Ambisjoner om å BREEAM-NOR-sertifisere Løren botaniske

OBOS tar både hensyn til miljøet under hele byggeperioden, og legger til rette for at du enkelt kan ta egne grønne valg etter at du har flyttet inn.

BREEAM står for Building Research Establishment‘s Environmental Assessment Method, og er verdensledende på miljøsertifisering av bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM.

Kjøper du en BREEAM-NOR-sertifisert bolig kan du søke om grønt lån i OBOS-banken. 

Ordningen stiller strenge krav til oss som utbygger og gir deg et hjem der vi har tatt hensyn til miljøet og levert på ulike krav i alle faser av byggingen.

For at boligene vi bygger skal bli BREEAM NOR-sertifisert må vi oppfylle krav i ni kategorier.

Slik tar vi hensyn til miljøet når vi bygger det nye hjemmet ditt i Løren botaniske:

 1. 1. Arealbruk og økologi

  For å hindre utbygging på jomfruelig mark er Løren botaniske plassert på et tidligere utbygget areal. Ved utgraving av masser håndteres disse i henhold til forurensningssituasjonen, som er kartlagt og dokumentert i en miljøteknisk grunnundersøkelse. Dette gjøres for å forhindre spredning av eventuell forurensning som finnes i grunnen. Tomtens økologi er også vurdert av sakkyndig økolog. Det jobbes for å forbedre den økologiske verdien ved å etablere stedegne trær og plantearter, blomstereng og grønne tak. Dette bidrar til at Løren botaniske blir et fint hjem for både de på to, fire og seks bein.

 2. 2. Materialer

  Materialvalg er et stort fokusområde, og byggematerialer med lav miljøpåvirkning gjennom hele livsløpet søkes prioritert. Alt av treverk benyttet permanent i bygget, i likhet med treverk benyttet midlertidig, skal være sertifisert (lovlig hugget og forhandlet). For Løren botaniske har vi også en målsetning om å oppnå minst 20 % reduksjon på klimagassutslipp fra materialer, sammenlignet med et referansebygg.

 3. 3. Helse og innemiljø

  I Løren botaniske skal alt av belysning være høyfrekvent, for å sørge for beste praksis innen belysningskvalitet og visuell komfort hos boligkunden. Dette er felles for alle BREEAM-prosjekter. Videre skal alle vannsystemer utføres med tiltak anbefalt av Folkehelseinstituttet, for å forebygge legionellasmitte. En akustiker ble tidlig involvert for å sikre at premisser knyttet til gode lydforhold i boligene blir ivaretatt gjennom prosjekteringen. Det gjennomføres lydmålinger for å ta rede på eventuelle overskridelser av akustiske krav. Det skal tilfredsstilles krav som er ment å sikre at beboerne har tilstrekkelig store private utearealer. For å hindre at boligkundene får fuktskader i sin bolig er det fortløpende fokus på fuktsikkerhet i forbindelse med prosjekteringen, i form av kontrollplan og sjekklister som følges.

 4. 4. Energi

  Boligene vil være energieffektive og vil samlet ha energikarakteren C i energimerkeordningen. Valg av heiser er tatt på bakgrunn av beregninger som viser system med lavt energiforbruk. Beboerne vil informeres om energiklassifisering av hvitevarer slik at de har mulighet til å opprettholde en energieffektiv livsstil.

 5. 5. Forurensning

  Løren botaniske varmes primært opp ved hjelp av fjernvarme og det skal søkes å unngå bruk av kuldemedier i byggenes tekniske anlegg, slik at man unngår utslipp av klimagasser og eliminerer fare for lekkasje. En konsulent med spesialkompetanse innen hydrologi bidrar til at planlagte løsninger i utbyggingen begrenser risikoen for lokal flom på og utenfor eiendommen, vassdragsforurensning og annen miljøskade. All utebelysning vil være konsentrert til relevante områder, samtidig som oppadrettet belysning minimeres, slik at unødig lysforurensning, energiforbruk og ulemper for naboeiendommer reduseres.

