Hopp til innhold

Etiske krav til leverandører

OBOS forventer etisk og ansvarlig opptreden for hele OBOS-konsernet, inkludert våre leverandører. Vi stiller derfor etiske krav til leverandører. Slik kan vi være sikre på at alle parter har et bevisst forhold til retningslinjene og at disse etterfølges.

1. Formålet med OBOS-konsernets etiske krav

OBOS-konsernet anser etisk og ansvarlig opptreden som forpliktende for hele OBOS-konsernet. Formålet med OBOS-konsernets etiske krav til leverandører er å sikre at alle som leverer varer og tjenester til oss har et bevisst og forpliktende forhold til dette.

OBOS-konsernets etiske krav gjelder for samtlige leverandører og deres underleverandører. Leverandøren er ansvarlig for å overholde disse etiske kravene i egen virksomhet og i sin leverandørkjede. Kravene er en del av OBOS-konsernets kontrakt med Leverandøren, og overtredelse kan få konsekvenser, jf. pkt.8.

For leverandører til OBOS’ byggeprosjekter gjelder i tillegg Spesielle kontraktsbestemmelser som skal sikre seriøsitet i bygg- og anleggskontrakter (Seriøsitetsbestemmelsene) som på flere punkter stiller strengere krav til leverandøren enn det som framgår av disse generelle etiske kravene.

2. Grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter

2.1 Generelt

Leverandøren skal sikre at virksomheten ikke direkte eller indirekte bryter grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter, som nedfelt i:

 • FNs menneskerettighetserklæring
 • ILOs åtte kjernekonvensjoner
 • og arbeidsmiljølovgivningen i produksjonslandet.

Leverandøren skal etter beste evne tilstrebe at slike brudd ikke forekommer i eller som en følge av sin virksomhet.

Der Leverandøren omfattes av nasjonal lov med krav om ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter, som f.eks. Åpenhetsloven, skal bestemmelser i den gjeldende loven overholdes.

2.2 Barnearbeid

Leverandøren skal respektere og etterleve bestemmelsene i FNs barnekonvensjon art. 32, samt ILO- konvensjonene nr. 138 om minstealder og 182 om barnearbeid. Som en del av dette skal det ikke benyttes arbeidere;

 • I skolepliktig alder eller som er under 15 år, eller
 • Under 18 år til nattarbeid eller arbeid som er fysisk farlig, og/eller helsefarlig.

2.3 Tvangsarbeid/slavearbeid

Leverandøren skal overholde ILO-konvensjonene nr. 29 om tvangsarbeid og 105 om slavearbeid, bl.a. ved å sørge for å ikke bidra til tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid.

2.4 Diskriminering

Leverandøren skal overholde ILO-konvensjonene nr. 100 om likelønn og 111 om diskriminering, og FNs Kvinnediskrimineringskonvensjon. Som en del av dette skal Leverandøren bl.a. påse at det ikke forekommer usaklig eller ulovlig forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn, etnisk tilhørighet, religion, seksuell legning eller praksis eller politisk oppfatning.

2.5 Fagorganisering og kollektive forhandlinger

Leverandøren skal overholde ILO-konvensjonene nr. 87 om foreningsfrihet hvoretter arbeiderne har rett til å organisere seg, og 98 om rett til å ta del i kollektive forhandlinger uten frykt for diskriminering eller trakassering.

2.6 Overholdelse av arbeidsmiljølovgivningen i produksjonsland

Leverandøren skal så langt mulig påse at arbeidsmiljølovgivningen i produksjonsland og/eller der tjenesten utføres overholdes. Av særlige relevante forhold fremheves 1) lønns- og arbeidstidsbestemmelser, 2) helse, miljø og sikkerhet, 3) regulære ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter, samt 4) lovfestede forsikringer og sosiale ordninger.

