Fasaden og takterrassen i Bølgelengden på dagtid.

Nå bygger vi Bølgelengden

Midt på Lambertseter bygger vi Bølgelengden. Prosessen involverer både deg som skal flytte inn, og dere som bor i området rundt. Følg med når Bølgelengden bygges.

Byggingen av Bølgelengden er i gang

Byggingen på Lambertseter er godt i gang. Grunnarbeidene er nå tilnærmet ferdig og byggegropen utgravd. Bunnplaten er støpt og betongarbeider vil pågå en god stund framover, med oppføring av trappesjakter, vegger, dekker og søyler. Etter hvert vil en større del av området rundt bygget sperres av, da vi som en del av prosjektet også skal bygge nytt fortau i deler av Skiferveien, og opparbeide området bak Langbølgen 13-15 og hele torg sør. Hold deg oppdatert på prosessen under Naboinformasjon.

Vi planlegger for at prosjektet skal være ferdigstilt i tredje kvartal i 2025. Prosjektet vil bestå av to etasjer med parkeringskjeller, én etasje med butikker og på toppen Bølgelengden borettslag med totalt 61 leiligheter.

 

Fasaden til Bølgelengden og torget med inngang til Lambertseter Senter på kveldstid.

 

Gjennom byggeperioden vil det være variert bemanning, og det vil bli en del tungtransport til og fra byggeplassen. Transport av byggematerialer vil foregå jevnt gjennom hele byggeperioden. Hovedinnkjøringen til byggeplassen er fra Skiferveien på cirka samme sted som det tidligere var innkjøring til P-huset. Det vil også være noe materialtransport på torg nord (ved Narvesen/Boots apotek) og torg sør (ved Dominos/bingo/systua).

Lyst til å se leilighetene? Ta kontakt med prosjektselger →

Sikkerhet

Vårt største fokus er sikkerheten din, og vi vil gjøre vårt beste til å sikre byggeplassen og gjøre området trygt for deg og dine. Du skal føle deg trygg til en hver tid. Det blir merket best mulig for gående, syklende og bilister når det pågår arbeid som påvirker framkommeligheten i området. Vi følger offentlige forskrifter knyttet til arbeid med sikkerhetsrisiko, og har egne HMS-ansvarlige på plassen.

Vi ber alle som befinner seg i nærheten av byggeplassen om å følge oppsatt skilting. Inngjerdet området er ikke tilgjengelig for publikum eller personer uten verneutstyr. 

Naboinformasjon

22. mars 2024

Pågående og planlagte arbeider

Bygget er nå på god vei oppover, og de to kjelleretasjene er tilnærmet ferdig støpt i betong. Det pågår arbeid med støp av dekke, vegger og søyler i plan 1, det som blir bakkeplan ut mot torg nord og sør og etasjen butikkene kommer. I midten av april vil råbygget ha kommet til boligetasjene (fra plan 2), og det vil da heises inn prefabrikkerte betongdekker cirka annenhver uke fra sør på byggetomten. Badekabiner ankommer fra cirka samme tid og heises inn i takt med etasjedriften. Det vil etter planen også benyttes noen prefabrikkerte vegger rundt heis- og trappesjakter i etasjene oppover, øvrig betong støpes på plassen slik som nå.

Det pågår arbeid med omlegging av vann- og avløpsrør, og de store rørene er nå lagt fra kummer utenfor Narvesen og cirka halvveis ned mot Skiferveien, langs eksisterende bygg Langbølgen 9.

Muring av teglfasader vil påbegynnes på senhøsten, og bygget vil etter planen være tett på nyåret 2025. Da er innvendige arbeider godt i gang, og det vil skje mye både inne i bygget og på utearealene utover våren 2025. Prosjektet er planlagt ferdigstilt 01.09.25, da vil både beboere ha flyttet inn og Kiwi ha åpnet sin butikk i det største, søndre næringslokalet i plan 1. I det andre næringslokalet mot Narvesen er det pt. ikke avklart hva eller hvem som skal inn.

Byggeplassområde

Byggeplassen omfatter nå selve tomten det bygges på, samt deler av Skiferveien mot Langbølgen og deler av torg nord utenfor Narvesen. Alle deler av byggeplassen er gjerdet inn, og det er særdeles viktig at gjerder og skilting respekteres. Det er ikke tillatt å bevege seg inne på byggeplassen dersom du ikke er registrert og godkjent av anleggsledelsen.

