Hopp til innhold

OBOS' strategi for 2021-2026

Vår visjon står fast: OBOS bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer.

OBOS sitt hovedformål i henhold til vedtektene, er å skaffe boliger til medlemmene gjennom borettslag eller på annen måte å forvalte boliger for medlemmene. Utover dette har OBOS som formål å drive spare- og utlånsvirksomhet, boligbygging og forvaltning for andre enn medlemmene, eierskap i selskaper av betydning for boligsamvirket, eiendomsmegling og annen virksomhet til beste for medlemmene. 

Lønnsom vekst

OBOS har en ambisjon om å vokse ved å gjøre mer for stadig flere medlemmer. Vi har et ansvar for medlemmene vi har i dag og framtidige medlemmer. Lønnsomhet gjør oss i stand til å oppfylle vår visjon om å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer, over tid og under ulike markedsforhold.  
 
Merverdi for medlemmene

Som medlemsorganisasjon er OBOS eid av sine medlemmer og forpliktet til å arbeide for disse. Medlemskapet skal oppleves som verdifullt og relevant, også utover det å skaffe seg en bolig. Medlemmene skal oppleve at det OBOS tilbyr av boliger, tjenester og fordeler skiller seg positivt ut fra andre organisasjoner.  
 
Samfunnsansvar

Vårt viktigste samfunnsoppdrag er å bygge og forvalte boliger. Samtidig har vi som en stor virksomhet et særlig ansvar for samfunnet rundt oss, både gjennom driften av virksomheten og hva vi bidrar med tilbake til samfunnet. OBOS ønsker å skape gode bomiljøer, bidra til å løse klimautfordringene og sørge for at flere får mulighet til å eie sin egen bolig. OBOS er boligbyggeren som utgjør en forskjell. 

Tre prioriterte mål

1. Boligbyggeren som utgjør en forskjell

Vårt viktigste formål er å hjelpe så mange medlemmer som mulig inn på boligmarkedet. Vi bygger mye, men har alltid livet mellom husene i fokus. Vi skaper gode nabolag og bidrar til god byutvikling. Vi skal tilby boliger og bomiljøer av god kvalitet som er tilpasset medlemmenes behov og ulike livsfaser.

2. Ledende innen forvaltning, boligfinansiering og medlem

OBOS har et unikt konkurransefortrinn ved å ha hele verdikjeden fra boligutvikling og boligfinansiering for medlemmene, til forvaltning og oppfølging av bolig- selskapene i etterkant. I denne strategiperioden ønsker vi å skape et enda bedre tilbud til våre kunder og medlemmer, og etablere en sterk medlemsvirksomhet i Sverige. 

3. Et mer bærekraftig samfunn

OBOS har et særlig ansvar for å ha et boligtilbud til medlemmene, som gjør at flest mulig kan eie sin egen bolig. Sammen med god by- og stedsutvikling underbygger det økonomisk og sosial bærekraft i samfunnet. Bygg- og eiendomssektoren er avgjørende for å løse Norges og klodens miljøutfordringer. OBOS som en ledende bransjeaktør, er særlig forpliktet til å gå foran. FNs bærekraftsmål skal brukes som del av vår målstyring.