Hopp til innhold
Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj

"Bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer"

OBOS skal bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. Dette er visjonen som ble formulert i strategien for perioden 2016–2020. Visjonen står fast og vil være ledestjerne for OBOS også for de kommende årene.

Når vi oppsummerer denne strategiperioden, kan vi vise til vekst på alle områder i virksomheten. I løpet av disse fem årene har vi fått over 100 000 nye medlemmer, det er ferdigstilt 17 000 boliger, vi forvalter over 245 000 boliger, OBOS-banken har fått godt fotfeste og vi har investert over 1 milliard kroner i IT og digitale tjenester som forbedrer tjenestetilbudet til medlemmer og boligselskaper. Verdien av næringseiendommene har økt med 2,2 milliarder kroner, og egenkapitalen er nesten doblet.

OBOS er mer enn å bygge boliger og tjene penger. En av de største nyvinningene er de helt nye boligkjøpsmodellene Bostart og Deleie som åpner veien inn i boligmarkedet for mange som ellers ville stått utenfor. En helt vesentlig oppgave for OBOS er det store samfunnsoppdraget knyttet til å bidra til livet mellom husene. 567 millioner kroner er gitt tilbake i femårsperioden, både til medlemmer og bomiljøer i form av støtte til idrett, kultur, lokale aktiviteter og sosiale møteplasser.

Annerledesåret 2020

Året startet optimistisk, nærmest uten en sky på himmelen. Så traff covid-19 med enorm kraft og uante konsekvenser. Smitteverntiltak, hjemmekontor for kontoransatte, digitale visninger, årsmøter og kundemøter har blitt den nye virkeligheten i OBOS som hos mange andre. Nyboligsalget og igangsetting bremset kraftig opp da pandemien rammet i mars. Kostnadsreduksjoner og omstilling ble iverksatt, med en tydelig skjerming av kjernevirksomheten – skaffe bolig til medlemmer, uavhengig av konjunkturene i boligmarkedet. Året 2020 ble likevel vesentlig bedre enn fryktet.

Det ble igangsatt 3 530 boliger i Norge og Sverige, 10 prosent flere enn i 2019. Og det ble solgt 3 633 nye boliger, en økning på 7 prosent. I tillegg bidro godt salg og en offensiv byggestartpolicy til å opprettholde sysselsetningen både i OBOS og entreprenørbransjen. Det er viktig for mange arbeidstakere og for de økonomiske utsiktene i Norge og Sverige.

I 2019 besluttet generalforsamlingen at inntil 10 prosent av årets overskudd kan fordeles til samfunnsnyttige formål. OBOS har stått ved sine forpliktelser i koronaåret, og 125 millioner kroner er gitt tilbake til ulike formål. Med OBOS Jubel støttet vi lokale foreninger og aktiviteter, nominert av medlemmene våre, i et krevende år. I 2021 styrker vi samfunnsbidraget ytterligere, og setter av 200 millioner kroner for i enda større grad å bidra i en krevende tid.

En halv million medlemmer

OBOS har de siste årene jobbet spesielt med å nå flere unge og familier i etableringsfasen. Ved årsskiftet rundet vi 500 000 medlemmer. Det betyr at nesten hver tiende nordmann er medlem i Norges største boligbyggelag. I november ble det åpnet for at også svensker kan bli medlemmer i OBOS. Dette ble godt mottatt. Allerede ved årsskiftet nådde vi 4 000 svenske medlemmer. Medlemskapet gjelder på tvers av grensen, og kan benyttes likt i begge land. Det er gledelig at så mange ser verdien av å være medlem, og at OBOS oppleves som relevant. Satsingen på boligbygging og fordelsprogram i vårt naboland har ikke bare gitt mange medlemmer i Sverige, men gjør også at norske medlemmer får enda flere rabattordninger og andre fordeler de kan benytte seg av.

Kraftsamling om kjernevirksomheten

OBOS skal skape verdi gjennom lønnsom vekst, merverdi for medlemmene og som samfunnsansvarlig aktør. Vi har tre hovedprioriteringer for strategiperioden 2021–2026, og målene er ambisiøse. OBOS skal bli største boligbygger i Norge og Sverige for å kunne tilby medlemmene en god, eid bolig. Vi øker takten, og skal de nærmeste årene doble boligbyggingen. Derfor har OBOS i 2020 gjort milliardinvesteringer i boligprosjekter i begge land, og investeringsbudsjettet er offensivt for kommende år. I Sverige skal vi etablere et boligtilbud med vekt på storbyregionene Stockholm, Göteborg og Malmö og videreføre satsingen på småhusprosjekter i randsonen. I Norge skal vi investere videre i Oslo-regionen, hvor vi har hovedtyngden av medlemmer, og fortsette satsingen i større byer og tettsteder hvor medlemsmassen vokser.