Etter påske vil også deler av torg sør sperres av og benyttes til levering av materialer og betong. Dette er området utenfor tidligere Kiwi, der anleggskontoret også holder til. Gjerdet vil flyttes inn og torget være åpent når det ikke er leveranser. Vi minner om at plassen ikke kan benyttes som parkering uten spesiell tillatelse.

Sikkerhet

Det er strategisk plasserte info-/HMS-tavler rundt byggeplassen, som viser blant annet beredskapsplan, riggplan og varslingsplan. Ved anleggskontoret og på torg nord er det også satt opp tavler med informasjon for publikum.
Totalentreprenør Consto Eide AS er ansvarlig for byggearbeidene, og har med seg ulike underentreprenører.

Til info vil det være arbeider på byggeplassen hverdagene i påskeuken. Plassen er stengt helligdagene, 28.03.-01.04.24.

21. desember 2023

Pågående og planlagte arbeider

Grunnarbeidene er nå tilnærmet ferdig og byggegropen utgravd, og både fundamenter, energibrønner og 2 stk. tårnkraner er montert. Bunnplaten er støpt, og det pågår betongstøp av kjellervegger. Betongarbeider vil pågår en god stund fremover, med oppføring av trappesjakter, vegger, dekker og søyler. Rundt påsketider 2024 vil dere kunne se bygget over bakkeplan på torg sør/nord, og tidlig høst vil hele råbygget av betong være oppe. Samtidig som råbygget reiser seg vil det heises på plass badekabiner i hver boligetasje; plan 2-8.

Arbeider med omlegging av vann- og avløpsledninger gjennom tomten pågår, og koblingspunkt er utenfor Narvesen på torg nord. Pumpene som står her vil etter ny plan fjernes cirka april 2024, når nytt VA-anlegg er i drift.

I forbindelse med ferdigstilling av prosjektet vil også torg sør og deler av torg nord oppgraderes. Det skal lages ny gangvei fra Skiferveien til Lambertseterveien, og nytt fortau og p-plasser i Skiferveien
bak Langbølgen 13-15. I forbindelse med disse arbeidene, og sikker tilkomst til/fra byggeplassen, så vil Skiferveien fra 2. januar 2024 stenges for innkjøring fra Langbølgen iht. skisse under. De to utleide p-plassene nærmest Langbølgen vil fortsatt være i drift, men ingen andre p-plasser vil
dessverre være her tilgjengelig frem til prosjektet ferdigstilles. Dette er avklart med Bymiljøetaten (BYM) som eier Skiferveien og de offentlige p-plassene mot Skiferveien 2-6.

Sikkerhet

Det er svært viktig for oss at både de som jobber på byggeplassen og de som beveger seg rundt plassen til enhver tid er trygge og sikre. Sikkerhet rundt byggeplassen blir ivaretatt ved bruk av låsbare porter og byggegjerder, samt elektronisk adgangskontroll. Det er særdeles viktig at
gjerder og skilting respekteres. Det er ikke tillatt å bevege seg inne på byggeplassen dersom du ikke er registrert og godkjent av anleggsledelsen. Det oppfordres også til særlig oppmerksomhet i området for innkjøring til byggeplass og stengt vei, samt ved pågående arbeider på torg nord ved Narvesen, da det er mye aktivitet her.

Det er strategisk plasserte info-/HMS-tavler rundt byggeplassen, som viser blant annet beredskapsplan, riggplan og varslingsplan. Ved anleggskontoret og på torg nord er det også satt opp tavler med informasjon for publikum.

Totalentreprenør Consto Eide AS er ansvarlig for byggearbeidene, og har med seg ulike underentreprenører.

29. september 2023

Pågående og planlagte arbeider

Prosjektet er nå i sluttfasen av grunnarbeider og betongstøp er påbegynt. Det som gjenstår av grunnarbeider er montering av peler og siste masseforflytninger. Omlegging av vann- og avløpsledninger pågår, og pumpene på torg nord (ved Narvesen) vil snart fjernes.

Det er til info ikke meldt om for høye utslag på målere for vibrasjon eller støy i løpet av grunnarbeidsperioden, og vi håper arbeidene ikke har vært til for stor ulempe for dere naboer.

