Hopp til innhold

Overholdelse av konkurranseloven

OBOS skal opptre i samsvar med konkurranseloven og Konkurransetilsynets retningslinjer og praksis.

OBOS har et klart ansvar for å opptre forsvarlig i alle tilfeller. Ikke bare er vi opptatt av å følge konkurransereglene, men vi ønsker også å opptre på en slik måte at det ikke skal oppstå mistanke om brudd på regelverket. Som en profilert aktør er vi forberedt på at vi blir fulgt nøye av myndigheter, media, konkurrenter og interessegrupper.

For å forebygge mistanke og hindre overtredelser, skal alle ansatte og ledere ha grunnleggende kunnskap om konkurransereglene.

Forbud mot konkurransebegrensende samarbeid

Konkurranseloven forbyr samarbeid mellom foretak som har til formål eller virkning å begrense konkurransen. Forbudet gjelder ikke bare avtaler, men også mer uformelle samarbeid eller kontakter. Samarbeidets form er dermed uten betydning, og det er ikke krav om at det må foreligge en formell avtale.

Forbudt adferd

OBOS-ansatte skal ikke:

 • Innlate seg på å avtale eller diskutere priser, inklusive rabatter eller andre mekanismer med konkurrenter.
 • Avtale eller diskutere markedsdeling, herunder fordeling av geografiske markeder, kunder eller kundesegmenter eller på annet vis avtale å avstå fra konkurranse.  
 • Avtale eller diskutere utestengelse eller boikott av kunder, leverandører eller andre konkurrenter.
 • Diskutere forhold som kan ha konkurransemessig betydning utenfor det som er strengt nødvendig for å ivareta legitime formål.
 • Diskutere eller inngå avtaler muntlig eller skriftlig med konkurrerende virksomheter som gjelder konkurransesensitive forhold, slik som tidspunkt for salg i markedet eller andre fremtidige strategier.
 • Utveksle konkurransesensitiv informasjon med konkurrenter, særlig gjelder dette:
  • Priser, prisendringer eller rabatter, herunder planlagte fremtidige justeringer.
  • Kostnader, marginer og overskudd utover det som følger av offentlig tilgjengelig dokumentasjon.
  • Kommersielle strategier slik som fremtidige forretningsplaner og strategier, interne salgs- og markedsplaner m.m.
  • Fremtidig informasjon om nye satsningsområder utover det som måtte være allment kjent eller åpenbart er uten konkurransemessig betydning.
  • Kundeinformasjon, herunder priser og betingelser til sluttkunder, med mindre det er offentlig tilgjengelig informasjon. 
  • Enhver opplysning som kan bidra til å fjerne usikkerhet knyttet til fremtidige handlinger.

Brudd på konkurranseloven eller mistanke om dette i OBOS

Dersom du kommer over tilfeller der du mener det foreligger brudd på konkurranseloven som involverer OBOS, ansatte i OBOS eller leverandører og kunder av OBOS oppfordres du til å melde dette til oss. Enhver melding vil bli tatt på alvor og seriøst behandlet.