Ambisjoner om å BREEAM-NOR-sertifisere Furukrona

OBOS tar både hensyn til miljøet under hele byggeperioden, og legger til rette for at du enkelt kan ta egne grønne valg etter at du har flyttet inn.

BREEAM står for Building Research Establishment‘s Environmental Assessment Method, og er verdensledende på miljøsertifisering av bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM.

Kjøper du en BREEAM-NOR-sertifisert bolig kan du søke om grønt lån i OBOS-banken. 

Ordningen stiller strenge krav til oss som utbygger og gir deg et hjem der vi har tatt hensyn til miljøet og levert på ulike krav i alle faser av byggingen.

For at boligene vi bygger skal bli BREEAM NOR-sertifisert må vi oppfylle krav i ni kategorier.

Slik tar vi hensyn til miljøet når vi bygger det nye hjemmet ditt i Furukrona:

 1. 1. Arealbruk og økologi

  Tomtens økologi er vurdert sakkyndig økolog. Det jobbes for å forbedre den økologiske verdien ved å etablere stedegne trær og plantearter, blomstereng og grønne tak. De skal etableres tiltak som er mest mulig vedlikeholdsfrie og som skaper grunnlag for størst mulig mangfold. Eksisterende biologiske kvaliteter bevares så langt det lar seg gjøre i byggeprosessen.

   

 2. 2. Materialer

  Materialvalg er et stort fokusområde, og byggematerialer med lav miljøpåvirkning gjennom hele livsløpet søkes prioritert. Forbrukeren kan forsikre seg om at fraværet av miljøgifter i byggematerialene er dokumenterte, og det er således benyttet helse- og miljøvennlige materialer i bygget. Alt av treverk benyttet permanent i bygget, i likhet med treverk benyttet midlertidig, skal være sertifisert (lovlig hugget og forhandlet).

   

 3. 3. Helse og innemiljø

  På Furukrona skal alt av belysning være høyfrekvent, for å sørge for best praksis innen belysningskvalitet og visuell komfort hos boligkunden. Dette er felles for alle BREEAM-prosjekter. Videre skal alle vannsystemer utføres med tiltak anbefalt av Folkehelseinstituttet, for å forebygge legionellasmitte. En akustiker ble tidlig involvert for å sikre at premisser knyttet til ekstern støy og gode lydforhold i boligene vil bli ivaretatt gjennom prosjekteringen. Det gjennomføres lydmålinger for å ta rede på eventuelle overskridelser av akustiske krav. Det skal tilfredsstilles krav som er ment å sikre at beboerne har tilstrekkelig store private utearealer. For å hindre at boligkundene får fuktskader i sin bolig er det forløpende fokus på fuktsikkerhet i forbindelse med prosjekteringen, i form av kontrollplan og sjekklister som følges.

   

 4. 4. Energi

  Boligene vil samlet ha energikarakteren B i energimerkeordningen. Valg av heiser er tatt på bakgrunn av beregninger som viser system med lavt energiforbruk. Kjøpere vil informeres om energiklassifisering av hvitevarer slik at de har mulighet til å opprettholde en energieffektiv livsstil.

   

 5. 5. Forurensning

  Furukrona benytter fornybar energi gjennom en bergvarmepumpe. En konsulent med spesialkompetanse innen hydrologi bidrar til at planlagte løsninger i utbyggingen begrenser risikoen for lokal flom på og utenfor eiendommen, vassdragsforurensning og annen miljøskade. All utebelysning vil være konsentrert til relevante områder slik at unødig lysforurensning, energiforbruk og negativ påvirkning reduseres.

   

 6. 6. Vann

  Byggenes vannforbruk og effektiviteten til byggets sanitærutstyr som skal benyttes i prosjektet beregnes og sammenlignes med et referansebygg. Dette for å redusere forbruket av drikkevann til sanitærformål fra alle kilder gjennom bruk av vanneffektive komponenter. Det vil installeres vannmålere som måler vann inn til hvert bygg, slik at vannforbruket kan måles og administreres, og på denne måten oppfordre til lavere vannforbruk. På uteområdene legges det ikke opp til beplantning som trenger automatisk vanning.

   

 7. 7. Transport

  Det er planlagt sykkelparkeringer som i antall, utforming og plassering skal tilfredsstille beboernes behov.

   

 8. 8. Avfall

  I byggeperioden har entreprenør fokus på minimering av avfall og minimum 85% av alt avfall kildesorteres, noe som øker ressursutnyttelsen og er positivt for miljøet.

   

 9. 9. Ledelse

  For å gi prosjektet et godt grunnlag defineres prosjektets konsept for bærekraft tidlig i prosjektutviklingen. Underveis i byggeprosessen er det et stort fokus på ansvarlig byggepraksis. Dette innebærer for eksempel at alt av trevirke som benyttes i byggeprosessen skal være sertifisert (lovlig hugget og forhandlet) og energiforbruk på byggeplass overvåkes ved måling av strøm-, vann- og drivstofforbruk. I tillegg gjennomføres tiltak for å sørge for en sikker og tilfredsstillende atkomst til byggeplassen og et godt naboskap gjennom hele byggeprosessen.

   

Finn din nye drømmebolig

Finn din nye drømmebolig

Som utbygger har vi ikke bare ansvar for å minimere miljøavtrykket vårt, men vi må også lage gode og funksjonelle hjem som folk liker å bo i. Kanskje finner du din nye drømmebolig hos oss?

Se våre boligprosjekter

Grønt boliglån fra OBOS

Grønt boliglån har bankens beste rente, og tilbys alle som kjøper en BREEAM-NOR-sertifisert bolig. Priseksempel: 5,39 % rente. 2 mill o/25 år, tot. 3,66 mill. Eff. rente 5,57 %.

BREEAM er en registrert merkevare hos BRE (the Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551). BREEAM merkevaren, logoer og symboler eies av (Copyright) BRE og kan kun gjengis med tillatelse.

Les mer om BREEAM.