Vilkår og personvern

Gå rett til:

Definisjoner

OBOS: OBOS BBL er en organisasjon som er eid av sine medlemmer, og som har som hovedformål å skaffe medlemmene bolig og forvalte disse. OBOS har utviklet Nabohjelp og er leverandør av Tjenesten både til egne medlemmer og det åpne markedet.

Tjenesten: Nabohjelp er en plattform som matcher behov og tilbud i et nabolag. Beskrivelsen dekker brukergrensesnittet, sentral server som behandler data, og de applikasjonsspesifikke tjenestene tilbudt av tredjeparts-leverandører (slik som for eksempel bildelagring og brukerautentisering).

App: Tjenesten tilbys til Brukere i form av en App for mobil enhet, og rettet mot operativsystemene iOS og Android.

Bruker: Dette er de som benytter Tjenesten. Det er primært personlige brukere, men kan også være andre typer brukere (som OBOS administrasjon, styremedlemmer, og vaktmestere). Det vil fremgå klart av brukerprofilen om det ikke er personlige brukere. Tjenesten er for tiden ikke åpen for profesjonelle aktører som tilbyr tjenester på kommersiell basis.

Part: Dette er brukere som har brukt Tjenesten til å inngå en avtale om å hjelpe hverandre, og de omtales da som Part/Parter i transaksjonen som gjennomføres.

Formålet med Nabohjelp

Nabohjelp er en digital tjeneste dedikert til deling av ting og formidling av mindre nabotjenester i et nærområde.

Deling kan gjelde alt fra verktøy, ting til barna og sportsutstyr til større ting som bil, bod og parkeringsplass. Eksempler på nabotjenester kan være å sette opp en hylle, konfigurere et trådløst nettverk, vanne blomster i en ferieperiode, sitte barnevakt, smøre ski eller samordne transport til fotballtrening.

Tjenesten skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av om man er OBOS-medlem eller ikke. For tiden er tjenesten ikke åpen for profesjonelle aktører som tilbyr tjenester på kommersiell basis, men dette vil kunne bli vurdert på et senere tidspunkt. 

Personvern

Innsamling av personlig informasjon og autentisering

Brukeren har mulighet til å selv legge inn noe informasjon i løsningen, men OBOS søker også oppslag i dataregistre (f.eks. OBOS’ person- og eiendomsregister og hos tredjepart) for å hente ut bostedsadresser og for å verifisere en bruker.

Tredjepartsløsninger benyttes til autentisering av brukere. Disse tilgjengeliggjøres sømløst i Appen, men datatrafikk går da mellom bruker og tredjepart. Etter autentisering vil OBOS motta et token for autentiserte brukere (f.eks. Twitter by Digits og BankID).

Lagring av brukerinformasjon

Følgende informasjon som er bruker-relatert kan være lagret i Tjenesten:

 • Mobilnummer. Dette brukes som brukeridentifikasjon i Tjenesten, og er knyttet direkte til Appen på Brukeren sin(e) mobile enhet(er).
 • Personlig informasjon. Bostedsadresse lagres for å kunne knytte brukeren til et boligselskap og/eller nabolag. I tillegg vil fødselsdato og kontaktinformasjon kunne lagres i løsningen.
 • Bilder. Dette laster bruker selv opp i Tjenesten. Bilder vil lagres i Tjenesten, men strippes for metadata. Bilder vil lagres og behandles i henhold til krav i norsk personvernlovgivning.
 • Personlig innstillinger. Brukeren kan sette innstillinger for Appen (f.eks. varslingsinnstillinger).
 • Innhold. Dette er tekst og bilder brukeren genererer ved bruk av Tjenesten (slik som forespørsler, tilbud og generell kommunikasjon/chat med andre brukere).
 • Bruk av App. Det kan for eksempel registreres hvilke valg man gjør og hvilke sider i Appen man er inne på.
 • Teknologi. Ved bruk kan det registreres teknisk informasjon rundt den mobile enheten (som f.eks. type enhet og operativsystem).

OBOS’ behandlingsrutiner for personopplysninger er trygge, og opplysningene oppbevares på en forsvarlig måte slik at de ikke brukes urettmessig eller kommer uvedkommende i hende og slik at personopplysingslovens krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet ivaretas.

