Skal fremme biologisk mangfold med pilotprosjektet Spiren

På Fornebu skal pilotprosjektet Spiren hjelpe oss å finne løsninger som kan heve det biologiske mangfoldet. Godt for naturen, godt for beboerne.

Illustrasjon av fasade og gårdsrom i Storøykilen.

 

Det blir stadig tydeligere at tapet av naturområder øker artsutryddelsen i verden og reduserer det biologiske mangfoldet. Et biologisk mangfold som ikke bare kjennetegner den ville naturen vi er så glad her i Norge, men som er et premiss for sunne økosystemer vi alle er avhengige av. Dagens samfunn må finne løsninger der menneske og natur kan sameksistere på nye og bedre måter for framtidens generasjoner.

Dette ønsket vi å gjøre noe med. På oppdrag fra OBOS har U.Reist sammen med SLA gjennomført Spiren, et pilotprosjekt for bynatur. Målet med prosjektet var å etablere et stedegent naturlandskap som gir økt biologisk mangfold i boligprosjektet Storøykilen, og samle kunnskap og erfaringer for framtidige bynaturprosjekter.

Oslofjordens rike naturlandskap

Vanligvis assosierer vi vill natur med dype skoger, vidder og fjell. Men få er klar over artsmangfoldet i nærområdene rundt oss. Området rundt Oslofjorden er et av det mest artsrike i Norge, med kanskje 80 % av våre landlevende arter. Et gunstig klima med høye sommertemperaturer og relativt milde vintre, er en viktig årsak til at vi her finner et høyere antall varmekjære arter enn noe annet sted i Norge. En variert geologi med store områder med kalkrike bergarter gjør også sitt til dette mangfoldet.

 

 

Spiren ble opprinnelig etablert på tomten til byggeprosjektet Storøykilen. Ved å etablere Spiren på tomten, var ambisjonen at pilotprosjektet skulle ta en aktiv rolle i identitetsutviklingen underveis, samt oppfylle MUA-kravet til første byggetrinn fram til større deler av utearealene ferdigstiltes. På grunn av endret framdrift ble derimot piloten flyttet til felt 9.2 der Spiren kan stå uforstyrret i lengre tid enn den originale lokasjonen.

Testområde, møteplass og landskap

Testområdet ble delt i tre felt: tørreng, stauder og kantsoner. Her forsket et tverrfaglig team på det perfekte jordsmonnet, sanker frø, tester plantedynamikk – det vil si hvordan ulike planter fungerer sammen – og satte planter i jorda slik at vegetasjonen i det framtidige landskapet kunne etableres. Framgangsmåten ble dokumentert nøye slik at innsikten kan videreformidles og brukes i framtidige prosjekter.

Det ble også bygd en midlertidig paviljong på testområdet som støtter ulike arrangementer. En lett konstruksjon som er bygget på bærekraftige prinsipper, der materialene vil kunne gjenbrukes av OBOS på ulike måter på et senere tidspunkt. Paviljongen bruker lokale ressurser og materialer fra seilduksmaker Gran Seil, et firma som opererer på Fornebu.


Godt for naturen, godt for mennesket

Med pilotprosjektet Spiren ønsker vi å gi det grønne ny og oppdatert betydning. Uteområdene i Storøykilen vil være identitetssterke og levende, i motsetning til generisk grønne. Det betyr at så mange planter som mulig vil være en naturlig del av Fornebus originale vegetasjon, et ekko av det opprinnelige landskapet i området.

Og det betyr at landskapet er designet for både mennesker og dyr. Et bomiljø med vakre og varierte uteområder, og et landskap som yrer av liv. Med blomster som tiltrekker seg pollinatorer, som igjen tiltrekker seg fugler, og så videre. Et frodig og levende landskap i stadig endring som inviterer til en rekke ulike opplevelser – fra naturlek til stille kontemplasjon.

Første funnene klare

Nå er første rapport på pilotprosjektet klar. Prosjektgruppen har fulgt prosjektet fra A til Å og utforsket flere spesifikke problemstillinger. De har også hatt mulighet til å vurdere prosjektets størrelse, form og funksjon, og tar med seg disse funnene i etableringen av Spiren 2.0.

Les den første rapporten på pilotprosjektet Spiren her