Vi vil selvsagt fortsette å overholde vilkårene i støydispensasjonen, og holde øye med målere for å sikre at vi fortsatt holder oss innenfor gjeldende grenseverdier.

Støyende arbeider kan i henhold til støydispensasjon utføres i tidsintervallet kl.07:00-19:00, og sterkt støyende arbeider mellom kl. 08:00-17:00, mandag til lørdag. Ved sterkt støyende arbeider skal det legges inn en time sammenhengende pause midt på dagen.

Arbeidet med å støpe betongdekker og -vegger vil pågå i cirka 10 måneder framover, og like over nyttår 2024 vil bygget kun sees over kjellernivå. Yttervegger vil også monteres underveis som bygget reiser seg, dette vil i hovedsak foregå bak et tildekket stillas.

Etter planen vil tak og vegger være tette i løpet av juli 2024, og etter dette vil det i hovedsak utføres innvendige arbeider fram til prosjektet står ferdig våren 2025. Arbeider med torg, gangveier og utomhusanlegg generelt vil også utføres i sluttfasen 2024/25. Næringsarealer/Kiwi vil etter
planen åpne omtrent samtidig med at boligene er ferdig.

Sikkerhet

Det er svært viktig for oss at både de som jobber på byggeplassen og de som oppholder og beveger seg rundt plassen til enhver tid er trygge og sikre. Det arbeides aktivt med helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeidet i prosjektet, for å minimere og aller helst eliminere alle risikoer og begrense
konsekvensene av eventuelle uønskede hendelser.

Sikkerhet rundt byggeplassen blir ivaretatt ved bruk av låsbare porter og byggegjerder samt elektronisk adgangskontroll. Det er særdeles viktig at gjerder og skilting respekteres. Det er ikke tillatt å bevege seg inne på byggeplassen dersom du ikke er registrert og godkjent av anleggsledelsen.

Innkjøringen til byggeplassen er nå på baksiden av Langbølgen 15, og 4 av p-plassene er sperret av i tillegg at Skiferveien er stengt i svingen ned mot t-banen. Skiferveien vil være etter planen være stengt frem til sommeren 2024 i første omgang. Det oppfordres til særlig oppmerksomhet i
området for innkjøring til byggeplass og stengt vei, da det er mye tungtrafikk her.

Det vil i kommende periode også pågår arbeider på torg nord, utenfor Narvesen, og området vil delvis sperres av. Vi ber dere være oppmerksomme og følge skilting i området for å komme til t-banen og butikker i drift.

Det er strategisk plasserte info-/HMS-tavler rundt byggeplassen, som viser blant annet beredskapsplan, riggplan og varslingsplan. Ved anleggskontoret og på torg nord er det også satt opp tavler med informasjon for publikum.

Totalentreprenør Consto Eide AS er ansvarlig for byggearbeidene, og har med seg ulike underentreprenører.

29. juni 2023

Pågående og planlagte arbeider

Vi er godt i gang med grunnarbeider, og spuntingen som ble varslet i forrige informasjonsbrev vil etter planen være ferdig i løpet av første halvdel av juli. Selv om spuntingen tidvis oppleves som støyende kan vi opplyse om at arbeidene ikke har gitt utslag på våre målere. Det er montert støy- og vibrasjonsmålere flere steder i nabolaget, slik at vi til enhver tid har kontroll på at påvirkningen fra prosjektet er innenfor gjeldende grenseverdier. Vi vil fortsette å overholde vilkårene i støydispensasjonen. Støyende arbeider kan gjennomføres i tidsintervallet kl.07:00-19:00 og sterkt støyende arbeider mellom kl. 08:00-17:00. Ved sterkt støyende arbeider skal det legges inn 1 time sammenhengende pause midt på dagen.

Det vil være drift på byggeplassen gjennom sommerferien. Dette vil i hovedsak dreie seg om utgraving og bortkjøring av masser. Prosjektet skal grave omtrent en etasje ned i bakken sammenlignet med nivået på dagens terreng. Det vil være folk tilgjengelig på anleggskontoret ved eventuelle spørsmål.

Gjenstående grunnarbeider er som følger:

 • Utgraving av byggegrop som tilsvarer omtrent en etasje under bakken.
 • Bortkjøring og tilføring av masser.
 • Boring av tre gjenstående energibrønner.
 • Omlegging av vann- og avløpsledninger.
 • Etablere pelefundamenter for det kommende bygget.

