OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

Stoltenberg må stoppe finanstilsynet

Finanstilsynets forslag til endring i egenkapitalkrav vil ramme de mest vanskeligstilte i boligmarkedet fremfor å dempe boligprisene. Det skriver OBOS og NBBL i et brev til statsministeren.

karusellbilde: jens stoltenberg 668
Statsministerens kontor

Forslaget kan også bremse boligbyggingen, heter det i brevet. Bakgrunnen for brevet er Finanstilsynets forslag om å skjerpe kravet til egenkapital ved boligkjøp fra minimum 10 prosent til minimum 15 prosent.

Årsaken til boligprisveksten er ikke først og fremst lett tilgang på kreditt, men manglende boligbygging og økte kostnader som følge av flere offentlige krav.

Usosialt krav

Kravet om mer egenkapital er usosialt og rammer dem som har minst fra før, skriver NBBL og OBOS. Finanstilsynets nye retningslinjer vil kunne ha som konsekvens en ytterligere sosial segmentering av boligmarkedet, der de velstående har råd til å bli eiere, mens andre henvises til et stadig mer presset utleiemarked.

OBOS og NBBL er spesielt bekymret for hvordan dette vil slå ut for minoritetsbefolkningen og unge fra distriktene som i en fase bosetter seg i bynære strøk, samt aleneboere. Mange førstegangsetablerere har også mye studielån når de etablerer seg.

Bremses opp

De frykter også at boligproduksjon kan bremses opp med påfølgende konsekvenser for boligforsyning, boligpriser og sysselsetting i byggenæringen. Det er uheldig at fagadministrasjonen i Finanstilsynet foreslår slike skjerpelser uten at andre enn aktørene i finansnæringen høres.

Viktige aktører innenfor boligsektoren som NBBL, boligbyggelag, boligbyggere, byggenæringen og eiendomsmeglere er ikke forespurt. Brevet avsluttes med en oppfordring til Statsministeren om å ta politisk grep og stanse Finanstilsynets beslutning om skjerping av egenkapitalkravet.

17.10.2011