Ambisjoner om å BREEAM-NOR-sertifisere MIDT

OBOS og AF Eiendom tar både hensyn til miljøet under hele byggeperioden, og legger til rette for at du enkelt kan ta egne grønne valg etter at du har flyttet inn.

BREEAM står for Building Research Establishment‘s Environmental Assessment Method, og er verdensledende på miljøsertifisering av bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM.

Kjøper du en BREEAM-NOR-sertifisert bolig kan du søke om grønt lån i OBOS-banken. 

Ordningen stiller strenge krav til oss som utbygger og gir deg et hjem der vi har tatt hensyn til miljøet og levert på ulike krav i alle faser av byggingen.

For at boligene vi bygger skal bli BREEAM NOR-sertifisert må vi oppfylle krav i ni kategorier.

Slik tar vi hensyn til miljøet når vi bygger det nye hjemmet ditt i MIDT:

 1. 1. Arealbruk og økologi

  For å hindre utbygging på jomfruelig mark er prosjektet plassert på et tidligere utbygget areal. Byggene går over 7–9 etasjer for en effektiv arealutnyttelse. Ved utgraving av masser håndteres disse i henhold til forurensningssituasjonen, som er kartlagt og dokumentert i en miljøteknisk grunnundersøkelse. Tomtens økologi er også vurdert av sakkyndig økolog. Det jobbes for å forbedre den økologiske verdien ved å etablere stedegne trær og plantearter, blomstereng og grønne tak. Dette bidrar til at MIDT blir et fint hjem for både de på to, fire og seks bein.

 2. 2. Materialer

  Materialvalg er et stort fokusområde, og byggematerialer med lav miljøpåvirkning gjennom hele livsløpet søkes prioritert. Forbrukeren kan forsikre seg om at fraværet av miljøgifter i byggematerialene er dokumentert, og det er således kun benyttet helse- og miljøvennlige materialer i bygget. Alt av treverk skal være sertifisert (lovlig hugget og forhandlet). Fra prosjektering til ferdigstillelse sørges det for at utsatte deler av bygg og landskap beskyttes tilfredsstillende for å begrense behov for utskiftninger av materialer til et minimum gjennom byggets levetid.

 3. 3. Helse og innemiljø

  I MIDT skal alt av belysning være høyfrekvent, for å sørge for god belysningskvalitet og visuell komfort hos boligkunden. En akustiker ble tidlig involvert for å sikre at premisser knyttet til gode lydforhold i boligene blir ivaretatt gjennom prosjekteringen. Det gjennomføres lydmålinger for å sikre at relevante områder oppnår de påkrevde nivåer. For å hindre at boligkundene får fuktskader i sin bolig er det lagt til grunn et grundig og fortløpende fokus på fuktsikkerhet i forbindelse med prosjekteringen.

 4. 4. Energi

  Boligene vil være energieffektive og samlet ha energikarakteren C eller bedre i energimerkeordningen. Avvik kan forekomme. All utvendig belysning har egne krav til energieffektivitet og vil installeres med tidsbryter eller dagslyssensor. Kjøpere vil informeres om energiklassifisering av hvitevarer slik at de har mulighet til å opprettholde en energieffektiv livsstil.

 5. 5. Forurensning

  MIDT varmes opp ved hjelp av fjernvarme og det skal søkes å unngå bruk av kuldemedier i byggenes tekniske anlegg, slik at man unngår utslipp av klimagasser og eliminerer fare for lekkasje. En konsulent med spesialkompetanse innen hydrologi bidrar til at planlagte løsninger i utbyggingen begrenser risikoen for lokal flom på og utenfor eiendommen. For å hindre flom er det blant annet skissert en stor vannrenne i gårdsrommet, sedum på takoverflatene og egne bassenger i kjelleren.

 6. 6. Vann

  Det vil installeres vannmålere som måler vann inn til hvert bygg, slik at vannforbruket kan måles og administreres, og på denne måten øke bevisstheten rundt vannforbruk. På uteområdene legges det ikke opp til beplantning som trenger automatisk vanning, under normale værforhold.

 7. 7. Transport

  MIDT har sentral plassering på Lørenskog med kort avstand til lokale servicetilbud og busstasjon. Det etableres dedikerte sykkel- og gangtraseer inn til byggenes innganger som gir en sikker atkomst. Det er planlagt sykkelparkeringer som i antall, utforming og plassering skal tilfredsstille beboernes behov. Dette gjør at forbrukeren først og fremst kan redusere behovet for transport, og når transport er nødvendig kan transportformer med lavt klimagassutslipp benyttes. Samtlige av parkeringsplassene vil bli utstyrt med lader til EL-bil.

 8. 8. Avfall

  I byggeperioden har entreprenør fokus på minimering av avfall og minimum 90 % av alt avfall kildesorteres, noe som øker ressursutnyttelsen og er positivt for miljøet.

 9. 9. Ledelse

  En BREEAM-koordinator ble engasjert fra starten av prosjektet og vil sikre ansvarlig byggepraksis helt til bygget står klart. Dette innebærer for eksempel at alt av trevirke som benyttes skal være sertifisert, og energiforbruk på byggeplass overvåkes ved måling av strøm-, vann- og drivstofforbruk. I tillegg gjennomføres tiltak for å sørge for en sikker og tilfredsstillende atkomst til byggeplassen, et godt naboskap og minimal påvirkning på miljøet gjennom hele byggeprosessen.

  Det settes også opp en plan for idriftsettelse av tekniske anlegg for å sikre at disse fungerer som de skal før beboerne flytter inn. Tekniske anlegg blir fulgt opp for å sikre at innreguleringen av anlegget medfører optimal drift.

Finn din nye drømmebolig

Finn din nye drømmebolig

Som utbygger har vi ikke bare ansvar for å minimere miljøavtrykket vårt, men vi må også lage gode og funksjonelle hjem som folk liker å bo i. Kanskje finner du din nye drømmebolig hos oss?

Se våre boligprosjekter

Grønt boliglån fra OBOS

Grønt boliglån har bankens beste rente, og tilbys alle som kjøper en BREEAM-NOR-sertifisert bolig. Priseksempel: 5,24 % rente. 2 mill o/25 år, tot. 3,61 mill. Eff. rente 5,41 %.

BREEAM er en registrert merkevare hos BRE (the Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551). BREEAM merkevaren, logoer og symboler eies av (Copyright) BRE og kan kun gjengis med tillatelse.

Les mer om BREEAM.