En gutt gir en plante til en mann i OBOS nabolaget

Hva er medvirkning?

Medvirkning skal gi innbyggerne mulighet til å delta i diskusjoner og beslutninger om det som påvirker samfunnet de lever i og sin egen framtid. Plan- og bygningsloven pålegger utviklere å gjennomføre medvirkningsprosess før de kan bygge noe nytt.

Medvirkning er en samlebetegnelse på prosesser og aktiviteter som skal sikre at innbyggere får mulighet til å involvere seg og gi sine innspill til nye planer for byutvikling og bygging. Enkeltpersoners og gruppers anledning til å delta i beslutningsprosesser er en viktig forutsetning i et lokaldemokrati.

Plan- og bygningsloven har et eget kapittel som handler om medvirkning i planleggingen. Der står det at alle som fremmer planforslag skal legge til rette for medvirkning, og at kommunen skal sørge for at det blir gjort når det er andre enn dem selv som lager reguleringsplaner.

Hvordan det legges til rette for medvirkning er opp til den som foreslår en reguleringsplan, og den enkelte kommune. OBOS har ambisjoner om å gjøre mer enn å bare oppfylle minimumskrav i loven. Les mer om hvorfor vi trenger medvirkning.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet utga i 2014 en veileder for medvirkning i planlegging. Les veilederen her.