Grønt i eget hus

OBOS-konsernet legger vekt på å redusere konsernets CO2-utslipp per årsverk. Målet er at vår kontorvirksomhet skal være klimanøytral innen 2021.

Det blir hvert år utarbeidet et klimaregnskap for hovedkontoret og for avdelingskontorene som er blitt miljøfyrtårnsertifisert, basert på metodikken som brukes i Miljøfyrtårn-ordningen. Beregningen tar hensyn til CO2-utslipp som skyldes flyreiser og bilbruk, samt energibruk tilknyttet eiendomsmassen.

Med utgangspunkt i klimagassregnskapet fra Miljøfyrtårn-ordningen, samt innhenting av data fra alle våre eiendommer, kan vi fra og med 2018 si at OBOS’ hovedkontor og regionskontorer i Norge er klimanøytrale. OBOS har opprinnelsesgarantier for all strøm benyttet i våre lokaler, samt i alle fellesarealer i våre bygg. For det resterende utslippet kjøper vi kvoter.

Energioppfølging, vannforbruk og avfallshåndtering

OBOS har som mål å bli bedre på kildesortering av avfall, samt å bruke mindre energi og drikkevann. Som et ledd i driften av eiendomsmasse i Norge blir energiforbruk, kildesorteringsgrad og vannforbruk kontrollert ukentlig opp mot fastlagte mål for den aktuelle eiendommen. 

Papirforbruk

OBOS-konsernet arbeider for å redusere papirforbruket, blant annet ved å legge til rette for elektronisk utveksling av informasjon og dokumentasjon. I tillegg benyttes i stor grad digitale møter og selvbetjente kundeløsninger. Det er innført en «follow you»­løsning på alle nye kopimaskiner og tosidige utskrifter som standard. I OBOS benyttes miljømerket papir og kontorrekvisita. OBOS har en innkjøpsveileder som skal bidra til å sikre at dette blir fulgt opp framover. 

Bilbruk og reisevirksomhet

OBOS har redusert bruken av firmabiler og har etablert lånebiler som de ansatte kan bruke. I tillegg har OBOS installert elbillading i sine parkeringshus slik at ansatte har mulighet til å benytte elektrifiserte kjøretøy.Hvert år utarbeider OBOS en Klima og miljørapport for hvert regionskontor.

Denne kan bestilles fra obos@obos.no, merk forespørselen med hvilket kontor det gjelder.