Dersom noen har lagt merke til installasjonene som er satt opp på torg Nord ved Narvesen/Lambertseter Senter, så er dette midlertidige pumpekummer for vann- og avløpsanlegget som skal legges om. Disse vil fjernes når det permanente VA-anlegget er på plass, etter planen i desember 2023.

Sikkerhet

Det er svært viktig for oss at både de som jobber på byggeplassen og de som oppholder og beveger seg rundt plassen til enhver tid er trygge og sikre. Det arbeides aktivt med helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeidet i prosjektet, for å minimere og aller helst eliminere alle risikoer og begrense konsekvensene av eventuelle uønskede hendelser.

Sikkerhet rundt byggeplassen blir ivaretatt ved bruk av låsbare porter og byggegjerder samt elektronisk adgangskontroll. Det er særdeles viktig at gjerder og skilting respekteres. Det er ikke tillatt å bevege seg inne på byggeplassen dersom du ikke er registrert og godkjent av anleggsledelsen.

Innkjøringen til byggeplassen er nå på baksiden av Langbølgen 15, og 4 av p-plassene er sperret av, i tillegg til at Skiferveien er stengt i svingen ned mot t-banen. Skiferveien vil være etter planen være stengt ett år i første omgang. Det oppfordres til særlig oppmerksomhet i området for innkjøring til byggeplass og stengt vei, da det er mye tungtrafikk her.

Det er strategisk plasserte info-/HMS-tavler rundt byggeplassen, som viser blant annet beredskapsplan, riggplan og varslingsplan. Ved anleggskontoret og på torg nord er det også satt opp tavler med informasjon for publikum.

Totalentreprenør Consto Eide AS er ansvarlig for grunnarbeidene, og har med seg ulike underentreprenører.

9. mai 2023

Oppstart grunnarbeider og spunt

All eksisterende bygningsmasse som måtte fjernes for å gjennomføre prosjektet er nå revet, og vi står igjen med en byggeklar tomt. Før bygget kan begynne å ta form over bakken, går vi inn i en halvårsperiode med grunnarbeider, som etter noe forsinkelse grunnet avklaringer av detaljer i offentlige godkjenninger, nå endelig vil sette i gang.

Grunnarbeidene som nå starter, omfatter følgende:

 • Utgraving av byggegrop som tilsvarer omtrent en etasje under bakken.
 • Bortkjøring og tilføring av masser.
 • Boring av resterende energibrønner (tynne rør langt ned i bakken, lite synlige på overflaten). Ti av energibrønnene er allerede boret og det gjenstår to brønner som gjøres i forbindelse med grunnarbeidene.
 • Spunting (en metallinnramming av byggegropen som stabiliserer og gjør området trygt både for de som beveger seg innenfor og utenfor byggeplassen).
 • Omlegging av større vann- og avløpsledninger som i dag ligger under planlagt bebyggelse.
 • Etablere pelefundamenter for det kommende bygget.

Tirsdag 9. mai 2023 starter entreprenøren med noe forarbeid og utgraving ved Langbølgen 9 mot torg nord/Narvesen, mens spunting starter opp mandag 15. mai 2023. Grunnarbeidene vil beklageligvis medføre noe støy i perioder. Det gjelder spesielt når det settes ned spunt og pelefundamenter, som vil gjøres i perioden fra 15. mai og frem til 14. august 2023. Etter 14.
august starter selve utgravingen av byggegropen.

Som normal praksis for byggeprosjekter har prosjektet søkt bydelsoverlegen og fått innvilget dispensasjon fra støyforskriften. Den gjeldende dispensasjonen kommer med en del vilkår, som at sterkt støyende arbeider kun skal utføres på dagtid og at det skal være pause minst 1 time midt på dagen. Disse vilkårene vil selvsagt overholdes. Det er montert støy- og vibrasjonsmålere flere steder i nabolaget, slik at vi til enhver tid har kontroll på at påvirkningen fra prosjektet er innenfor gjeldende grenseverdier.

Sikkerhet

Det er svært viktig for oss at både de som jobber på byggeplassen og de som oppholder og beveger seg rundt plassen til enhver tid er trygge og sikre. Det arbeides aktivt med helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeidet i prosjektet, for å minimere og aller helst eliminere alle risikoer og begrense konsekvensene av eventuelle uønskede hendelser.

