Sanners forenklingsforslag vil monne – hvis kommunene følger opp!

OBOS er positive til regjeringens nye forslag til forenklinger i plan- og bygningsloven. De vil kunne gi vesentlige besparelser i tid og ressursbruk, men forutsetter at kommunene har evne og vilje til å følge opp.

Fasadebilde av en boligblokk, blå himmel og grønne trær

Forslagene som nå legges fram innebærer blant annet enklere adgang til dispensasjoner og forenklet prosess for endring av eksisterende planer. Dette er i tråd med anbefalinger som OBOS og flere andre, store boligbyggere foreslo for den forrige regjeringen for flere år siden. 

– Det er gledelig at dette nå følges opp. OBOS er imidlertid skeptisk til forslaget om rett til å kunne avskjære såkalte “urealistiske” private planinitiativ allerede før innsending av planforslag. Basert på våre erfaringer fra krevende planprosesser de siste årene, frykter vi at en slik rett vil føre til store forsinkelser og omkamper på høyere politisk nivå i saker der planmyndighetene på administrativt nivå er sterkt uenig i blant annet utnyttelsesgrad og byggehøyde. Dette vil føre til redusert boligbygging og ikke økt boligbygging, sier visekonsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Kommunene må følge opp!

OBOS mener dessuten det er en helt avgjørende forutsetning at kommunene, spesielt i de største byene, setter av nok ressurser til plan- og byggesaksbehandling.

– Vi ser tydelige tegn til at det mangler ressurser, og det hjelper lite med enklere regler dersom man ikke har nok hender til å gjennomføre arbeidet, sier Siraj.

Kommunene må også ha et ønske om å benytte seg av forenklede regler, både administrativt og politisk.

– OBOS mener kommunene i dag bruker altfor mye tid på unødvendig detaljregulering og egne planalternativ i saker, noe som ikke forsvinner av seg selv, selv om man får nye regler i plan- og bygningsloven, sier Siraj.

06.08.2015