Hva informasjonen brukes til

 • Skape en effektiv tjeneste. Hovedformålet med brukerinformasjonen listet i forrige kapittel er å kunne legge til rette for en effektiv markedsplass; ved å finne aktuelle brukere i et nabolag og koble etterspørsel med tilbud. I tillegg er automatisk pålogging mulig med at denne informasjonen ligger lagret.
 • Kontinuerlig forbedring av Tjenesten. Informasjonen som er lagret om brukeren vil benyttes for å forbedre Tjenesten, både til å finne feil og forbedre kundeopplevelsen. OBOS har rett til å kontakte brukeren med det formål å forbedre Tjenesten, for eksempel i form av spørreundersøkelser. Deltakelse i slike undersøkelser er frivillig.
 • Analysere marked og forstå trender. Statistikk på aggregert nivå og segmenter på for eksempel demografi og geografi kan bli brukt for å analysere bruksmønster og hvordan aktivitet og trender utvikler seg. Analyser kan også kombineres med data på tvers av OBOS’ digitale flater.
 • Brukertilpasset tilbud. OBOS kan tilby annonser, medlemstilbud, andre spesifikke tilbud, anbefalinger eller reklame basert på bruksmønster eller basert på brukerens kundesegment. Brukeren vil ha tilgang på funksjonalitet i Appen for å slå av denne type kommunikasjon.
 • Forebygge useriøs aktivitet. OBOS overvåker aktiviteten i løsningen og kan reagere på mistenkelige transaksjoner identifisert gjennom bruksmønster eller gjennom innrapportering fra andre Brukere.

Hvem kan få tilgang på informasjonen

 • Andre brukere av Nabohjelp vil kunne bli presentert informasjon som profilbilde, navn og bosted fra andres profil, samt hvilket autentiseringsnivå de har. Videre opplysninger kan tilgjengeliggjøres, men dette vil da være styrt i form av innstillinger i egen profil.
 • Andre enheter i OBOS-konsernet vil kunne få tilgang på informasjon fra Tjenesten. Disse vil kunne ta kontakt med konkrete tilbud og for å bruke informasjonen til analyse på tvers av ulike konsernrelaterte tjenester. Brukeren kan alltid reservere seg mot å få eventuelle tilbud.
 • Tredjepartsleverandører vil få de opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre autentisering av en bruker, eller for å kunne gjøre oppslag i dataregistre. Se beskrivelse i tidligere avsnitt.
 • På direkte forespørsel fra offentlige etater (eks Politi, Skatteetaten) – der disse har lovhjemmel for å kreve informasjon fra Tjenesten - vil OBOS kunne gi fra seg etterspurt informasjon.
 • OBOS kan gi fra seg data til forskningsrelaterte formål. Detaljer om enkeltindivider skal anonymiseres, eller data gis på aggregert nivå.

Administrasjon av egne opplysninger

 • For OBOS-medlemmer hentes bostedsinformasjon primært fra medlemsregisteret. Medlemsregisteret er styrt ut fra eierskap av bolig (eiendomsregisteret) og fra informasjon angitt på brukerprofilen for de som ikke selv eier bolig. Denne informasjonen kan vedlikeholdes fra Min Side.
 • For sletting av egen bruker må man kontakte OBOS (se siste kapittel i dette dokumentet). Brukeren vil da bli slettet fra Nabohjelp, men transaksjonene vil være oppbevart i inntil 6 måneder for å ivareta informasjonsbehov ovenfor andre brukere eller offentlige myndigheter. 

OBOS' personvernerklæring

OBOS har en personvernerklæring tilgjengelig på sine nettsider. Personvernet beskrevet i dette dokumentet er gjort spesifikt for Tjenesten, og har forrang om det skulle oppfattes å være motstrid mellom disse erklæringene. OBOS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles gjennom Tjenesten.

Vilkår for bruk

Bruker

 • Bruker skal oppgi fullstendige og korrekte personopplysninger. I de tilfeller personinformasjon (inkl. bostedsadresse) hentes ut fra dataregistre skal brukeren straks varsle OBOS om den informasjonen som blir presentert ikke er riktig. Brukeren skal ikke fremstå med annet navn enn sitt eget i Nabohjelp.
 • Bruker er ikke pliktig å laste opp profilbilde. Det oppfordres imidlertid til at bilde lastes opp. Det bidrar til å skape nærhet i nabolaget, og vi tror også man enklere vil kunne få svar på sine henvendelser når andre ser hvem en er.
 • OBOS har rett til å slette eller deaktivere bruker etter eget skjønn og uten at dette gir krav på noen kompensasjon.
 • Profesjonelle aktører som tilbyr tjenester på kommersiell basis har for tiden ikke tilgang til tjenesten og vil bli slettet uten varsel og OBOS tar forbehold for at disse kan bli nektet tilgang til tjenesten når og hvis den for framtiden gjøres tilgjengelig for slike profesjonelle aktører.
 • OBOS skal holde orden på hvilken verifisering (om noen) man har gjennomført på brukere. Mange brukere vil være sjekket opp mot OBOS medlemsregister, men ikke-medlemmer (eller de som av ulike årsaker ikke får treff mot medlemsregisteret) vil kunne ha ulike nivå av verifikasjon, som varierer fra BankID til ingen verifisering.

