Hopp til innholdet
OBOS hovedkontor
logo
OBOS-logo 
vår
blomster

Hammersborg torg 1

FNs bærekraftsmål

Utrydde fattigdom

Vårt ansvar som en ledende boligbygger er å stille strenge krav til leverandører og sikre anstendige lønns- og arbeidsforhold.

I tillegg støtter OBOS flere gode formål, blant annet ved å bidra til et eget utdanningsfond i Columbia gjennom SOS barnebyer.

God helse

OBOS forplikter seg til Eiendomssektorens veikart mot 2050. Dette betyr at OBOS har strenge krav til sine leverandører og jobber kontinuerlig for å kjøpe bygningsprodukter som er mest mulig giftfrie.  

Vi etterspør i tillegg fossilfri byggeplass og jobber strategisk for å oppnå dette gjennom samarbeid, pilotprosjekter og avtaler. 

OBOS tilrettelegger også for bildeling og elbil lading i alle sine boligprosjekter. 

God utdanning

I OBOS finnes det gode ordninger for lærlinger, praktikanter og trainee. I tillegg har de ansatte gode utviklingsmuligheter ved ønske og behov.  

Likestilling mellom kjønnene

OBOS har gått inn som generalpartner for Toppserien, og offisiell liga- og tittelsponsor for OBOS Damallsvenskan. Med dette bidrar vi til et historisk løft for norsk og svensk kvinnefotball. I tillegg ønsker vi å bidra til at fotball skal kunne kombineres med en yrkeskarriere. Vi har derfor etablert trainee- og mentorprogram som gir kvinnelige fotballspillere nye karrieremuligheter i samarbeid med OBOS. 

Konsernledelsen i OBOS består i dag av fire menn og fire kvinner med en god spredning i alder. Dette gjør oss enda bedre rustet til å utvikle OBOS videre. 

Rent vann og gode sanitærforhold

Miljø er viktig i alle våre byggeprosjekter og som en stor innkjøper av varer og tjenester har OBOS høye krav til materialvalg, produksjonsprosesser, gjennomføring og avfallshåndtering. 

Ren energi for alle

Gjennom det heleide datterselskapet OBOS Energi har OBOS investert i fornybar energi. OBOS har som mål å bli selvforsynt med fornybar strøm gjennom investering i og bygging av egne kraftverk. Fra og med 2017 er hele hovedkontoret og alle fellesarealer og elkjeler til samtlige bygg eid av OBOS Eiendom forsynt med fornybar strøm. Ettersom flere kraftverk settes i drift vil ytterligere bygg inkluderes. 

I tillegg til kraftutbygging i egen regi, har OBOS en avtale med Løvenskiold-Fossum om årlig oppkjøp av 20 GWh med opprinnelsesgaranti. 

OBOS har i tillegg investert isolcelleanlegg på seks utvalgte næringsbygg i Oslo. 

Sammen med Fortum Oslo Varme har OBOS opprettet et felles selskap, OF Energi AS. Selskapet skal eie og drifte varme- og energisentraler i Oslo området. 

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

OBOS forventer at leverandører oppfyller politiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter. Dette ivaretas i kontrakter gjennom OBOS betingelser for bærekraftig innkjøp. Konsernet har gode rutiner for å sikre at leverandører og engasjerte selskaper opererer innenfor lovens rammer når det gjelder betaling av skatter og avgifter, sikkerhet, samt sosial dumping. 

Respekt for menneskerettigheter står sterkt i OBOS og arbeidet med å ivareta disse omfatter både kunder og egne ansatte, samt arbeidstakere i entreprenør- og renholdsbedrifter som engasjeres av boligselskapene for å utføre rehabilitering og vedlikehold der OBOS er engasjer. 

OBOS er også opptatt av et inkluderende arbeidsliv og samarbeider med ulike inkluderingsbedrifter der det er mulig. 

Innovasjon og infrastruktur

OBOS jobber for å sikre god infrastruktur i alle boligprosjekter. Det skal være lett å være gående og syklist, og det jobbes mye med sykkelparkering og gode gang- og sykkelveier. Det tilrettelegges også for elbil-lading og bildelingsløsninger. I tillegg ser vi på nye løsninger for å bedre infrastruktur og kollektivtilbudet for beboere, senest gjennom sponsing av Fornebubanen og prosjekt med selvkjørende busser på Fornebu.

I Sverige satses det i økende grad på å bygge boliger i tre. Innovasjonsprosjektet High6 er viktig i OBOS Sveriges miljøsatsing. I High6 kombineres ny teknikk, digitale plattformer og design med miljøtankegang. 

 

 

Bærekraftige byer og samfunn

Å bygge robuste og bærekraftige bygg er viktig for OBOS og alle nye byggeprosjekter skal være BREEAM-NOR sertifisert. OBOS har i tillegg vært med på å utvikle eiendomssektorens 10 strakstiltak for boligutvikling i desember 2017 og var ett av de første selskapene til å forplikte seg til ordningen både på bolig og næringsbygg. 

