjennom divisjonen for boligutvikling. Eiendomsmeglervirksomheten og tekniske konsulenttjenester var tidligere en del av divisjonen, men ble fra 1. november 2014 flyttet til henholdsvis divisjonen for bank og forsikring og divisjon for forvaltning og rådgivning. 

Omsetningen i boligbyggingen i 2014 var på 4,48 milliarder kroner. Tilsvarende tall for 2013 var 2,72 milliarder kroner. Resultat før skatt ble 50,4 millioner kroner, mot 186,4 millioner kroner i 2013.

Eiendomsmegling

Boligsalget skjer gjennom OBOS Eiendomsmeglere AS og avdelingen for avklaring av forkjøpsrett. OBOS solgte 4 336 boliger gjennom disse enhetene i 2014. Totalt omsatte virksomhetsområdet for 155,5 millioner kroner i 2014, mot 130,8 millioner kroner i 2013. Resultat før skatt utgjorde 19,5 millioner kroner, mot 19,9 millioner kroner i 2013.

I OBOS-tilknyttede borettslag ble det omsatt 6 801 boliger. Omsetningene foregikk gjennom OBOS Eiendomsmeglere og andre meglere. Ved omsetning av leiligheter i OBOS-tilknyttede borettslag benyttet medlemmene forkjøpsretten i 27,9 prosent av salgene.

Forvaltning og rådgivningInnen boligforvaltningsområdet har OBOS-konsernet forvaltningsavtaler med 2 965 boligselskaper, med til sammen 189 747 boliger. Dette gir en økning på 15 129 boliger i løpet av 2014. Av dette kom 229 boligselskaper med 11 144 boliger fra fusjonen med StorBergen BBL. Per 1. januar 2015 forvaltet OBOS 86 659 boliger i tilknyttede borettslag.

Forvaltnings- og rådgivningsvirksomheten omsatte for 623,7 millioner kroner i 2014 og fikk et resultat på 168,5 millioner kroner, mot 154,9 millioner kroner i 2013. 

Finans

Finansvirksomheten i OBOS består av bank og skadeforsikring. I 2014 hadde finansvirksomheten et resultat før skatt på 146,4 millioner kroner, mot 168,7 millioner kroner i 2013.

Spareinnskudd fra privatkunder og boligselskaper var på 11,17 milliarder kroner ved årets utgang, mot 9,7 milliarder året før.  Alle spareinnskudd under 2 millioner kroner er sikret i Bankenes Sikringsfond. 
Utlån til privatmarkedet utgjorde 7,56 milliarder kroner ved utgangen av 2014. Tilsvarende beløp i 2013 var 5,09 milliarder kroner.

Utlån til boligselskaper utgjorde 8,06 milliarder kroner ved utgangen av året, mot 6,66 milliarder kroner året før. Totalt sett er den reelle nettoveksten i lån til boligselskaper på 933,4 millioner kroner i løpet av 2014.

Næringseiendom

OBOS-konsernet eier ca. 565 000 kvm. med forretningslokaler, kontorbygg og annen næringseiendom. Forretningsområdet næringseiendom hadde et overskudd på 165,9 millioner kroner i 2014 mot 446,1 millioner kroner i 2013. Omsetningen var i 2014 på 820,6 millioner kroner, mot 1 057,6 millioner kroner i 2013.

Aksjeinvesteringer

Aksjeinvesteringene viser et resultat før skatt på 634,4 millioner kroner mot 198,8 millioner kroner i 2013. Økningen skyldes i all hovedsak gevinst ved salg av aksjer i Veidekke og AF Gruppen på totalt 443,1 millioner kroner. OBOS’ eierskap etter salgene utgjør 23 prosent i Veidekke og 22 prosent i AF-gruppen. 

OBOS’ aksjeportefølje hadde ved årsskiftet en markedsverdi på 4,47 milliarder kroner. De største postene er i entreprenørselskapene Veidekke ASA og AF Gruppen OBOS er største aksjonær i disse to selskapene.

OBOS fikk kontroll på alle aksjene i BWG Homes ASA 27. juni 2014. Selskapet er dermed inntatt resultatmessig som et tilknyttet selskap til og med 2. kvartal med en negativ resultatandel på 36,7 millioner kroner. Fra og med 3. kvartal rapporteres selskapet som et datterselskap under virksomhetsområdet boligutvikling.
 

For mer informasjon, kontakt: 

  • Konsernsjef Martin Mæland, tlf 90 79 10 79.
  • CFO Ove B. Haupberg, tlf 40 10 09 00.
  • Kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen, tlf 90 85 84 41.

03.03.2015