Ambisjoner om å BREEAM-NOR-sertifisere Brekketunet

OBOS tar både hensyn til miljøet under hele byggeperioden, og legger til rette for at du enkelt kan ta egne grønne valg etter at du har flyttet inn.

BREEAM står for Building Research Establishment‘s Environmental Assessment Method, og er verdensledende på miljøsertifisering av bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM.

Kjøper du en BREEAM-NOR-sertifisert bolig kan du søke om grønt lån i OBOS-banken. 

Ordningen stiller strenge krav til oss som utbygger og gir deg et hjem der vi har tatt hensyn til miljøet og levert på ulike krav i alle faser av byggingen.

For at boligene vi bygger skal bli BREEAM NOR-sertifisert må vi oppfylle krav i ni kategorier.

Slik tar vi hensyn til miljøet når vi bygger det nye hjemmet ditt på Brekketunet:

 1. 1. Arealbruk og økologi

  For å hindre utbygging på jomfruelig mark er prosjektet plassert på et tidligere utbygget areal. Byggene går over fire etasjer for en effektiv arealutnyttelse. Ved utgraving av masser håndteres disse i henhold til forurensningssituasjonen som er kartlagt og dokumentert i en miljøteknisk grunnundersøkelse. Dette gjøres for å forhindre spredning av eventuell forurensning som finnes i grunnen. Tomtens økologi er også vurdert av sakkyndig økolog. Det jobbes for å forbedre den økologiske verdien ved å etablere stedegne trær og plantearter, blomstereng og grønne tak. Dette bidrar til at Brekketunet blir et fint hjem for både de på to, fire og seks bein.

 2. 2. Materialer

  Materialvalg er et stort fokusområde, og byggematerialer med lav miljøpåvirkning gjennom hele livsløpet søkes prioritert. Forbrukeren kan forsikre seg om at fraværet av miljøgifter i byggematerialene er dokumentert, og det er således kun benyttet helse- og miljøvennlige materialer i bygget. Alt av treverk benyttet permanent i bygget, i likhet med treverk benyttet midlertidig, skal være sertifisert (lovlig hugget og forhandlet). Fra prosjektering til ferdigstillelse sørges det for at utsatte deler av bygg og landskap beskyttes tilfredsstillende for å begrense behov for utskiftninger av materialer til et minimum gjennom byggets levetid.

 3. 3. Helse og innemiljø

  På Brekketunet skal alt av belysning være høyfrekvent, for å sørge for god belysningskvalitet og visuell komfort hos boligkunden. Dette er felles for alle BREEAM-NOR-prosjekter. Videre skal alle vannsystemer utføres med tiltak anbefalt av Folkehelseinstituttet, for å forebygge legionellasmitte. En akustiker ble tidlig involvert for å sikre at premisser knyttet til gode lydforhold i boligene blir ivaretatt gjennom prosjekteringen. Det gjennomføres lydmålinger for å sikre at relevante områder oppnår de påkrevde nivåer. Det sikres at beboerne har tilstrekkelig store private utearealer. For å hindre at boligkundene får fuktskader i boligen sin er det lagt til grunn en grundig og fortløpende fokus på fuktsikkerhet i forbindelse med prosjekteringen, i form av kontrollplan og sjekklister som følges.

   

 4. 4. Energi

  Boligene vil være energieffektive og samlet ha energikarakteren C eller bedre i energimerkeordningen. All utvendig belysning har egne krav til energieffektivitet og vil installeres med tidsbryter eller dagslyssensor for å unngå unødvendig bruk av belysning i perioder med tilstrekkelig dagslys. Valg av heiser er tatt på bakgrunn av beregninger som viser system med lavt energiforbruk. Kjøpere vil informeres om energiklassifisering av hvitevarer slik at de har mulighet til å opprettholde en energieffektiv livsstil.

 5. 5. Forurensning

  Brekketunet varmes opp ved hjelp av fjernvarme og det skal søkes å unngå bruk av kuldemedier i byggenes tekniske anlegg, slik at man unngår utslipp av klimagasser og eliminerer fare for lekkasje. En konsulent med spesialkompetanse innen hydrologi bidrar til at planlagte løsninger i utbyggingen begrenser risikoen for lokal flom på og utenfor eiendommen, vassdragsforurensning og annen miljøskade.

