Hopp til innhold

Antikorrupsjon

OBOS har nulltoleranse for enhver form for korrupsjon, herunder bestikkelser, tilretteleggelsesbetalinger og utilbørlig påvirkningshandel.

Korrupsjon undergraver lovlig forretningsvirksomhet, ødelegger for sunn konkurranse og bryter ned respekten for samfunnets institusjoner.

OBOS følger gjeldende antikorrupsjonslovgivning og arbeider aktivt for at korrupsjon ikke skal forekomme i vår virksomhet.

OBOS erkjenner at åpenhet er sentralt i arbeidet med å bekjempe korrupsjon. Vi vil være åpne i vår virksomhet og fremme åpenhet i vår bransje.

Bestikkelser

Det understrekes at det er forbudt for OBOS-ansatte å betale, tilby eller ta imot penger eller andre økonomiske goder for å gi eller oppnå urettmessige fordeler, enten dette skjer for personlig vinning eller for å oppnå fordeler for OBOS. Overtredelser av dette forbudet vil ikke bli tolerert, og vil medføre sanksjoner mot den eller de involverte.

Tilretteleggelsesbetalinger

Tilretteleggingsbetalinger skiller seg fra bestikkelser i den forstand at det her er snakk om irregulære betalinger for noe man i utgangspunktet har rett til. Dette er imidlertid stadig forbudt etter norsk lov.

OBOS tillater ikke at det betales tilretteleggingspenger. Dersom ansatte i OBOS opplever seg satt i en situasjon der det kreves tilretteleggingsbetaling skal forholdet straks rapporteres oppover til ansvarlig ledelse.

Gaver og representasjon

OBOS’ etiske retningslinjer fastsetter begrensninger på hva at ansatte kan motta av gaver, som hovedregel ikke kan motta andre gaver enn slike som anses å være «uten vesentlig verdi». Representasjon skal skje på et nøkternt nivå. Deltakelse på arrangementer man inviteres til av kunder, leverandører eller andre forbindelser skal klareres med nærmeste leder. Utgifter til reise og opphold skal dekkes av OBOS.

Sponsing, samfunnsbidrag og veldedige gaver

OBOS deler hvert år ut betydelige beløp til medlems- og samfunnsnyttige formål. Slike utdelinger skal skje i åpenhet og det skal ikke stilles andre vilkår knyttet til utdelingen enn hva som er rimelig og saklig i det enkelte tilfelle.

Varsling av korrupsjon eller mistanke om korrupsjon i OBOS

Dersom du kommer over tilfeller der du mener det foreligger korrupsjonshandlinger som involverer OBOS, ansatte i OBOS eller leverandører og kunder av OBOS oppfordres du til å melde dette til oss. Enhver melding vil bli tatt på alvor og seriøst behandlet.