Fasaden og takterrassen i Bølgelengden på dagtid.

Nå bygger vi Bølgelengden

Midt på Lambertseter bygger vi Bølgelengden. Prosessen involverer både deg som skal flytte inn, og dere som bor i området rundt. Følg med når Bølgelengden bygges.

Byggingen av Bølgelengden er i gang

Byggingen på Lambertseter er godt i gang. Eksisterende bygningsmasse på tomten er nå revet og demontert slik at tomten er byggeklar. Nå utføres grunnarbeider, en viktig del av byggeprosessen. Hold deg oppdatert på prosessen under Naboinformasjon.

Vi planlegger for at prosjektet skal være ferdigstilt i kvartal 2 i 2025. Prosjektet vil bestå av to etasjer med parkeringskjeller, én etasje med butikker og på toppen Bølgelengden borettslag med totalt 61 leiligheter.

 

Fasaden til Bølgelengden og torget med inngang til Lambertseter Senter på kveldstid.

 

Gjennom byggeperioden vil det være variert bemanning, og det vil bli en del tungtransport til og fra byggeplassen. Transport av byggematerialer vil foregå jevnt gjennom hele byggeperioden. Hovedinnkjøringen til byggeplassen er fra Skiferveien på cirka samme sted som det tidligere var innkjøring til P-huset. 

Lyst til å se leilighetene? Ta kontakt med prosjektselger →

Sikkerhet

Vårt største fokus er sikkerheten din, og vi vil gjøre vårt beste til å sikre byggeplassen og gjøre området trygt for deg og dine. Du skal føle deg trygg til en hver tid. Det blir merket best mulig for gående, syklende og bilister når det pågår arbeid som påvirker framkommeligheten i området. Vi følger offentlige forskrifter knyttet arbeid med sikkerhetsrisiko, og har egne HMS-ansvarlige på plassen.

Vi ber alle som befinner seg i nærheten av byggeplassen om å følge oppsatt skilting. Inngjerdet området er ikke tilgjengelig for publikum eller personer uten verneutstyr. 

Naboinformasjon

29. juni 2023

Pågående og planlagte arbeider

Vi er godt i gang med grunnarbeider, og spuntingen som ble varslet i forrige informasjonsbrev vil etter planen være ferdig i løpet av første halvdel av juli. Selv om spuntingen tidvis oppleves som støyende kan vi opplyse om at arbeidene ikke har gitt utslag på våre målere. Det er montert støy- og vibrasjonsmålere flere steder i nabolaget, slik at vi til enhver tid har kontroll på at påvirkningen fra prosjektet er innenfor gjeldende grenseverdier. Vi vil fortsette å overholde vilkårene i støydispensasjonen. Støyende arbeider kan gjennomføres i tidsintervallet kl.07:00-19:00 og sterkt støyende arbeider mellom kl. 08:00-17:00. Ved sterkt støyende arbeider skal det legges inn 1 time sammenhengende pause midt på dagen.

Det vil være drift på byggeplassen gjennom sommerferien. Dette vil i hovedsak dreie seg om utgraving og bortkjøring av masser. Prosjektet skal grave omtrent en etasje ned i bakken sammenlignet med nivået på dagens terreng. Det vil være folk tilgjengelig på anleggskontoret ved eventuelle spørsmål.

Gjenstående grunnarbeider er som følger:

 • Utgraving av byggegrop som tilsvarer omtrent en etasje under bakken.
 • Bortkjøring og tilføring av masser.
 • Boring av tre gjenstående energibrønner.
 • Omlegging av vann- og avløpsledninger.
 • Etablere pelefundamenter for det kommende bygget.

Dersom noen har lagt merke til installasjonene som er satt opp på torg Nord ved Narvesen/Lambertseter Senter, så er dette midlertidige pumpekummer for vann- og avløpsanlegget som skal legges om. Disse vil fjernes når det permanente VA-anlegget er på plass, etter planen i desember 2023.

Sikkerhet

Det er svært viktig for oss at både de som jobber på byggeplassen og de som oppholder og beveger seg rundt plassen til enhver tid er trygge og sikre. Det arbeides aktivt med helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeidet i prosjektet, for å minimere og aller helst eliminere alle risikoer og begrense konsekvensene av eventuelle uønskede hendelser.

