Sterkt første halvår

OBOS leverer et sterkt første halvår drevet av et meget godt boligmarked og god drift innenfor samtlige forretningsområder. Operasjonelt resultat for OBOS-konsernet ble i første halvår på 1,04 milliarder kroner, mot 734 millioner kroner på samme tidspunkt i fjor.

Bilde av ansatte i OBOS

– Vi er svært godt fornøyde med det gode resultatet. OBOS høster nå de økonomiske gevinstene av tunge og langsiktige investeringer innenfor boligutvikling, samtidig som vi er stolte over at det leveres gode resultater innenfor alle større virksomhetsområder, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Resultatet

Operasjonelle inntekter beløper seg til 6,29 milliarder kroner for første halvår. Dette er opp 1,37 milliarder kroner sam¬menlignet med fjoråret. Operasjonelt resultat endte på 1,04 milliarder kroner, mens resultat før skatt etter IFRS endte på 730 millioner kroner. IFRS-korrigeringen knytter seg primært til at resultat fra boligutvikling først tas til inntekt ved ferdigstillelse av boligene.
   

Last ned halvårsrapporten (PDF) 

10 prosent økning i boligsalget

– Boligsalget har vært meget sterkt både i Norge og Sverige så langt i år, og vi befester vår rolle som et av de ledende boligbyggingsselskaper i Norden. Det sterke salget legger grunnlag for en rekordhøy boligproduksjon dette året, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj. Første halvår 2016 har OBOS solgt 2330 boliger til en verdi av 8,28 milliarder kroner. Det er 10 prosent flere boliger enn på samme tid i fjor, og en økning i verdi på 24 prosent. Netto er det solgt 2066 boliger til en verdi av 7,26 milliarder kroner.

Økt salgsgrad for nye boligprosjekter

Per 1. juli 2016 har OBOS 5250 boliger (netto 4371) i produksjon. Salgsgraden i prosjekter under produksjon er hele 85,8 prosent. I tilsvarende periode i 2015 hadde OBOS 3526 boliger (netto 3087) under produksjon med en salgsgrad på 71 prosent. OBOS har virksomhet både i Norge og i Sverige, og tallene gjelder begge land.

Tomtekjøp

– For å oppfylle formålet vårt har vi i første halvår brutto investert nesten fire ganger mer i nye tomter enn vi har tjent. Vi har gjennom første halvår kjøpt tomter med potensiale for å bygge over 4000 boliger, hvorav Ulven-investeringen utgjør ca. 3000 boliger. I tillegg forventer vi å få ferdigregulert over 2000 boliger i eksisterende tomteportefølje slik at disse kan legges ut for salg høsten 2016 og våren 2017. Reguleringsprosessen for merutnyttelse på Fornebu er også godt i rute med et potensiale på godt over 5000 boliger på OBOS sine tomter. Gjennom disse tomtekjøpene og vår prosjektutvikling har vi sikret oss gode langsiktige posisjoner som gjør oss i stand til å opprettholde et jevnt produksjonsvolum i Oslo-regionen, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Solid medlemsvekst

Første halvår 2016 har OBOS fått 14 prosent flere nye medlemmer enn i første halvår i 2015. Størst er økningen i Akershus fylke. Totalt har OBOS fått 11 506 nye medlemmer hittil i år. Om lag halvparten av disse er bosatt i Oslo, der hele fire av ti i aldersgruppen 40–69 år er OBOS-medlemmer.

Forvaltning av 200 000 boliger

OBOS passerte i første halvår over 200 000 boliger til forvaltning og har nå forvaltningen av 201 494 boliger.

– Dette er en milepæl for OBOS, og vi vil fortsette utviklingen av tjenestene vi tilbyr boligselskapene for å møte tilliten som vises oss, sier konsernsjefen.

Fortsatt vekst i OBOS-banken

OBOS-banken fortsetter den gode veksttakten også inn i 2016 og har per 30.06 samlede utlån inklusive Eika Boligkreditt på 29,107 milliarder kroner mot 27,157 milliarder kroner per 31.12.15, det vil si en vekst på til sammen 7,2 prosent til nå i år. Kapitaldekningen i banken er styrket gjennom tilførsel av 300 millioner kroner fra eier for å finansiere ytterligere vekst. Banken har i løpet av første halvår også fått internasjonal rating hos Moody på Baa1. For å styrke konkurransekraften i et lavrentemarked, har OBOS-banken også etablert eget boligkredittforetak. OBOS Boligkreditt fikk etter kvartalets slutt en rating hos Moodys på (P)Aaa og forventes å være operativt fra Q3/Q4.

Offensiv satsing på Sverige

OBOS fikk gjennom kjøpet av BWG Homes ASA en stor virksomhet innenfor boligutvikling i Sverige. OBOS Sverige AB og Kärnhem AB er en vesentlig bidragsyter i den totale boligproduksjonen i OBOS-konsernet og bidrar operasjonelt med et resultat på til sammen 240,6 millioner kroner før skatt per 30.06.

– Dette viser at vår strategiske beslutning om å bli i Sverige og videreutvikle virksomheten har vært en meget god investering for OBOS-konsernet, uttaler konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

OBOS har i første halvår styrket sitt nærvær i Sverige ytterligere ved kjøp av 4,8 prosent av aksjene i JM, Nordens største boligbygger. Etter kvartalsslutt har OBOS ytterligere kjøpt seg opp og eier nå 5,4 prosent av aksjene. Dette aksjekjøpet er en langsiktig finansiell investering.