Svært godt OBOS-resultat

OBOS-konsernet fikk i 2009 et resultat før skatt på 634,7 millioner kroner, mot 65,2 millioner kroner i 2008.

OBOS hovedkontor
logo
OBOS-logo 
vår
blomster

Hammersborg torg 1

For OBOS’ del avtok virkningen av finanskrisen raskt i løpet av 2009, og resultatmessig ble året et av de beste i OBOS’ historie. Fra januar 2009 kom nyboligsalget i gang igjen. Det hadde stoppet helt opp høsten 2008 som en følge av finanskrisen. 

Salgstakten økte gradvis utover året. I løpet av året begynte også pengemarkedet igjen å fungere. Renten sank til et rekordlavt nivå i løpet av året, noe som bidro sterkt til at folk flest fikk tilbake troen på fremtiden. Bruktboligmarkedet frisknet også til, og OBOS-prisene steg med hele 20 prosent gjennom 2009. 

Totalkapitalen var ved utgangen av året 17,8 milliarder kroner, sammenlignet med 18,4 milliarder kroner året før. Nedgangen var på 3,4 prosent og skyldes hovedsakelig overføring av utlån til Terra Boligkreditt. 

Egenkapitalandelen pr. 31.12.2009 var 27,3 prosent mot 23,3 prosent ved utgangen av 2008. Vektet kapitaldekning for morselskapet OBOS var ved årets utgang 49,3 prosent. 

MEDLEMSTILGANG

OBOS fikk i 2009 12 127 nye medlemmer. Totalt antall betalende medlemmer var ved årsskiftet 231 606. Dette er det høyeste medlemstallet som OBOS noen gang har hatt. 

BOLIGBYGGING

Boligbyggingen i OBOS skjer gjennom divisjonen for boligutvikling og eiendomsmegling. Resultat før skatt fra boligbyggingen var 49,6 millioner kroner mot - 39,4 millioner kroner i 2008.

OBOS satte ikke i gang noen nye boligprosjekter i 2009, men konsentrerte seg om å bygge og selge de prosjektene som allerede var under arbeid. Årsaken var finanskrisen og den usikkerheten som den skapte om boligmarkedet og økonomien generelt. Boligmarkedet tok seg gradvis opp i løpet av året. Godt hjulpet av ulike markedstiltak, gjaldt dette også nyboligsalget.

I 2009 ferdigstilte OBOS 696 boliger i Norge. 

EIENDOMSMEGLING

Boligsalget skjer gjennom OBOS Eiendomsmeglere, avdelingen for avklaring av forkjøpsrett og Exact Eiendomsmeglere. Totalt omsatte virksomhetsområdet for 103,8 millioner kroner i 2009, mot 116,8 millioner kroner i 2008. Resultat før skatt utgjorde - 7,2 millioner kroner, mot -30,9 millioner kroner i 2008.

OBOS Eiendomsmeglere fikk et resultat på 18,3 millioner kroner, mens Exact Eiendomsmeglere fikk et resultat på - 25,3 millioner kroner. 

På grunn av dårlige resultater over flere år, ble det i februar 2009 besluttet å avvikle Exact Eiendomsmeglere som heleid meglervirksomhet i OBOS. De ansatte fikk tilbud om å overta kontorene på franchisebasis. 

I 2009 omsatte OBOS 4 003 boliger. I OBOS-tilknyttede borettslag ble det omsatt 5 925 boliger. Ved omsetning av leiligheter i OBOS-tilknyttede borettslag benyttet medlemmene forkjøpsretten i 25 prosent av salgene. 

FORVALTNING

Innen boligforvaltningsområdet har OBOS-konsernet forvaltningsavtaler med 1 545 boligselskaper, med til sammen 132 074 boliger. Dette gir en økning på 4 417 boliger i løpet av 2009. Videre har konsernet regnskaps- og innkrevingsavtaler med ytterligere 594 kunder, hovedsakelig mindre borettslag og sameier.

I løpet av 2009 passerte antall boliger i OBOS-tilknyttede borettslag 60 000, og pr. 1. januar 2010 forvaltet OBOS 60 786 boliger i tilknyttede borettslag.

Forvaltningsvirksomheten omsatte for 338,3 millioner kroner i 2009 og fikk et resultat på 47,1 millioner kroner.

FINANS

Spareinnskudd fra OBOS-medlemmer og selskaper som forvaltes av OBOS-konsernet, var på 6,1 milliarder kroner ved årets utgang, mot 5,8 milliarder året før. Alle spareinnskudd under 2 millioner kroner er sikret i Bankenes Sikringsfond. 

Utlån til medlemmene ble redusert til 3,12 milliarder kroner fra 3,40 milliarder kroner året før. Utlån til boligselskapene ved utgangen av 2009 var 7,1 milliarder kroner mot 8,5 milliarder kroner året før.

OBOS har i løpet av 2009 overført lån til Terra Boligkreditt AS med en restsaldo pr. 31.12. på 2,5 milliarder kroner. Resultatet av finansvirksomheten var i 2009 på 154,6 millioner kroner mot 176,8 millioner kroner i 2008.

NÆRINGSEIENDOM

OBOS eier gjennom OBOS Forretningsbygg AS ca. 300 000 kvm. med forretningslokaler, kontorbygg og annen næringseiendom. Forretningsområdet næringseiendom hadde et overskudd på 185,6 millioner kroner i 2009 mot 145,7 millioner kroner i 2008. De største prosjektene som selskapet for tiden arbeider med er ett nytt shoppingsenter på Lambertseter ett nytt shoppingsenter på Tasta utenfor Stavanger.

AKSJEINVESTERINGER

Resultat for aksjeinvesteringer viser et positivt resultat på 159 millioner kroner mot –252,7 millioner kroner i 2008. Forbedringen skyldes at nedskrivingene på 257,1 millioner kroner som ble gjort i 2008, er blitt reversert med 90,8 millioner kroner i løpet av 2009.

OBOS’ aksjeportefølje hadde ved årsskiftet en markedsverdi på 2,7 milliarder kroner. De største postene er i entreprenørselskapene Veidekke ASA, AF-gruppen ASA, MIKA AS og Scandinavian Property Development ASA/Fornebu Utvikling ASA. 

AF-gruppen og Veidekke hadde pr. 31.12.09 en merverdi på 1,65 milliarder kroner over OBOS’ bokførte kostpris. Denne er ikke inntektsført. 

23.02.2010