Skal skape jobber

I år skal OBOS bygge mange boliger og næringsbygg, skape flere jobber og sikre et større mangfold.

Portrettbilde av Daniel Kjørberg Siraj

Av Daniel Kjørberg Siraj 

OBOS har som visjon å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. Vi har sagt at vi skal måle vår suksess ut fra om vi skaper lønnsom vekst over tid, merverdier for medlemmene og ikke minst også utøver samfunnsansvar.

Norge som nasjon er midt i en omstilling der vi ikke lenger kan lene oss på oljerikdommen for å sikre framtidens velferd. En sentral del av løsningen er å bruke mer av den største ressursen vi har, arbeidskraften. OBOS vil og må spille en sentral rolle for å få til dette.

Bygging skaper arbeid

 Å bygge boliger er OBOS sitt viktigste samfunnsansvar. Et trygt hjem i en god bolig er et helt sentralt velferdsgode. Ved inngangen til 2018 har OBOS over 6000 boliger under bygging. Som Norges største boligbygger er vi derfor en bedrift som direkte og indirekte gir jobb til kanskje så mange som 10.000 mennesker bare i Norge, i tillegg til tusenvis i Sverige.

OBOS tror også på sterkt og langsiktig norsk eierskap som et fundament for investering og videreutvikling av norske bedrifter og arbeidsplasser. Derfor vil vi videreføre vår posisjon som hovedeier i de to største norske entreprenørene Veidekke og AF Gruppen, selv om både verdiene på børsen svinger og lønnsomheten utfordres av et krevende boligmarked. Vi arbeider også med nye initiativer for å styrke konkurransekraften og innovasjonsevnen til norsk byggenæring. Slik kan vi skape enda flere arbeidsplasser.

Satser på mangfold

For at OBOS skal nå sine mål trenger vi arbeidskraft med et bredt spekter av kompetanse. Vi er også opptatt av å ha et mangfold blant de ansatte, både i kjønn, alder og etnisitet. I våre fabrikker i Sverige jobber det mennesker fra over 20 land.  Mange av dem er flyktninger som har fått sin første jobb hos oss. De kombinerer språkopplæring med arbeid på fabrikkene. Jeg vet at mangfold på arbeidsplassen er lønnsomt, og sammen med våre partnere skal OBOS bli enda bedre på dette fremover.

 For at vi og bransjen skal ta vårt samfunnsansvar og fortsette å skape arbeidsplasser, må imidlertid også myndighetene legge til rette for en offensiv og forutsigbar bygge- og boligpolitikk. Den nylig fremlagte regjeringsplattformen er lovende, og jeg vil spesielt trekke frem tre momenter som er av stor betydning for bolig- og byggenæringen.

For det første skal arbeidet med å forenkle plan- og bygningsloven med tekniske forskrifter videreføres. I tillegg varsles det spesifikt at man vil forenkle prosessene og regelverket for gjennomføring av fortetting og transformasjon i byer og tettsteder.  

Kamp mot byggekrim

Regjeringen varsler også at de vil føre en aktiv politikk for å bekjempe arbeidslivkriminalitet. Dette er et viktig steg for å bli kvitt de useriøse aktørene i byggenæringen. OBOS-konsernet innførte ved nyttår, som en av de første private byggherrer, nye seriøsitetskrav for alle nye byggeprosjekter i Norge. Reglene vil bli fullt ut implementert i løpet av 2018.  Vi er spent på de konkrete tiltakene som kommer fra Regjeringens side, og vi vil delta aktivt i diskusjonen rundt hva som er de beste virkemidlene.

Videre lover regjeringen et yrkesfagsløft gjennom å heve kvaliteten på fagutdanningene. Byggenæringen er den næringen hvor flest bedrifter opplever mangel på kvalifisert arbeidskraft som en stor utfordring. OBOS trenger mange nye fagfolk i årene som kommer. I våre kontrakter stiller vi krav om at minst 40 prosent av arbeidene skal utføres av personer med fagbrev, i tillegg til at det skal være minst syv prosent lærlinger på byggeplassene.  I Block Watne satser vi offensivt på egne fagarbeidere og lærlinger. Da er det viktig for oss at yrkesfag som karrierevei gjøres mer attraktivt.

I 2018 skal OBOS bygge mange boliger og næringsbygg, skape flere jobber og sikre et større mangfold. Vi skal gjøre vårt for å skape vekst som kan bidra til å sikre den norske velferdsstaten på en bærekraftig måte.