OBOS har et unikt fortrinn gjennom å være til stede i hele verdikjeden, fra boligutvikling og boligfinansiering for medlemmer til forvaltning og oppfølging av boligselskapene. Ved å være ledende innen forvaltning, boligfinansiering og medlem skal vi styrke vår unike verdikjede ytterligere, og gi et enda bedre tilbud til medlemmene. Satsingen på innovasjon og digitalisering skal føres videre på alle våre forretningsområder for å skape konkurransekraft og bedre kundeopplevelser.

OBOS tar samfunnsansvaret på alvor. Et mer bærekraftig samfunn innebærer å ha et variert boligtilbud med gode bomiljøer og sosiale møteplasser. Vi ser det som en viktig oppgave å hjelpe medlemmer som har betalingsevne, men ikke tilstrekkelig egenkapital, inn i boligmarkedet. OBOS skal investere kapital for å kunne tilby de alternative bolig-kjøpsmodellene Bostart og Deleie, slik at flere medlemmer kan eie egen bolig, og ikke ufrivillig bli leietagere. Gjennom Bostart får boligkjøperen en rimeligere inngangsbillett, og gjennom Deleie eier boligkjøperen sammen med OBOS, og kan kjøpe seg opp over tid.

Det er en kjensgjerning at bygg og anlegg står for en vesentlig del av ressurs- og energiforbruket i Norge. OBOS tar grep. Vi skal vektlegge klima- og miljøsatsing i nybygg. Vår offensive målsetting er å redusere CO2-utslippene med 45 prosent innen 2026. Samtidig skal vi hjelpe bolig selskaper som vi forvalter, til å bli mer bærekraftige.

OBOS har satt mangfold og likestilling tydelig på agendaen. 40 prosent av styremedlemmene og 50 prosent av konsernledelsen er kvinner. Det jobbes systematisk med lederutvikling og rekruttering for å styrke kvinneandelen og hensynet til mangfold. Som aktiv investor og sponsor stiller vi tydelige krav til selskaper og samarbeidspartnere, og vi deltar aktivt i samfunnsdebatten for å kunne påvirke og støtte de endringer som må til.

Vi ser det som en viktig oppgave å hjelpe medlemmer som har betalingsevne, men ikke tilstrekkelig egenkapital, inn i boligmarkedet.

Daniel Kjørberg Siraj

Usikre tider

I skrivende stund står vi fortsatt i en meget krevende smittesituasjon for både samfunn, næringsliv og enkeltbedrifter. Konsekvensene er store for norsk og internasjonal økonomi. Samtidig har boligmarkedet vært rekordsterkt i 2020, blant annet som følge av rekordlave renter. Spesielt i Oslo-området har boligprisveksten vært eksplosjonsartet. Jeg vil advare mot å tro at dette automatisk kommer til å fortsette, tross lav boligbygging i forhold til behovet. Det vil sannsynligvis bli en prisvekst også i 2021. Men mye kan fortsatt skje i økonomien, og en forventet renteøkning vil kunne kjøle ned boligmarkedet. For OBOS’ del har vi imidlertid organisasjon, kompetanse og den soliditet og likviditet som skal til for å beholde handlefrihet i usikre tider der andre aktører kanskje må bremse.

Jeg vil rette en stor takk til våre ansatte for ekstraordinær innsats i et krevende år. Takk også til medlemmer, kunder og samarbeidspartnere som sammen med OBOS-organisasjonen styrker vår posisjon som ledende boligbygger og samfunnsaktør. Her ligger fundamentet for videre lønnsom vekst, slik at vi kan fortsette å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer.

Les mer fra årsrapporten

Jente sitter på asfalt med kritttegning

Bærekraft og samfunnsansvar

"OBOS bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer" er konsernets visjon, og vi skal skape verdier gjennom å utøve samfunnsansvar.

Årsberetning 2020

Boligutvikling har som forventet en resultatnedgang grunnet færre overleverte boliger, omstillingskostnader og endret prosjektsammensetning med lavere marginer på overleverte boliger.
Graf over resultat før skatt

Regnskap 2020

Resultatet før skatt i 2020 ble 3 224 millioner kroner, mot 3 727 millioner kroner året før.