Sikkerhet rundt byggeplassen blir ivaretatt ved bruk av låsbare porter og byggegjerder samt elektronisk adgangskontroll. Det er særdeles viktig at gjerder og skilting respekteres. Det er ikke tillatt å bevege seg inne på byggeplassen dersom du ikke er registrert og godkjent av anleggsledelsen.

Innkjøringen til byggeplassen er nå på baksiden av Langbølgen 15, og 4 av p-plassene er sperret av, i tillegg til at Skiferveien er stengt i svingen ned mot t-banen. Skiferveien vil være etter planen være stengt ett år i første omgang. Det oppfordres til særlig oppmerksomhet i området for innkjøring til byggeplass og stengt vei, da det er mye tungtrafikk her.

Det er strategisk plasserte info-/HMS-tavler rundt byggeplassen, som viser blant annet beredskapsplan, riggplan og varslingsplan. Ved anleggskontoret og på torg nord er det også satt opp tavler med informasjon for publikum.

Totalentreprenør Consto Eide AS er ansvarlig for grunnarbeidene, og har med seg ulike underentreprenører.

9. mai 2023

Oppstart grunnarbeider og spunt

All eksisterende bygningsmasse som måtte fjernes for å gjennomføre prosjektet er nå revet, og vi står igjen med en byggeklar tomt. Før bygget kan begynne å ta form over bakken, går vi inn i en halvårsperiode med grunnarbeider, som etter noe forsinkelse grunnet avklaringer av detaljer i offentlige godkjenninger, nå endelig vil sette i gang.

Grunnarbeidene som nå starter, omfatter følgende:

 • Utgraving av byggegrop som tilsvarer omtrent en etasje under bakken.
 • Bortkjøring og tilføring av masser.
 • Boring av resterende energibrønner (tynne rør langt ned i bakken, lite synlige på overflaten). Ti av energibrønnene er allerede boret og det gjenstår to brønner som gjøres i forbindelse med grunnarbeidene.
 • Spunting (en metallinnramming av byggegropen som stabiliserer og gjør området trygt både for de som beveger seg innenfor og utenfor byggeplassen).
 • Omlegging av større vann- og avløpsledninger som i dag ligger under planlagt bebyggelse.
 • Etablere pelefundamenter for det kommende bygget.

Tirsdag 9. mai 2023 starter entreprenøren med noe forarbeid og utgraving ved Langbølgen 9 mot torg nord/Narvesen, mens spunting starter opp mandag 15. mai 2023. Grunnarbeidene vil beklageligvis medføre noe støy i perioder. Det gjelder spesielt når det settes ned spunt og pelefundamenter, som vil gjøres i perioden fra 15. mai og frem til 14. august 2023. Etter 14.
august starter selve utgravingen av byggegropen.

Som normal praksis for byggeprosjekter har prosjektet søkt bydelsoverlegen og fått innvilget dispensasjon fra støyforskriften. Den gjeldende dispensasjonen kommer med en del vilkår, som at sterkt støyende arbeider kun skal utføres på dagtid og at det skal være pause minst 1 time midt på dagen. Disse vilkårene vil selvsagt overholdes. Det er montert støy- og vibrasjonsmålere flere steder i nabolaget, slik at vi til enhver tid har kontroll på at påvirkningen fra prosjektet er innenfor gjeldende grenseverdier.

Sikkerhet

Det er svært viktig for oss at både de som jobber på byggeplassen og de som oppholder og beveger seg rundt plassen til enhver tid er trygge og sikre. Det arbeides aktivt med helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeidet i prosjektet, for å minimere og aller helst eliminere alle risikoer og begrense konsekvensene av eventuelle uønskede hendelser.

Sikkerhet rundt byggeplassen blir ivaretatt ved bruk av låsbare porter og byggegjerder samt elektronisk adgangskontroll. Det er særdeles viktig at gjerder og skilting respekteres. Det er ikke tillatt å bevege seg inne på byggeplassen dersom du ikke er registrert og godkjent av anleggsledelsen.

