Informasjon etter åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven har et særlig fokus på virksomhetenes ansvar for sine samarbeidspartnere og leverandørkjeder.

For å oppfylle lovens krav, skal virksomheten gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderinger er en prosess der virksomheten skal identifisere og vurdere risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og treffe tiltak for å avbøte denne risikoen. Dersom det har oppstått brudd, skal virksomheten medvirke til å avbøte følgene av dette.

Loven pålegger også virksomhetene en informasjonsplikt. Det skal utarbeides en egen rapport som skal offentliggjøres og enhver interessert samfunnsborger kan i tillegg henvende seg direkte til virksomheten for å få informasjon om etterlevelsen av loven.

Dersom du lurer på hvordan OBOS etterlever åpenhetsloven og vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger, kan du sende oss en melding her: apenhetsloven@obos.no.

Alle henvendelser vil bli behandlet og besvart innen tre uker. Dersom henvendelsen forutsetter nærmere undersøkelser som gjør at det ikke lar seg gjøre å gi et fullstendig svar, vil vi uansett sende deg et foreløpig svar innen tre uker.