 6. 6. Vann

  Byggenes vannforbruk og effektiviteten til byggets sanitærutstyr som skal benyttes i Løren botaniske beregnes og sammenlignes med et referansebygg. Dette for å redusere forbruket av drikkevann til sanitærformål i bygg fra alle kilder gjennom bruk av vanneffektive komponenter. Det vil installeres vannmålere som måler vann inn til hvert bygg, slik at vannforbruket kan måles og administreres, og på denne måten oppfordre til lavere vannforbruk. På uteområdene legges det ikke opp til beplantning som trenger automatisk vanning, under normale værforhold.

 7. 7. Transport

  Løren botaniske sin sentrale plassering på Løren gjør at kollektivtransporttilbudet er velutviklet med hyppige avganger, noe som bidrar positivt til BREEAM-sertifiseringen. Det samme gjelder den korte avstanden til lokale servicetilbud. Det er planlagt sykkelparkeringer som i antall, utforming og plassering skal tilfredsstille beboernes behov. Dette gjør at beboerne først og fremst kan redusere behovet for transport, og når transport er nødvendig kan transportformer med lavt klimagassutslipp benyttes.

 8. 8. Avfall

  I byggeperioden skal entreprenør ha fokus på minimering av avfall og minimum 85 % av alt avfall skal kildesorteres, noe som øker ressursutnyttelsen og er positivt for miljøet.

 9. 9. Ledelse

  For å gi Løren botaniske et godt grunnlag defineres prosjektets konsept for bærekraft tidlig i prosjektutviklingen.Tidlig i forprosjektet hadde de involverte også en gjennomgang av roller og ansvarsområder. Dette for å ivareta blant annet boligkundenes krav, lovkrav, krav til innkjøp, grad av vedlikeholdsvennlighet og tilpasningsdyktighet. I tillegg til krav til prosjekt- og FDV-dokumentasjon. En BREEAM AP (BREEAM-koordinator) som koordinerer BREEAM-sertifiseringen ble engasjert for å følge opp sertifiseringsprosessen gjennom hele prosjektet. Helt fra tidligfase og til ferdig bygg står klart. Underveis i byggeprosessen vil det være et stort fokus på ansvarlig byggepraksis. Dette innebærer for eksempel at alt av trevirke som benyttes midlertidig i byggeprosessen skal være sertifisert (lovlig hugget og forhandlet). Hovedentreprenøren er miljøsertifisert og energiforbruk på byggeplass overvåkes ved måling av strøm-, vann- og drivstofforbruk. Påvirkningen fra støy og vibrasjon i lokalmiljøet begrenses. Støv- og annen luftforurensning og vannforurensning fra aktiviteter på tomten forebygges. Det samme gjelder for forurensning av lokale vassdrag. I tillegg gjennomføres tiltak for å sørge for en sikker og tilfredsstillende adkomst til byggeplassen, et godt naboskap og minimal påvirkning på miljøet gjennom hele byggeprosessen.

  Det settes også opp en plan for idriftsettelse av tekniske anlegg for å sikre at disse fungerer som de skal før beboerne flytter inn.

  I tillegg til disse punktene kan det bemerkes at prosjektet er registrert som et BREEAM-prosjekt hos Grønn Byggallianse. Og at det fortløpende gjennom prosjekterings- og byggeprosessen utarbeides dokumentasjon som beviser at tiltakene gjennomføres. Underveis i prosjektet vil det bli gjort en foreløpig sertifisering (designfasesertifisering) som en bekreftelse på at det som er gjort frem til da, og hva man planlegger å gjøre videre tilfredsstiller BREEAM Good. Prosjektet får sin endelige sertifisering etter oppføring basert på revisors sluttbefaring og dokumentasjon som viser at alle nødvendige tiltak er gjennomført.

Finn din nye drømmebolig

Finn din nye drømmebolig

Som utbygger har vi ikke bare ansvar for å minimere miljøavtrykket vårt, men vi må også lage gode og funksjonelle hjem som folk liker å bo i. Kanskje finner du din nye drømmebolig hos oss?

Se våre boligprosjekter

Grønt boliglån fra OBOS

Grønt boliglån har bankens beste rente, og tilbys alle som kjøper en BREEAM-NOR-sertifisert bolig. Priseksempel: 5,24 % rente. 2 mill o/25 år, tot. 3,7 mill. Eff. rente 5,41 %.

BREEAM er en registrert merkevare hos BRE (the Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551). BREEAM merkevaren, logoer og symboler eies av (Copyright) BRE og kan kun gjengis med tillatelse.

Les mer om BREEAM.