Innkjøringen til byggeplassen er nå på baksiden av Langbølgen 15, og 4 av p-plassene er sperret av for å sikre trygg inn- og utkjøring. Det oppfordres til særlig oppmerksomhet i dette området, både som fotgjenger og særlig ved parkering av bil slik at ikke det ufrivillig sperres for innkjøring.

Det er strategisk plasserte info-/HMS-tavler rundt byggeplassen, som viser blant annet beredskapsplan, riggplan og varslingsplan. Ved anleggskontoret og på torg nord er det også satt opp tavler med informasjon for publikum.

Totalentreprenør Consto Eide AS er ansvarlig for grunnarbeidene, og har med seg ulike underentreprenører.

27. februar 2023

Oppstart grunnarbeider

Eksisterende bygningsmasse på tomten er nå revet og demontert slik at tomten er byggeklar. Vi går nå inn i en halvårsperiode hvor det skal utføres grunnarbeider – som er en viktig del av byggeprosessen.

Arbeid som skal gjennomføres er som følgende:

 • Utgraving av byggegrop som tilsvarer omtrent en etasje under bakken.
 • Bortkjøring og tilføring av masser.
 • Boring av energibrønner dypt ned i bakken for jordvarme, 13 stk. langs t-banespor.
 • Spunting (en metallinnramming av byggegropen som stabiliserer og gjør området trygt både for de som beveger seg innenfor og utenfor byggeplassen).
 • Omlegging av større vann- og avløpsledninger som i dag ligger under planlagt bebyggelse.
 • Etablere pelefundamenter for det kommende bygget.

Grunnarbeidene vil pågå fra månedsskiftet februar/mars og fram til medio juni, og vil beklageligvis medføre noe støy i perioder. Det gjelder spesielt når det settes ned spunt og pelefundamenter. Dette vil utføres fra uke 10 og fram til medio juni, men ikke kontinuerlig.

Arbeid med boring av energibrønner vil pågå fra månedsskiftet og fram til cirka 10.03.23.

Som normal praksis for byggeprosjekter har prosjektet søkt bydelsoverlegen og fått innvilget dispensasjon fra støyforskriften. Dispensasjonen kommer med en del vilkår, som at sterkt støyende arbeider kun skal utføres på dagtid og at det skal være pause minst 1 time midt på dagen. Disse vilkårene vil selvsagt overholdes. Det er montert støy- og vibrasjonsmålere flere steder i nabolaget, slik at vi til enhver tid har kontroll på at påvirkningen fra prosjektet er innenfor gjeldende grenseverdier.

Vi beklager så mye for ulempene arbeidene måtte medføre, og takker på forhånd for tålmodigheten. Dersom det er behov for spesielle hensyn som ikke er tidligere innmeldt, bes dere ta direkte kontakt med entreprenøren via deres anleggskontor i Langbølgen 11 mot torg sør (i de tidligere lokalene til OBOS Eiendomsmeglere, ved siden av trappeoppgangen til tidligere lege- og tannlegekontorer).

Totalentreprenør Consto Eide AS er ansvarlig for grunnarbeidene, og har med seg ulike underentreprenører.

Sikkerhet

Det er svært viktig for oss at både de som jobber på byggeplassen og de som oppholder og beveger seg rundt plassen til enhver tid er trygge og sikre. Det arbeides aktivt med helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeidet i prosjektet, for å minimere og aller helst eliminere alle risikoer og begrense
konsekvensene av eventuelle uønskede hendelser.

Sikkerhet rundt byggeplassen blir ivaretatt ved bruk av låsbare porter og byggegjerder samt elektronisk adgangskontroll. Det er særdeles viktig at gjerder og skilting respekteres. Det er ikke tillatt å bevege seg inne på byggeplassen dersom du ikke er registrert og godkjent av anleggsledelsen.

Innkjøringen til byggeplassen er nå på baksiden av Langbølgen 15, og 4 av p-plassene er sperret av for å sikre trygg inn- og utkjøring. Det oppfordres til særlig oppmerksomhet i dette området, både som fotgjenger og særlig ved parkering av bil slik at ikke det ufrivillig sperres for innkjøring.