 6. 6. Vann

  Byggenes vannforbruk og effektivitet på sanitærutstyr som skal benyttes i prosjektet beregnes og sammenlignes med et referansebygg. Dette for å redusere forbruket av drikkevann til sanitærformål i bygg fra alle kilder gjennom bruk av vanneffektive komponenter, uten at det går på bekostning av brukeropplevelsen. Det vil installeres vannmålere som måler vann inn til hvert bygg, slik at vannforbruket kan måles og administreres, og på denne måten øke bevisstheten rundt vannforbruk. På uteområdene legges det ikke opp til beplantning som trenger automatisk vanning under normale værforhold.

 7. 7. Transport

  Brekketunet er sentralt plassert på Ås med kort avstand til lokale servicetilbud, tog- og busstasjon. Det etableres dedikerte sykkel- og gangtraseer inn til byggenes innganger som gir en sikker atkomst. Det er planlagt sykkelparkeringer som i antall, utforming og plassering skal tilfredsstille beboernes behov. Dette gjør at forbrukeren først og fremst kan redusere behovet for transport, og når transport er nødvendig kan transportformer med lavt klimagassutslipp benyttes. En vesentlig andel av parkeringsplassene vil bli utstyrt med lader til el-bil og det vil være mulig å lade batteriert til el-sykkelen i et låsbart skap, i kort avstand fra parkeringen. Boligene tilrettelegges for plass til hjemmekontor med gode dagslysforhold og ventilasjon.

 8. 8. Avfall

  I byggeperioden har entreprenør fokus på minimering av avfall og minimum 90 % av alt avfall kildesorteres, noe som øker ressursutnyttelsen og er positivt for miljøet.

 9. 9. Ledelse

  Tidlig i forprosjektet hadde de involverte i prosjektet også en gjennomgang av roller og ansvarsområder for å på best mulig måte kunne ivareta blant annet sluttbrukerens krav, lovkrav, krav til innkjøp, grad av vedlikeholdsvennlighet og tilpasningsdyktighet, samt krav til prosjekt- og FDV-dokumentasjon. En BREEAM AP (BREEAM-koordinator) som koordinerer BREEAM-NOR-sertifiseringen ble engasjert for å følge opp sertifiseringsprosessen gjennom hele prosjektet, fra tidligfase og helt til ferdig bygg står klart. Underveis i byggeprosessen er det et stort fokus på ansvarlig byggepraksis. Dette innebærer for eksempel at alt av trevirke som benyttes midlertidig i byggeprosessen skal være sertifisert (lovlig hugget og forhandlet),  og energiforbruk på byggeplass overvåkes ved måling av strøm-, vann- og drivstofforbruk. Påvirkningen fra støy og vibrasjon i lokalmiljøet begrenses, støv- og annen luftforurensning og vannforurensning fra aktiviteter på tomten forebygges, det samme gjelder for forurensning av lokale vassdrag. I tillegg gjennomføres tiltak for å sørge for en sikker og tilfredsstillende atkomst til byggeplassen, et godt naboskap og minimal påvirkning på miljøet gjennom hele byggeprosessen.

  Det settes også opp en plan for idriftsettelse av tekniske anlegg for å sikre at disse fungerer som de skal før beboerne flytter inn. Tekniske anlegg blir fulgt opp de første årene for å sikre at innreguleringen av anlegget medfører optimal drift.

Finn din nye drømmebolig

Finn din nye drømmebolig

Som utbygger har vi ikke bare ansvar for å minimere miljøavtrykket vårt, men vi må også lage gode og funksjonelle hjem som folk liker å bo i. Kanskje finner du din nye drømmebolig hos oss?

Se våre boligprosjekter

Grønt boliglån fra OBOS

Grønt boliglån har bankens beste rente, og tilbys alle som kjøper en BREEAM-NOR-sertifisert bolig. Priseksempel: 5,24 % rente. 2 mill o/25 år, tot. 3,61 mill. Eff. rente 5,41 %.

BREEAM er en registrert merkevare hos BRE (the Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551). BREEAM merkevaren, logoer og symboler eies av (Copyright) BRE og kan kun gjengis med tillatelse.

Les mer om BREEAM.