Skivebom fra Handicapforbundet

Debatten om tilgjengelighet/universell utforming fortsetter.

Magnhild Sørbotten, leder for Norges Handikapforbund i Oslo, har skrevet et innlegg om emnet med tittelen «Tilgi dem ikke; de vet hva de gjør?» (dagsavisen.no).

Les svaret på hennes innlegg fra kommunikasjonsdirektør i OBOS, Åge Pettersen:

Skivebom fra Handicapforbundet

Kravet om tilgjengelighet, eller universell utforming, i absolutt alle nye boliger har konsekvenser. Det fører til dyrere boliger, særlig for de yngste boligkjøperne og andre med begrensete økonomiske ressurser.

Det er trist at Handikapforbundet ikke respekterer andre organisasjoners likeverdige rett til å føre en saklig debatt. I stedet møter de en sunn samfunnspolitisk diskusjon om konsekvenser av et politisk valg med beskyldninger langt under beltestedet. For OBOS er det uaktuelt å begi seg inn på en tilsvarende argumentasjonslinje.

 • Det er enighet blant alle større boligutviklere og entreprenører om at endringer knyttet til universell utforming av mindre leiligheter medfører at snittstørrelsen øker med mellom 3-6 m2.
   
 • Man kan i verste fall klare seg på mindre areal, men SINTEF Byggforsk sier selv i sin rapport utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet at dette vil medføre en mindreverdig og uakseptabel bostandard. OBOS er ikke villig til å tilby boliger med understandard i markedet, selv om det teknisk og markedsmessig sett sikkert er mulig.
   
 • Gjennomsnittlig boligpris for små leiligheter i indre by i Oslo i dag er over 50.000 kr pr m2. Det betyr at de minste boligene ubønnhørlig går opp i pris med mellom 150.000-300.000 ene og alene som følge av at kunden må kjøpe en større bolig enn han ellers ville hatt behov for eller ønske om å kjøpe.
   
 • Økte byggekostnader/entreprisekostnader som følge av blant annet økte arealer inne i leilighetene, tilpasning av adkomst til balkonger og på fellesarealer medfører et press på prisene oppover, da vi som utbyggere må ta igjen de økte kostnadene et annet sted for å opprettholde normal lønnsomhet i prosjektene.
   
 • Det er innført krav om heis i alle flerfamiliehus over 2 etasjer der kravet før var 3 etasjer. Ved forrige forskriftsendring, TEK 07, ble kravet skjerpet til over 3 etasjer. Kravet er fundamentert i prinsipper om å sikre tilgjengelighet. OBOS har bygget hus med heis i lang tid selv om det ikke var et forskriftskrav. Men i enkelte tilfeller ville det være riktig og hensiktsmessig å bygge en blokk i 3 eller 4 etasjer uten heis fordi heiskostnaden kan bli uforholdsmessig stor. Heiskostnaden varierer veldig fra prosjekt til prosjekt, men er beregnet til å koste fra 50.000 til 150.000 pr bolig, alt avhengig av prosjektets utgangspunkt. Et absolutt krav fratar oss som utbyggere muligheten for å bygge kostnadseffektive løsninger der det ellers kunne vært rom for eller behov for det.
   
 • Det er ikke gjort reelle konsekvensutredninger av hva kostnadene til universell utforming av uteområder vil koste. I Oslo er de fleste tomter relativt flate og kostnadene er små. Men i andre deler av landet der tomtene er brattere enn her, kan kostnadene komme opp i 100.000 kroners klassen.
   
 • Kravet til handikapparkering er skjerpet. Pr i dag står en rekke handikapplasser enten usolgt eller er disponert av funksjonsfriske i garasjeanlegg rundt om i landet.
   
 • Vi ser gang på gang at etterspørselen etter små leiligheter er stor. Disse leilighetene kjøpes i 90 prosent av tilfellene av funksjonsfriske mennesker som ser på dette som en midlertidig bolig i påvente av et opprykk i boligskalaen, enten som følge av bedre økonomi eller at husstanden blir større.

Det er naivt å hevde at universell utforming ikke har gitt dyrere boliger. Det er heller ikke slik at man møter en stor etterspørsel i befolkningen ved å gjøre alle nye boliger universell utformet.

OBOS ønsker å vise at politiske valg har en konsekvens. Politikk handler om å velge og prioritere. Dersom det er slik at våre folkevalgte mener at universell utforming av alle nye boliger er det prinsipielt og overordnet riktige, så er det legitimt å mene det. Men konsekvensen er stor kostnadsmessig for de som skal inn i boligmarkedet for første gang eller som skal kjøpe seg en bolig alene. Det ansvaret kan man heller ikke løpe fra.

OBOS har ment at det må være bedre med et kompromiss der man firer noe på kravet om universell utforming av de minste leilighetene, f.eks ved at det åpnes for at en andel av de mindre leilighetene ikke behøver å være universell utformet. OBOS er for øvrig ikke uenig med Handikapforbundet i at det er en rekke andre faktorer utover universell utforming som har virket prisdrivende de siste årene, både knyttet til byggekostnader generelt og tomtemangel med påfølgende prispress på tomter. Derfor arbeider vi også bredt med forslag til forenklinger også her.

VI synes det er meningsfylt med en skikkelig boligpolitisk debatt, også med Handikapforbundet. Det er imidlertid en forutsetning at debattantene har en gjensidig respekt for hverandre og ikke fortsetter på det spor som Handikapforbundet til nå har brakt debatten inn i.

Åge Pettersen, kommunikasjonsdirektør OBOS

17.10.2012