Sikkerhet rundt byggeplassen blir ivaretatt ved bruk av låsbare porter og byggegjerder samt elektronisk adgangskontroll. Det er særdeles viktig at gjerder og skilting respekteres. Det er ikke tillatt å bevege seg inne på byggeplassen dersom du ikke er registrert og godkjent av anleggsledelsen.

Innkjøringen til byggeplassen er nå på baksiden av Langbølgen 15, og 4 av p-plassene er sperret av for å sikre trygg inn- og utkjøring. Det oppfordres til særlig oppmerksomhet i dette området, både som fotgjenger og særlig ved parkering av bil slik at ikke det ufrivillig sperres for innkjøring.

Det er strategisk plasserte info-/HMS-tavler rundt byggeplassen, som viser blant annet beredskapsplan, riggplan og varslingsplan. Ved anleggskontoret og på torg nord er det også satt opp tavler med informasjon for publikum.

Totalentreprenør Consto Eide AS er ansvarlig for grunnarbeidene, og har med seg ulike underentreprenører.

27. februar 2023

Oppstart grunnarbeider

Eksisterende bygningsmasse på tomten er nå revet og demontert slik at tomten er byggeklar. Vi går nå inn i en halvårsperiode hvor det skal utføres grunnarbeider – som er en viktig del av byggeprosessen.

Arbeid som skal gjennomføres er som følgende:

 • Utgraving av byggegrop som tilsvarer omtrent en etasje under bakken.
 • Bortkjøring og tilføring av masser.
 • Boring av energibrønner dypt ned i bakken for jordvarme, 13 stk. langs t-banespor.
 • Spunting (en metallinnramming av byggegropen som stabiliserer og gjør området trygt både for de som beveger seg innenfor og utenfor byggeplassen).
 • Omlegging av større vann- og avløpsledninger som i dag ligger under planlagt bebyggelse.
 • Etablere pelefundamenter for det kommende bygget.

Grunnarbeidene vil pågå fra månedsskiftet februar/mars og fram til medio juni, og vil beklageligvis medføre noe støy i perioder. Det gjelder spesielt når det settes ned spunt og pelefundamenter. Dette vil utføres fra uke 10 og fram til medio juni, men ikke kontinuerlig.

Arbeid med boring av energibrønner vil pågå fra månedsskiftet og fram til cirka 10.03.23.

Som normal praksis for byggeprosjekter har prosjektet søkt bydelsoverlegen og fått innvilget dispensasjon fra støyforskriften. Dispensasjonen kommer med en del vilkår, som at sterkt støyende arbeider kun skal utføres på dagtid og at det skal være pause minst 1 time midt på dagen. Disse vilkårene vil selvsagt overholdes. Det er montert støy- og vibrasjonsmålere flere steder i nabolaget, slik at vi til enhver tid har kontroll på at påvirkningen fra prosjektet er innenfor gjeldende grenseverdier.

Vi beklager så mye for ulempene arbeidene måtte medføre, og takker på forhånd for tålmodigheten. Dersom det er behov for spesielle hensyn som ikke er tidligere innmeldt, bes dere ta direkte kontakt med entreprenøren via deres anleggskontor i Langbølgen 11 mot torg sør (i de tidligere lokalene til OBOS Eiendomsmeglere, ved siden av trappeoppgangen til tidligere lege- og tannlegekontorer).

Totalentreprenør Consto Eide AS er ansvarlig for grunnarbeidene, og har med seg ulike underentreprenører.

Sikkerhet

Det er svært viktig for oss at både de som jobber på byggeplassen og de som oppholder og beveger seg rundt plassen til enhver tid er trygge og sikre. Det arbeides aktivt med helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeidet i prosjektet, for å minimere og aller helst eliminere alle risikoer og begrense
konsekvensene av eventuelle uønskede hendelser.

Sikkerhet rundt byggeplassen blir ivaretatt ved bruk av låsbare porter og byggegjerder samt elektronisk adgangskontroll. Det er særdeles viktig at gjerder og skilting respekteres. Det er ikke tillatt å bevege seg inne på byggeplassen dersom du ikke er registrert og godkjent av anleggsledelsen.

