Svært god OBOS-resultat

OBOS-konsernet fikk i 2010 et resultat før skatt på 625,2 millioner kroner, mot 634,7 millioner i 2009.

Illustrasjonsbilde Mission 2009
Illustrasjonsbilder
 bolig
nytt boligprosjekt
boliger
boligbygging
boligmarked
hus
blokk
borettslag
sameie
boligområde
uteområde

Sogn Terrasse

fasade
balkong

Resultatet er et av de beste i OBOS’ historie. I løpet av 2010 har boligmarkedet et stykke på vei normalisert seg. Prisstigningen for brukte OBOS-boliger var på 7,5 prosent gjennom året.

Markedet for nye boliger tok seg opp igjen etter finanskrisen for to år siden, men var fortsatt noe avventende i hele 2010. Imidlertid har markedet tatt seg betydelig opp igjen etter nyttår i år.

OBOS satte likevel i gang salg av flere boligprosjekter, og selv om boligkjøperne var mer forsiktige og mer selektive enn det som var tilfellet på midten av 2000-tallet, har salget vært akseptabelt.

Totalkapitalen til OBOS var ved utgangen av året 18,2 milliarder kroner, sammenlignet med 17,8 milliarder kroner året før. Egenkapitalandelen (uvektet) pr. 31.12.2010 var 29,6 prosent, mot 27,3 prosent ved utgangen av 2009.

Medlemstilgang

I løpet av året fikk OBOS 12 481 nye medlemmer. I tillegg fikk OBOS 18 402 medlemmer som følge av fusjonene med Tønsberg og Nøtterøy Boligbyggelag og Hetland Boligbyggelag i Stavanger. Ved utgangen av året hadde OBOS 260 321 betalende medlemmer.

Boligbygging

Boligbyggingen i OBOS skjer gjennom divisjonen for boligutvikling og eiendomsmegling. Resultat før skatt fra boligbyggingen var 33,2 millioner kroner mot 49,6 millioner kroner i 2009.

I 2010 ble det igangsatt bygging av 453 boliger og ferdigstilt 34. Av de igangsatte boligene er 399 i prosjekter i egen regi og 54 i samarbeidsprosjekter, mens alle de ferdigstilte boligene er i prosjekter der OBOS-konsernet er eneeier.

Eiendomsmegling

Boligsalget skjer gjennom OBOS Eiendomsmeglere og avdelingen for avklaring av forkjøpsrett. OBOS omsatte 4 268 boliger gjennom disse enhetene i 2010. Totalt omsatte virksomhetsområdet for 101,5 millioner kroner i 2010, mot 103,8 millioner kroner i 2009. Resultat før skatt utgjorde 18,7 millioner kroner, mot –7,2 millioner kroner i 2009.

I OBOS-tilknyttede borettslag ble det omsatt 6 292 boliger. Omsetningene foregikk gjennom OBOS Eiendomsmeglere og andre meglere. Ved omsetning av leiligheter i OBOS-tilknyttede borettslag benyttet medlemmene forkjøpsretten i 26 prosent av salgene.

Forvaltning

Innen boligforvaltningsområdet har OBOS-konsernet forvaltningsavtaler med 1 854 boligselskaper, med til sammen 144 543 boliger. Dette gir en økning på 12 469 boliger i løpet av 2010. Videre har konsernet regnskaps- og innkrevingsavtaler med ytterligere 631 kunder, hovedsakelig mindre borettslag og sameier. Per 1. januar 2010 forvaltet OBOS 68 075 boliger i tilknyttede borettslag.

Forvaltningsvirksomheten omsatte for 314,7 millioner kroner i 2010 og fikk et resultat på 57,0 millioner kroner.

Finans

Spareinnskudd fra OBOS-medlemmer og selskaper som forvaltes av OBOS-konsernet, var på 6,5 milliarder kroner ved årets utgang, mot 6,1 milliarder året før. Alle spareinnskudd under 2 millioner kroner er sikret i Bankenes Sikringsfond.

Utlån til medlemmer utgjorde 3,1 milliarder kroner ved utgangen av 2010, uendret fra i fjor. Utlån til boligselskapene ved utgangen av 2010 var 5,9 milliarder kroner mot 6,5 milliarder kroner året før. Grunnen til reduksjonen er at OBOS i løpet av 2010 har overført eksisterende og nye lån gitt til borettslag på til sammen 1,4 milliarder kroner til Terra Boligkreditt. Totalt er det overført lån for 3,8 milliarder kroner til Terra Boligkreditt.

Næringseiendom

OBOS eier gjennom OBOS Forretningsbygg AS ca. 300 000 kvm forretningslokaler, kontorbygg og annen næringseiendom. Forretningsområdet næringseiendom hadde et overskudd på 158,4 millioner kroner i 2010 mot 186,2 millioner kroner i 2009.

De største prosjektene selskapet for tiden arbeider med er ett nytt kjøpesenter på Tasta utenfor Stavanger, et kontorbygg i Trondheim, samt ombyggingen av Aasegården i Bergen og av Kværnerhallen i Oslo. Lambertseter senter, som er Norges mest miljøvennlige kjøpesenter, åpnet i fjor. Det nye senteret har kostet 600 millioner kroner.

Aksjeinvesteringer

Resultat for aksjeinvesteringer viser et resultat før skatt på 215,9 millioner kroner mot 159,0 millioner kroner i 2009. Årsakene til det bedrete resultatet er blant annet bedret resultat i Veidekke ASA og økt utbytte.

Eierandelen i AF Gruppen ASA økte fra 13,6 prosent til 28,8 prosent etter at OBOS Forretningsbygg AS kjøpte seg opp i selskapet. Kjøpet medførte at AF Gruppen ble et tilknyttet selskap i OBOS-konsernet.

OBOS’ aksjeportefølje hadde ved årsskiftet en markedsverdi på 3,5 milliarder kroner. De største postene er i entreprenørselskapene Veidekke ASA, AF-gruppen ASA og Fornebu Utvikling ASA.

AF-gruppen og Veidekke hadde pr. 31.12.10 en merverdi på 1,5 milliarder kroner over OBOS’ bokførte kostpris.

22.02.2011