Trenger 100 000 nye boliger

Konsernsjef Martin Mæland etterlyser en offentlig boligpolitikk. Les hans kronikk i Aftenposten Aften her.

Martin Mæland, konsernsjef i OBOS
Oktober 2011
Til OBOS-bladet nr 9 2011, tema økonomi
Sak til OBOS-bladet om forslaget fra Finanstilsynet om nye regler for egenkapital.

Den økte tilflyttingen til de største byene gir en utfordring: Hvor skal folk bo? Og hvordan? Bare i Oslo alene vil det være behov for 100 000 flere boliger innen 2030. Boligpolitikken må først og fremst handle om hva som må til for at alle skal kunne få en god bolig til en overkommelig pris.

Det må ikke bli slik at ideelle mål må stå i veien for folks grunnleggende behov for en god og egnet bolig til en overkommelig pris. Dette bør i våre øyne også være hovedfokuset når regjeringen legger fram sin stortingsmelding om boligpolitikk.

Offentlig boligpolitikk

I Norge i dag finnes det knapt noen offentlig boligpolitikk. Ingen offentlige etater har lenger som ansvar å sørge for at det bygges nok boliger i Norge. Ansvaret for boligbyggingen er helt og holdent overlatt til markedet og det private initiativ, og det offentliges boligpolitikk er redusert til å handle om boliger for de svakeste i samfunnet.

Vi mener at dette bør endres, og at både staten, kommunen og fylkene også må ta sitt ansvar for å fremskaffe boliger for folk flest. En skikkelig bolig er et grunnleggende behov alle har, og det bør gjenspeiles i boligpolitikken.

Hvordan? For det første bør stat og kommune regulere nok tomter til boligformål og sørge for at det blir etablert en infrastruktur. For det andre ved at staten kommer på banen og sørger for en kraftig opprustning av infrastrukturen rundt byene. Ved å satse på utbygging av kollektivløsninger omkring og inn til byene, kan bilkøene inn til byene kanskje reduseres.

Ansvaret i ett departement

OBOS mener at ansvaret for plan- og bygningsloven må samles i ett departement, og da fortrinnsvis Kommunal- og regionaldepartementet. Plansiden og gjennomføringssiden, i form av byggesak, må ses under ett dersom plan- og bygningslovens skal være et gjennomføringsverktøy mer enn et «forsinkelsesverktøy».

Etter vår vurdering medfører dagens splitt en pulverisering av ansvar på statlig hold i forhold til statlig bygningspolitikk. Ved å samle ansvaret i ett departement vil både kommunikasjonen med næringen, forbrukerne og ikke minst fylkeskommuner og kommuner forenkles vesentlig. OBOS tror at man vil få en mer samordnet statlig miljøprofil innenfor bygningspolitikken dersom ansvaret samles i ett departement.

Smidig og færre krav

Vel så viktig er en smidig byggesaksbehandling, der fokuset er på byggingen av nye boliger fremfor fokuset på ideelle krav. De siste årene har det stadig kommet nye krav til boligbyggerne, både med hensyn til utforming, teknologi og bygningsmessige forhold. Noen av kravene er både riktige og nødvendige, andre er med på å gjøre byggeprosessen mer krevende og boligene dyrere. Et eksempel på dette er det nye kravet om tilgjengelighet til alle boliger, som påfører boligkjøperne store merkostnader.

Vi mener at staten må hjelpe kommunene med å begrense omfanget av nye detaljkrav og restriksjoner. Gode boliger til alle bør ha høyeste prioritet, ikke at hundre prosent av boligene tilfredsstiller alle tenkelige krav som gjør de minste leilighetene betydelig dyrere. Det er mulig for mennesker å flytte til en mer egnet bolig dersom de trenger det, og derfor foreslår vi at bare opp til 50 prosent av boligene i et byggeprosjekt bør tilfredsstille kravene til tilgjengelighet.

Vern eller utbygging

Hvis alle skal få en god og rimelig bolig, må vi også tåle at byene forandrer seg. Det er viktig å verne om gamle miljøer og bygninger, og miljøene som ivrer for vern er svært aktive. Men ofte er fokuset på å hindre eller begrense utbygging, og det betyr at målet om en god bolig til alle igjen kan bli skjøvet til side til fordel for vern.

Vi oppfordrer både staten, kommunen og fylkeskommunene til i større grad å diskutere hva som er viktigst: Vern eller nye boliger? Dagens regelverk og forskrifter er ikke laget for å fremskaffe bolig til alle, men for å ta alle hensyn. Vi mener at myndighetene må velge, og at bolig til alle bør være det viktigste også her.

Gi bransjen tid

OBOS som utbygger har en ambisiøs miljøstrategi, og bygger nå blant annet Oslos første hele boligfelt av passivhus. Likevel er vi opptatt av at ikke miljø- og energikravene til nye boliger innføres for fort. Bransjen trenger tid til å tilpasse seg og til å heve kompetansen i egne rekker. Dersom kravene rulles ut for raskt, kan resultatet bli dårlige løsninger, byggefeil og unødvendige kostnader for boligkjøperne. Det er ingen tjent med.

Når regjeringen legger fram sin stortingsmelding om bygningspolitikken, mener vi at den bør være gjennomsyret av en klar holdning til at bolig for alle er et grunnleggende behov. Hovedmålet for den norske boligpolitikken bør være at det må være mulig for alle å skaffe seg en bolig til en overkommelig pris.

Vi ser derfor fram til en stortingsmelding på dette området, og håper at den i tilstrekkelig grad vil bidra til at også de kommende generasjoners byboere har gode, trygge og egnede boliger.

27.01.2011