Sosial bærekraft er viktig for oss. Et godt bolig- og byutviklingsprosjekt må legge til rette for at mennesker kan møtes. Våre prosjekter skal derfor ha gode uteområder med sosiale møteplasser, lekeplasser, aktivitetsplasser og være tilrettelagt for urban dyrking. Det skal i tillegg være enkelt å gå, sykle og bruke kollektiv transport. 

Ansvarlig forbruk og produksjon

OBOS tilbyr OBOS Energimerke for en rekke av de forvaltede boligselskapene. Alle leiligheter som selges eller leies ut må ha energiattest. OBOS Energimerke er et ekspertmerke basert på faktiske og tekniske data om bygget, leiligheten og leilighetens beliggenhet. Videre bistår OBOS Prosjekt byggherrer med gjennomføring av energireduserende tiltak i bygningsmassen.  

OBOS Prosjekt utarbeider miljøsaneringsrapporter som sikrer riktig håndtering av miljøfarlige stoffer i byggeprosjekter og bistår byggherrer med å bygge avfallshåndteringsanlegg for god og riktig sortering av avfall. Avfall fra produksjonsalegger og på byggeplasser kildesorteres i henhold til lokale myndigheters krav. 

På vei mot et bærekraftig samfunn, er det et viktig mål å redusere ressursbruk og minimere behovet for avfallsdeponier. OBOS har prøveprosjekter med fokus på gjenbruk av brukte produkter/materialer i nye byggeprosjekter. I tillegg deltar vi  i et prosjekt sammen med Norsk Gjenvinning og Entra der vi lager nye produkter av resirkulerte materialer.

OBOS Prosjekt tilbyr i tillegg energiregnskap til våre forvaltede boliger. 

Nabohjelp fra OBOS er appen som gjør det enklere å spørre naboen om hjelp til små og store ting. Målet med appen er å bidra til et grønnere og mer bærekraftig samfunn og samtidig et bedre bomiljø. 

Stoppe klimaendringene

OBOS har innført miljøledelsessystemet BREEAM for alle nye boligprosjekt. I tillegg jobber vi kontinuerlig med å bistå eksisterende boligselskap i arbeidet med å bli mer miljøvennlige. 

Vi etterspør fossilfri byggeplass i alle prosjekter. 

OBOS har tatt grønt ansvar og gir støtte til boligselskaper som ønsker å fjerne oljefyring. 

Liv under vann

OBOS jobber kontinuerlig med å finne løsninger for å redusere avfall på byggeplasser.

OBOS følger opp og renser byggegropsvann og vann på byggeplassen, samt fjerner forurensede jord og steinmasser før etablering av nytt bygg. 

Liv på land

Alle takflater på bygg OBOS bygger skal benyttes til det beste for beboere og miljøet. Vi har blant annet installert solceller på flere næringsbygg og kjøpesentre i Oslo, det er satt ut bikuber på taket på Ulven og flere boligbygg har gode muligheter for urban dyrking. 

God utnyttelse og vegetasjon på tak blir vurdert i samtlige boligprosjekter. 

Biologisk mangfold er viktig for oss da OBOS er opptatt av å ivareta livet mellom husene, ikke bare for mennesker, men også for dyr og planter. Derfor gjør vi alltid en vurdering og iverksetter nødvendige tiltak for hvert boligprosjekt. 

Fred og rettferdighet

OBOS har nulltoleranse for korrupsjon. Det er ikke registrert tilfeller av korrupsjon i OBOS eller prosjekter som er ledet av OBOS. Det er utarbeidet en rekke rutiner og retningslinjer for å forhindre korrupsjon og varsle om kritikkverdige forhold. Disse er tilgjengelig for alle ansatte og er godt innarbeidet i konsernet. 

Det er i tillegg utarbeidet regler og retningslinjer i konsernet og datterselskaper for å forhindre hvitevasking og terrorfinansiering. Ved mistanke om kunder eller transaksjoner som kan ha tilknytning til hvitevaskin eller terrorfinansiering, blir økokrim alltid underrettet. 

Menneskerettigheter og organisasjonsfrihet skal ivaretas i alle prosjekter hos OBOS og underleverandører.

Samarbeid for å nå målene

For OBOS er samarbeid på tvers av bransjen viktig for å nå våre mål innen bærekraft. OBOS har signert på strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050, noe som forplikter oss til å bidra til et bærekraftig samfunn i 2050. 

Vi har i tillegg gått inn i et samarbeid med NG og Entra om å utvikle egne bygningsmaterialer basert på resirkulert materiale. 

OBOS bygger nå Construction city på Ulven. Dette blir byggenæringens nye kunnskapspark der bærekraft og samarbeid i bransjen står i fokus.