Innkjøringen til byggeplassen er nå på baksiden av Langbølgen 15, og 4 av p-plassene er sperret av for å sikre trygg inn- og utkjøring. Det oppfordres til særlig oppmerksomhet i dette området, både som fotgjenger og særlig ved parkering av bil slik at ikke det ufrivillig sperres for innkjøring.

Det er strategisk plasserte info-/HMS-tavler rundt byggeplassen, som viser blant annet beredskapsplan, riggplan og varslingsplan. Ved anleggskontoret og på torg nord vil det også settes opp tavler med informasjon for publikum.

19. desember 2022

Rive- og grunnarbeider

Den tidligere Kiwi-butikken er nå revet, og bygget nærmest Narvesen (Langbølgen 7) er på god vei ned. De øvrige byggene er demontert tidligere i høst, så nå nærmer det seg en tom byggetomt!

Grunnet nærhet til t-banespor og -perrong så rives Langbølgen 7 svært varsomt, ved at det skjæres i biter før det løftes forsiktig ned. Dette tar noe lenger tid enn opprinnelig planlagt, men det er den sikreste måten å gjøre det på for alle rundt og derfor en naturlig fremgangsmåte. Det anslås at de to øverste etasjene av Langbølgen 7 vil være demontert før jul. De to siste etasjene rives med større maskiner like over nyttår.

Etter at alle bygg er demontert så starter en halvårsperiode med arbeider i grunnen. Det skal graves cirka en etasje lenger ned enn i dag, bores energibrønner dypt ned i jordvarmen, settes en spunt rundt hele tomten (en metallinnramming av byggegropen som gjør området trygt både for de som beveger seg utenfor og de som jobber inne på byggeplassen), legges om noen større vann- og avløpsledninger og etableres pelefundamenter for det kommende bygget. Grunnarbeidene vil pågå fra månedsskiftet januar/februar og til over sommeren, og vil beklageligvis medføre noe støy i perioder. Det gjelder spesielt når det settes ned spunt og pelefundamenter, noe vi håper er ferdig i løpet av mai.

Som normal praksis for byggeprosjekter har prosjektet søkt bydelsoverlegen og fått innvilget dispensasjon fra støyforskriften. Dispensasjonen kommer med en del vilkår som at sterkt støyende arbeider kun skal utføres på dagtid og at det skal være pause minst en time midt på dagen, og disse vilkårene vil selvsagt overholdes. Det er montert støy- og vibrasjonsmålere flere steder i nabolaget, slik at det til enhver tid er kontroll på at påvirkningen fra prosjektet er innenfor gjeldende grenseverdier.

Vi beklager så mye for ulempene arbeidene måtte medføre, og takker på forhånd for tålmodigheten. Dersom det er behov for spesielle hensyn og det ikke er tidligere innmeldt, bes dere ta direkte kontakt med entreprenøren via deres anleggskontor i Langbølgen 11, mot torg sør (i de tidligere lokalene til OBOS Eiendomsmeglere, ved siden av trappeoppgangen til tidligere lege- og tannlegekontorer).

Totalentreprenør Consto Eide AS er ansvarlig for grunnarbeidene, og har med seg ulike underentreprenører. Blant annet vil Norsk Saneringsservice utføre gravearbeider, dette er samme foretak som utfører de pågående rivearbeidene.

Sikkerhet

Det er svært viktig for oss at både de som jobber på byggeplassen og de som oppholder og beveger seg rundt plassen til enhver tid er trygge og sikre. Det arbeides aktivt med helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeidet i prosjektet, for å minimere og aller helst eliminere alle risikoer og begrense konsekvensene av eventuelle uønskede hendelser.

Sikkerhet rundt byggeplassen blir ivaretatt ved bruk av låsbare porter og byggegjerder samt elektronisk adgangskontroll. Det er særdeles viktig at gjerder og skilting respekteres. Det er ikke tillatt å bevege seg inne på byggeplassen dersom du ikke er registrert og godkjent av anleggsledelsen.

Det er strategisk plasserte info-/HMS-tavler rundt byggeplassen, som viser blant annet beredskapsplan, riggplan og varslingsplan. Ved anleggskontoret og etter hvert på torg nord vil det også settes opp tavler med informasjon for publikum.

Illustrasjon av en kvinne med oppsatt hår

Meld interesse i dag

Lyst til å holde deg oppdatert på hva som skjer i boligprosjektene? Meld interesse her – så sørger vi for at du får med deg alle viktige nyheter og frister.