Innholdsproduksjon

 • Bruker skal påse at det man publiserer i tjenesten er passende, lovlig og relevant i relasjon til tjenestens formål. Det er ikke lov å publisere innhold som bidrar til eller oppfordrer til straffbare handlinger eller på annet vis er i strid med norsk lov, eller som krenker personvernet eller opphavsrettigheter. Det er forbudt å publisere innhold i strid med diskrimineringslovgivningen Innhold som publiseres i strid med dette punkt må påregnes slettet eller endret uten varsel.
 • Brukeren må selv eie eller på annet vis ha rett til å råde over gjenstander som tilbys gjennom Nabohjelp.
 • Brukeren har rettighet til alt innhold som man selv publiserer i tjenesten. Dette inkluderer bilder og tekst.
 • Brukeren kan ikke kopiere, distribuere, publisere eller selge informasjon fra Tjenesten.

Skader og ødeleggelser

 • Brukerne har selv ansvaret og risikoen for de tjenester og handlinger de avtaler gjennom tjenesten. Dette inkluderer at de selv må vurdere alle forhold rundt arrangementet når man inngår en avtale.
 • OBOS er ikke ansvarlig for eventuell skade eller ødeleggelse på gjenstander som tilbys gjennom tjenesten. Dette ansvaret faller utelukkende på de involverte Parter og det er de enkelte Parters ansvar å inngå en avtale som står i forhold til den hjelpen som tilbys.
 • OBOS er ikke ansvarlig for eventuell skade som måtte påføres bruker direkte eller indirekte ved bruk av tjenesten. Dette ansvaret faller utelukkende på de involverte Parter i avtaleforholdet og det er de enkelte Parters ansvar å inngå en avtale som står i forhold til den hjelpen som tilbys.

Betaling og skatt

 • Eventuell kompensasjon for hjelp tilbudt gjennom tjenesten må organiseres direkte mellom Partene. OBOS er ikke Part i et slikt oppgjør.
 • Det er brukerens ansvar å påse at man opererer i tråd med gjeldende skatteregler. I den utstrekning varer og tjenester som utveksles gjennom tjenesten utløser skatte- eller avgiftsplikt er det brukernes ansvar alene å sørge for at skatter og avgifter blir betalt. Appen inneholder en side med ofte stilte spørsmål som vil holdes oppdatert med relevante referanser til regelverk. Det henvises ellers til Skatteetatens hjemmesider.
 • Dersom skattemyndighetene henvender seg til OBOS for opplysninger fra Tjenesten vil OBOS gi slik informasjon i den utstrekning myndighetene har lovlig hjemmel til å kreve dette.

Funksjoner på mobil enhet           

For å gjøre Tjenesten så enkel som mulig å bruke ber vi om tilgang til noen funksjoner på den mobile enheten. Disse inkluderer:

 • Pushutsending. Push-utsendelse på telefonen er foretrukket varsling for relevante forespørsler/tilbud fra naboer eller samtaler man har gående med andre personer.
 • Bildefunksjoner. Appen ber om tilgang til Kamera og Bildegalleri for å kunne legge ut eget profilbilde eller legge ved et bilde i samtaler.
 • Lese SMS. Den eneste informasjon som hentes ut fra SMS er autentiserings-koden som mottas ved innlogging med mobilnummer. Tjenesten har da mulighet til (på Android) å automatisk legge inn autentiseringskoden, og sparer brukeren for å taste denne manuelt.

Brukere under 15 år

Mindreårige over 15 år kan selv samtykke til at personopplysninger behandles i Tjenesten. Barn under 15 år kan ikke bruke Nabohjelp uten foresattes samtykke.

Vi forutsetter at tjenester som etterspørres ikke bryter norsk lov, og at arbeid for ungdom følger norsk lov og Arbeidstilsynets regler. Les mer om Ungdom i Arbeid på arbeidstilsynet.no.

Kontakt OBOS

Dersom du har spørsmål knyttet til Nabohjelp, ønsker innsyn eller vil be om retting eller sletting kan du kontakte OBOS på nabohjelp@obos.no eller telefon 22 86 59 90.