Sterkt første kvartal fra OBOS

Operasjonelt resultat for OBOS-konsernet ble i første kvartal på 373 millioner kroner, mot 304 millioner kroner på samme tidspunkt i fjor. Den positive utviklingen er i hovedsak drevet av et godt marked for salg av nye boliger i Stor-Oslo og i Trondheim, samt høy byggeaktivitet.

Oppsal senter i Oslo er ett av mange nye boligprosjekter som har solgt svært godt.
Oppsal senter i Oslo er ett av mange nye boligprosjekter som har solgt svært godt.

– Dette er sterke tall som vi er godt fornøyde med. I første kvartal i år solgte OBOS-konsernet 997 nye boliger til en verdi av 3,46 milliarder kroner – mot 3,24 milliarder kroner i samme periode i fjor. Nyboligsalget bidrar sterkt til det gode resultatet i første kvartal, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Resultatet

Operasjonelle inntekter beløper seg til 2 859 millioner kroner for første kvartal, dette er opp 556 millioner kroner sammenlignet med fjoråret. Oppkjøpet av Ulven-tomten, redusert ledighet og ferdigstillelser av prosjekter er hovedforklaringen til den økte inntekten innen divisjon for næringseiendom. I tillegg bidrar oppkjøp i divisjon for forvaltning og rådgivning med i overkant av 35 millioner kroner sammenlignet med fjoråret.

Operasjonelt resultat endte på 373 millioner kroner, der divisjon for boligutvikling bidrar med majoriteten av økningen sammenlignet med fjoråret. Resultat før skatt etter IFRS endte på 295 millioner kroner. Hovedforskjellen mellom operasjonelt resultat og resultat før skatt gjelder effekten av IFRIC 15, som går ut på løpende inntektsføring versus inntektsføring etter fullført kontrakt (når boligen overtas av kjøper) i IFRS.

Last ned kvartalsrapporten her

Høydepunkter fra første kvartal 2016:

En helt ny bydel

OBOS har i første kvartal kjøpt en 280 måls industritomt på Ulven i Oslo. Planene er bygging av 3 000 boliger og næringsarealer for inntil 5 000 arbeidsplasser. Reguleringsplanene for området er allerede klare og målsetningen er innflyttingsklare boliger om fem år, og en samlet tidshorisont for utbyggingsprosjektet på tjue år. Gjennom kjøpet vil OBOS etablere en helt ny og attraktiv bydel i Oslo og bidrar til byutviklingen av Oslo. 

Sterkt boligsalg og høy produksjon

I første kvartal i år solgte OBOS-konsernet 997 nye boliger til en verdi av 3,46 milliarder kroner – mot 3,24 milliarder i samme periode i fjor. Antall salg er omtrent som i fjor, 997 boliger mot 1013 i fjor. Netto er det solgt 873 boliger til en verdi av 2,97 milliarder kroner i første kvartal 2016. 619 av boligene er solgt i Norge, mens 378 av salgene har skjedd i Sverige. Oslo-regionen og Trøndelag opplever et sterkt nyboligmarked. Brutto er 4 955 boliger under produksjon, og nettotallet er 4 126 boliger. Det gode boligsalget legger grunnlaget for en offensiv igangsetting av nye prosjekter.

Næringseiendom

Driftsinntektene pr. 1. kvartal 2016 endte på 160 millioner kroner. Dette er en økning på 43 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2015. Økningen forklares blant annet med det nye sykehuset til Oslo Universitetssykehus på Mortensrud som åpnet i mai 2015, oppkjøpet av Ulven, lavere ledighet, samt andre nye og reforhandlede leiekontrakter.

Resultat før skatt endte på 73 millioner kroner mot 64 millioner kroner samme periode i fjor. Verdiendringen på investeringseiendom utgjorde pr. 1. kvartal 44 millioner kroner. Den økonomiske ledigheten for investeringseiendom endte på 3,1 %. Ledigheten er i hovedsak knyttet til eiendommen Storo kontorbygg og Kværnerhallen. 

Bank, forsikring og eiendomsmegling

Bank og forsikring viser et resultat før skatt pr. 1. kvartal på 30 millioner kroner. Dette er 2 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter fra OBOS-banken er redusert sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Reduksjonen skyldes svekkede rentemarginer i kvartalet. Samtidig er provisjonsinntektene fra Eika Boligkreditt AS redusert. Driftskostnadene har økt, forklart både med vekst og at OBOS-banken fortsatt er i en oppstartsfase.

Resultat før skatt for OBOS-banken utgjør i operasjonelle tall 35 millioner kroner i 1. kvartal mot 32 millioner kroner i samme kvartal i 2015. Se publisert regnskapsrapport for OBOS-banken AS for 1. kvartal 2016 på obos.no for mer informasjon vedrørende bankvirksomheten.

Resultatet for OBOS Forsikring endte negativt på 4 millioner kroner, hovedsakelig som følge av kostnader relatert til satsningen på privatmarkedet som hadde oppstart i 4. kvartal 2015.
Boligsalget skjer gjennom OBOS Eiendomsmeglere. Selskapet har hittil i år solgt 578 boliger, hvorav 538 bruktsalg og 40 prosjektsalg.

Forvaltning av 200 000 boliger 

OBOS passerte i første kvartal over 200 000 boliger til forvaltning. Dette er en milepæl for OBOS, og OBOS vil fortsette utviklingen av tjenestene som tilbys boligselskapene for å møte tilliten som vises konsernet. 

Kjøp av aksjer i JM AB 

OBOS kjøpte i første kvartal 3,3 prosent av aksjene i JM, Nordens største boligbygger. Aksjekjøpet er en langsiktig, finansiell investering. JM er et solid og veldrevet selskap, med en geografisk eksponering og profil som passer godt til OBOS.

Gjennom det langsiktige eierskapet i børsnoterte Veidekke ASA og AF-gruppen ASA har OBOS vist at vi kan være en god industriell eier som bidrar til vekst og videreutvikling av selskapene. JMs virksomhet er komplementær med porteføljen OBOS allerede har i Sverige, med datterselskapene OBOS Sverige AB og Kärnhem som primært bygger småhus og leiligheter utenfor de største byene. 

11.05.2016