Fasaden til urbanstrøket med gågate på Nansenløkka.

FutureBuilt-prosjektet Nansenløkka

På Nansenløkka skal vi ta miljøet på alvor. Boligprosjektet er et FutureBuilt-prosjekt, som betyr at vi utvikler mer klimavennlige bygg av høy kvalitet med mål om å redusere klimagassutslipp fra transport, energibruk og materialbruk med opptil 50 prosent.

Nansenløkka skal ha høy arkitektonisk og miljømessig kvalitet, og være et attraktivt og robust bomiljø med variasjon i uttrykk og materialbruk. 

Det blir gjennomført fem ulike forbildeprosjekter på feltet. Blant annet skal de to første kvartalene bygges på nær-nullenerginivå, med fokus på energibehov og materialer.

På Nansenløkka bygges OBOS' første massivtrehus

Energi

På Nansenløkka har vi ambisjoner om å lage bygninger som har mindre energibehov til oppvarming. Både isolasjon og vinduer har høy kvalitet og selve formen på byggene blir tilpasset slik at det blir færrest mulig varmetapsflater. I tillegg gir sammenhengende takflater optimale forhold for strømproduksjon fra sol. Det er viktig for oss at alle energitiltakene ikke går på bekostning av andre kvaliteter på Nansenløkka, som arkitektur, funksjonalitet og inneklima.

Materialer

På Nansenløkka bruker vi lavkarbonmaterialer som gir en betydelig reduksjon av klimagass. Husene blir bygget i en kombinasjon av resirkulert stål, lavkarbonbetong og massivtre.

Nansenløkka blir bygget med bærende stålprofiler i mest mulig resirkulert stål, faktisk hele 70 prosent mer enn i en vanlig boligblokk. I tillegg har vi utfordret betongleverandøren til å komme med løsninger i lavkarbonbetong. På Nansenløkka kommer det også flere rekkehus i massivtre, og målet er å utvide bruken av bærende tre i større bygg i kommende byggetrinn.

Hva er FutureBuilt? 

FutureBuilt er et forbildeprogram for utvikling og utstilling av innovative klimaløsninger for byer og tettsteder. Forbildeprosjektene kan være byområder, bygg, infrastruktur og offentlige rom. Prosjektene skal stimulere til bærekraftig byliv og være egnet for visning og profilering. Oslo, Bærum, Asker, Drammen, Nordre Follo og Lillestrøm er eiere av programmet. 

Forbildeprosjekt

Forbildeprosjektene i FutureBuilt skal redusere klimagassutslippene for byggene i et livsløpsperspektiv, både i byggefasen og drift. Satsingen omfatter nybygg og rehabilitering, områder og enkeltbygg, kommunale og private utbyggere. Forbildeprosjektene skal gjenspeile byggevirksomhetens bredde av programmer og prosjekttyper. Prosjektene som går inn i FutureBuilt forplikter seg til å oppfylle et sett med kvalitetskriterier, samt å dokumentere at disse kvalitetene oppnås.

Innovasjonsarena

FutureBuilt er en innovasjonsarena, og forbildeprosjektene skal strekke seg godt forbi dagens praksis i byggenæringen. FutureBuilt kan ses på som en metode hvor ambisjonene er så høye at de er på grensen til å kunne nås, men likevel realistiske nok til å være interessante for utbyggere og kommuner.

Bymiljø og arkitektur

Forbildeprosjektene i FutureBuilt skal også være attraktive for både beboere, brukere og byens innbyggere og bidra til en mangfoldig og levende by. De skal gi merverdi til byen i form av god arkitektur i samspill med omgivelsene. Gode uterom skal bidra til opplevelser, trivsel og komfort, og grøntområder, natur og vann skal skape tydelige blå-grønne strukturer.