Hopp til innhold

Personvernerklæring for OBOS Eiendomsforvaltning AS

Personvernerklæringen gir en generell oversikt over OBOS Eiendomsforvaltnings bruk av data og personopplysninger på vegne av boligselskapet, herunder innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering eller kombinasjoner av disse.

OBOS BBL («OBOS») er eid av medlemmene. OBOS' hovedmål er å skaffe medlemmene bolig og forvalte disse eiendommene. OBOS har flere datterselskap som yter tjenester både til forbrukere og næringslivet. OBOS Eiendomsforvaltning AS, heretter «OBOS Forvaltning» er et slikt selskap.

All innsamling og bruk av personopplysninger er underlagt norsk personvernlovgivning og for alle parter er det viktig at personopplysninger behandles på en sikker og trygg måte. Dette innebærer blant annet et sterkt behov for sikkerhet og kontroll knyttet til registrering og behandling av personopplysninger om de registrerte, samt boligselskapenes øvrige dokumenter og data.

Personvernerklæringen gir en generell oversikt over OBOS Forvaltnings bruk av data og personopplysninger på vegne av boligselskapet, herunder innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering eller kombinasjoner av disse, og boligselskapets håndtering av de samme opplysninger. Siden det er nødvendig å registrere og lagre personopplysninger og data tilknyttet boligsselskapene og deres eiere og beboere for å kunne yte våre tjenester, jobber vi kontinuerlig for å beskytte dataene og respektere de registrertes personvern på best mulig måte, blant annet ved at vi skal:

  • alltid basere oss på lovlige behandlingsgrunnlag
  • ikke samle inn, lagre eller behandle personopplysninger i større grad enn det vi har behov for eller benytte disse til andre formål enn hva vi har innhentet dem for
  • ha tilstrekkelige og gode sikkerhetstiltak, tilgangsstyringer og verktøy for å beskytte dine data
  • tilrettelegge for individuelle tilpasningsmuligheter, herunder innebygget personvern og reservasjonsordninger, i nye tekniske løsninger
  • gi de registrerte mulighet for innsyn, retting og sletting av personopplysninger så fremt dette lar seg gjøre innenfor gjeldende lovgivning og innenfor våre pålagte forvaltningsoppgaver
  • informere om hvordan dine personopplysninger samles inn, brukes og lagres. Dette gjør vi gjennom vår nedenstående Personvernerklæring som blant annet redegjør for hvordan vi samler inn, bruker og beskytter personopplysninger
  • ha et Personvernombud som skal gi råd til OBOS om forpliktelsene som følger av personvernlovgivningen samt være med å kontrollere at vi overholder disse reglene

Personvernerklæring