Det er strategisk plasserte info-/HMS-tavler rundt byggeplassen, som viser blant annet beredskapsplan, riggplan og varslingsplan. Ved anleggskontoret og på torg nord vil det også settes opp tavler med informasjon for publikum.

19. desember 2022

Rive- og grunnarbeider

Den tidligere Kiwi-butikken er nå revet, og bygget nærmest Narvesen (Langbølgen 7) er på god vei ned. De øvrige byggene er demontert tidligere i høst, så nå nærmer det seg en tom byggetomt!

Grunnet nærhet til t-banespor og -perrong så rives Langbølgen 7 svært varsomt, ved at det skjæres i biter før det løftes forsiktig ned. Dette tar noe lenger tid enn opprinnelig planlagt, men det er den sikreste måten å gjøre det på for alle rundt og derfor en naturlig fremgangsmåte. Det anslås at de to øverste etasjene av Langbølgen 7 vil være demontert før jul. De to siste etasjene rives med større maskiner like over nyttår.

Etter at alle bygg er demontert så starter en halvårsperiode med arbeider i grunnen. Det skal graves cirka en etasje lenger ned enn i dag, bores energibrønner dypt ned i jordvarmen, settes en spunt rundt hele tomten (en metallinnramming av byggegropen som gjør området trygt både for de som beveger seg utenfor og de som jobber inne på byggeplassen), legges om noen større vann- og avløpsledninger og etableres pelefundamenter for det kommende bygget. Grunnarbeidene vil pågå fra månedsskiftet januar/februar og til over sommeren, og vil beklageligvis medføre noe støy i perioder. Det gjelder spesielt når det settes ned spunt og pelefundamenter, noe vi håper er ferdig i løpet av mai.

Som normal praksis for byggeprosjekter har prosjektet søkt bydelsoverlegen og fått innvilget dispensasjon fra støyforskriften. Dispensasjonen kommer med en del vilkår som at sterkt støyende arbeider kun skal utføres på dagtid og at det skal være pause minst en time midt på dagen, og disse vilkårene vil selvsagt overholdes. Det er montert støy- og vibrasjonsmålere flere steder i nabolaget, slik at det til enhver tid er kontroll på at påvirkningen fra prosjektet er innenfor gjeldende grenseverdier.

Vi beklager så mye for ulempene arbeidene måtte medføre, og takker på forhånd for tålmodigheten. Dersom det er behov for spesielle hensyn og det ikke er tidligere innmeldt, bes dere ta direkte kontakt med entreprenøren via deres anleggskontor i Langbølgen 11, mot torg sør (i de tidligere lokalene til OBOS Eiendomsmeglere, ved siden av trappeoppgangen til tidligere lege- og tannlegekontorer).

Totalentreprenør Consto Eide AS er ansvarlig for grunnarbeidene, og har med seg ulike underentreprenører. Blant annet vil Norsk Saneringsservice utføre gravearbeider, dette er samme foretak som utfører de pågående rivearbeidene.

Sikkerhet

Det er svært viktig for oss at både de som jobber på byggeplassen og de som oppholder og beveger seg rundt plassen til enhver tid er trygge og sikre. Det arbeides aktivt med helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeidet i prosjektet, for å minimere og aller helst eliminere alle risikoer og begrense konsekvensene av eventuelle uønskede hendelser.

Sikkerhet rundt byggeplassen blir ivaretatt ved bruk av låsbare porter og byggegjerder samt elektronisk adgangskontroll. Det er særdeles viktig at gjerder og skilting respekteres. Det er ikke tillatt å bevege seg inne på byggeplassen dersom du ikke er registrert og godkjent av anleggsledelsen.

Det er strategisk plasserte info-/HMS-tavler rundt byggeplassen, som viser blant annet beredskapsplan, riggplan og varslingsplan. Ved anleggskontoret og etter hvert på torg nord vil det også settes opp tavler med informasjon for publikum.

Illustrasjon av en kvinne med oppsatt hår

Meld interesse i dag

Lyst til å holde deg oppdatert på hva som skjer i boligprosjektene? Meld interesse her – så sørger vi for at du får med deg alle viktige nyheter og frister.