Kristina trenger informanter

I forbindelse med masterprosjektet sitt trenger Kristina å komme i kontakt med noen nabohjelpere.

Hvis du har tid og lyst til å slå av en prat så håper vi at du tar kontakt med henne. 

Vi i Nabohjelp håper å få masse nyttig informasjon fra Kristina, som gir oss mer kunnskap så vi kan gjøre Nabohjelp enda bedre.

 

Etterspørsel av informanter

I masterprosjektet mitt skal jeg undersøke bruk av digitale delingstilbud og rette fokuset mot brukere av appen «Nabohjelp» for å skaffe informasjon om hvordan det er å bruke denne typen digitalt delingstilbud. I den forbindelse trenger jeg informanter. Det er ønskelig å kunne se på om kjønn og alder, samt utdanning og yrke, kan ha betydning for hvordan bruken er. Derfor er planen å ha tre informantgrupper, som til sammen skal utgjøre seks informanter. Alle intervjuene skal gjøres individuelt. Informantgruppene skal være delt opp etter alder, der «gruppe 1» består av to informanter i alderen 20-34 år, «gruppe 2» består av informanter i alderen 35-49 år og «gruppe 3» består av informanter i alderen 50 og eldre. For å også få innsyn i kjønn, yrke og utdanning sin betydning vil det ideelt sett være 3 kvinner og 3 menn som intervjues, der yrke og utdanningsnivå varierer.

Som nevnt over skal det gjøres individuelle intervjuer, disse vil ta omtrent en time. Intervjuene skal gjennomføres i Oslo, men hvor i Oslo de skal gjennomføres er enda usikkert. Det vil gjøres båndopptak av intervjuene, disse skal i etterkant transkriberes. Informantene vil bli anonymisert, slik at informasjonen som gis ikke kan spores tilbake til informantene. Når prosjektet er gjennomført vil data og informasjon om informanter slettes. Intervjuet har en tematisk inndeling der det stilles spørsmål om «bruk av nabohjelp», «naboskap», «forbruk og deling» og «tillit».

Målet med intervjuene er at de, sammen med kvantitative data om nabohjelp, skal kunne bidra til å besvare følgende problemstilling og forskingsspørsmål: Problemstilling: «Hvilke motivasjonsfaktorer og barrierer påvirker bruk av digitale delingstilbud?». Forskningsspørsmål: «Hva slags faktorer fungerer motiverende og/eller hindrende i forbindelse med bruk av digitale delingstilbud?», «Hvordan kan motivasjon til å dele ses i forhold til motivasjon til å kjøpe nytt?» og «I hvilken grad kan digitale delingsplattformer påvirke nabofellesskap?»

1 av 2