Rekordresultat fra OBOS

OBOS-konsernet fikk i 2012 et resultat før skatt på 778,9 millioner kroner, mot 278,4 millioner kroner i 2011.

Aksjepapirer som det ligger en kalkulator og en penn på.

Det gode resultatet skyldes i hovedsak en positiv endring i inntekter fra aksjeinvesteringer. Disse inntektene har gått fra -182,7 millioner kroner i 2011 til 277,4 millioner kroner i 2012. I 2011 ble det tatt tap og nedskrivinger på 326,5 millioner kroner, mens i 2012 ble 147,8 millioner kroner av nedskrivningene tilbakeført. I tillegg har det vært resultatforbedringer i alle forretningsområder. Unntaket er boligutviklingsdivisjonen.

2012 har vært et år med høy prisvekst på bruktboliger og et høyt nyboligsalg. Gjennomsnittsprisene for OBOS-tilknyttede bruktboliger i Oslo-området steg med 10,8 prosent i 12-månedersperioden. Tilsvarende utvikling ser vi også i de andre byene. OBOS har solgt 1017 nye boliger i 2012. Det gode nyboligmarkedet har gjort at OBOS har lagt flere nye boligprosjekter ut for salg enn det som var planlagt ved inngangen til året.

Totalkapitalen til OBOS var ved utgangen av året 27,5 milliarder kroner, sammenlignet med 21,6 milliarder kroner året før. Egenkapitalandelen (uvektet) pr. 31.12.2012 var 22,9 prosent, mot 26,2 prosent ved utgangen av 2011.

Medlemstilgang

I løpet av året fikk OBOS 24 367 nyinnmeldte medlemmer. Det er det høyeste antall nyinnmeldte noen gang. OBOS hadde ved utgangen av året 322 882 betalende medlemmer.

Boligbygging

Boligbyggingen i OBOS skjer gjennom divisjonen for boligutvikling og eiendomsmegling. Resultat før skatt fra boligbyggingen var 71,3 millioner kroner mot 125,0 millioner kroner i 2011. Nedgangen skyldes negativt resultat i Fornebu Utviklings første driftsår i OBOS-konsernet med -101,3 millioner kroner, inkludert finanskostnader ved kjøpet av selskapet. Fornebu Utvikling forventes å vise et positivt resultat fra 2013.

I 2012 ble det igangsatt bygging av 1018 boliger og ferdigstilt 617.

Eiendomsmegling

Boligsalget skjer gjennom OBOS Eiendomsmeglere og avdelingen for avklaring av forkjøpsrett. OBOS omsatte 4 566 boliger gjennom disse enhetene i 2012. Totalt omsatte virksomhetsområdet for 140,9 millioner kroner i 2012, mot 144,2 millioner kroner i 2011. Resultat før skatt utgjorde 21,7 millioner kroner, mot 16,1 millioner kroner i 2011.

I OBOS-tilknyttede borettslag ble det omsatt 6 639 boliger. Omsetningene foregikk gjennom OBOS Eiendomsmeglere og andre meglere. Ved omsetning av leiligheter i OBOS-tilknyttede borettslag benyttet medlemmene forkjøpsretten i 32,7 prosent av salgene.

Boligforvaltning

Innen boligforvaltningsområdet har OBOS-konsernet forvaltningsavtaler med 2 552 boligselskaper, med til sammen 169 154 boliger. Dette gir en økning på 7 334 boliger i løpet av 2012. Per 1. januar 2013 forvaltet OBOS 78 540 boliger i tilknyttede borettslag.

Forvaltningsvirksomheten omsatte for 427,1 millioner kroner i 2012 og fikk et resultat på 121,1 millioner kroner, mot 96,5 millioner kroner i 2011.

Finans

Spareinnskudd fra OBOS-medlemmer og selskaper som forvaltes av OBOS-konsernet, var på 8,7 milliarder kroner ved årets utgang, mot 7,4 milliarder året før. Alle spareinnskudd under 2 millioner kroner er sikret i Bankenes Sikringsfond.

Utlån til medlemmer utgjorde 4,4 milliarder kroner ved utgangen av 2012. Tilsvarende beløp i 2011 var 3,7 milliarder kroner. Utlån til boligselskaper utgjorde, etter ordinære og ekstraordinære nedbetalinger, 6,8 milliarder kroner ved utgangen av året, mot 6,1 milliarder kroner året før. I tillegg er det overført lån på til sammen 5,8 milliarder kroner til Terra Boligkreditt. Totalt sett er den reelle nettoveksten i lån til boligselskaper på 2,6 milliarder kroner i løpet av 2012.

Finansvirksomheten fikk et resultat på 156,9 millioner kroner, mot 110,3 millioner kroner i 2011.

Næringseiendom

OBOS-konsernet eier ca. 500 000 kvm. med forretningslokaler, kontorbygg og annen næringseiendom. Forretningsområdet næringseiendom hadde et overskudd på 135,4 millioner kroner i 2012 mot 107,3 millioner kroner i 2011.

Aksjeinvesteringer

Aksjeinvesteringene viser et resultat før skatt på 277,4 millioner kroner mot – 182,7 millioner kroner i 2011. Endringen skyldes at det i 2011 ble tatt tap og nedskrivinger på 326,5 millioner kroner, mens i 2012 ble 147,8 millioner kroner av nedskrivningene tilbakeført.

OBOS’ aksjeportefølje hadde ved årsskiftet en markedsverdi på 3,3 milliarder kroner. De største postene er i entreprenørselskapene Veidekke ASA, AF Gruppen ASA og BWG Homes ASA. OBOS er største aksjonær i disse tre selskapene.

AF Gruppen og Veidekke hadde per 31.12.12 en merverdi på 1,7 milliarder kroner over
bokførte verdier.

26.02.2013