2.7 Personvern

Leverandøren skal respektere arbeidstakere og tredjeparters personvern, i samsvar med GDPR i EØS-området og for øvrig i samsvar med med det aktuelle lands lover.

3. Miljø

Leverandøren skal tilstrebe minst mulig negativ miljøpåvirkning, og skal overholde relevante nasjonale og internasjonale miljøstandarder. Leverandøren skal aktivt arbeide for å minimere klimagassutslipp, miljørisiko og andre klima- og miljøutfordringer knyttet til egen virksomhet og i leverandørkjeden.

4. Forretningsetikk

Leverandøren skal overholde generelle krav til god forretningsskikk, ryddighet og etterrettelighet i gjennomføringen av Leverandørens virksomhet. Leverandøren skal overholde regler og forskrifter på alle relevante områder, herunder innenfor områdene skatte- og avgiftsrett og konkurranselovgivning.

Leverandøren skal arbeide mot korrupsjon og hvitvasking, herunder sørge for undersøkelser av forhold der det er rimelig å anta at slikt kan ha funnet sted.

Leverandøren skal overholde krav til habilitet, og melde fra umiddelbart dersom det er en mulig interessekonflikt mellom OBOS-konsernet og Leverandøren selv eller en tredjepart Leverandøren har et forhold til.

Leverandøren skal ikke prøve å påvirke beslutninger ved å tilby gaver eller andre ytelser til ansatte i eller representanter for OBOS-konsernet, eller andre tredjeparter.

5. Aktsomhetsvurderinger

Leverandører som er omfattet av åpenhetsloven skal ha oversikt over sin leverandørkjede og gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for å hindre brudd på de etiske kravene, jf. pkt. 1-4 over.

6. Oppfølging og dokumentasjon av etterlevelse

OBOS-konsernet, eller tredjepart engasjert av OBOS, skal ha rett til å gjennomføre saklige, nødvendige og forholdsmessige oppfølgingstiltak hos Leverandøren for å sikre at OBOS-konsernets etiske krav etterleves. Aktuelle oppfølgingstiltak kan omfatte, men er ikke begrenset til:

 • bruk av egenrapporteringsskjema og oppfølgingssamtaler,
 • dokumentasjon av produksjonsenheter i leverandørkjeden for utvalgte risikoprodukter, - komponenter og/eller råvarer,
 • dokumentasjon av risikoanalyser og oppfølgingstiltak i leverandørkjeden, og
 • inspeksjon/revisjon i leverandørkjeden.

Der leverandørens virksomhet er betinget av offentlige godkjenninger eller lisenser, krav til medlemskap i returordning eller lignende gjelder, skal dokumentasjon fremlegges på forespørsel.

7. Informasjon til medarbeidere og underleverandører

Leverandøren plikter å gi ansatte og underleverandører tilstrekkelig og nødvendig innføring i OBOS-konsernets etiske krav, slik at alle som deltar i gjennomføring av arbeid for OBOS-konsernet har kunnskap om og forståelse av disse.

8. Brudd på de etiske kravene

Leverandøren er pliktig til umiddelbart å melde fra om brudd på OBOS-konsernets etiske krav som Leverandøren oppdager i egen virksomhet eller hos underleverandører. Leverandøren skal treffe nødvendige tiltak for å rette de aktuelle brudd.

Grove brudd på OBOS-konsernets etiske krav kan bli å anse som vesentlig mislighold av kontraktens forpliktelser, og vil kunne medføre at OBOS-konsernet

 • Iverksetter midlertidig stans i leveransen. OBOS-konsernet vil under midlertidig stans ha anledning til å foreta erstatningskjøp hos annen leverandør.
 • Krever at Leverandøren bytter underleverandør. Dette skal skje uten kostnad for OBOS-konsernet.
 • Hever kontrakten med Leverandøren, jf. også kontraktens bestemmelser.
 • Utestenger Leverandøren fra nye konkurranser om kontrakter i OBOS-konsernet.