Bilde viser to kvinner som ser på en vegg med masse små bilder av Fornebu.

Nye Fornebu formes av unge, gamle, naboer og nyinnflyttede

Hvordan nabolaget og området på Fornebu skal bli i framtiden, bestemmes ikke bare av utbyggerne og kommunen – beboerne medvirker også i stor grad.

En rekke beslutninger om framtidens Fornebu er allerede bestemt. Kommunestyret i Bærum har vedtatt Kommunedelplan 3, KDP3, for Fornebu, som er et overordnet styringsverktøy som legger føringene for hvordan Fornebu skal utvikles de neste 20 årene. Men hva som skal foregå mellom husene, er det både skoleelever, pensjonister, naboer, arbeidere og nyinnflyttede som er med på å påvirke.

Det er naturligvis mange meninger om hvordan Fornebu skal bli. Slik blir det når en skal forvandle en gammel flyplass til en helt ny bydel med 11 000 boliger, og ønsker å invitere så mange beboere og naboer som mulig inn i medvirkningsprosessen. Mange beboere mener at mye er bra allerede i dag, og andre beboere savner eller ønsker mer av ulike tilbud.

 

n	Skilt som viser vei til Nabolab på Fornebu.

 

Ønsket å få fram så mange meninger som mulig

Tidligere har det vært vanlig å arrangere såkalte «folkemøter», som en del av medvirkningsprosessen. Erfaringen viser imidlertid at denne formen for medvirkning har svakheter. Det er ikke alle som er komfortable med å rekke opp hånden og si sin mening i plenum, dermed er det mange som ikke får en reell anledning til å bli hørt.

Derfor gikk OBOS sammen med LÉVA Urban Design, som arbeider med steds- og byutvikling, om å «demokratisere» medvirkningsprosessen, for å sikre et bredt meningsmangfold. Flere meninger skulle fram: fra flere barn og unge, flere kvinner, flere eldre. Resultatet ble en omfattende undersøkelse og analyse, med blant annet digital medvirkning, gruppe- og dybdeintervjuer, «nabolab»-workshops og skolebesøk.

– Vi er den største utbyggeren på Fornebu, og skal naturlig nok være i området lenge. Derfor er det viktig for oss å etablere et trygt, åpent og godt forhold til dem som bor her på Fornebu. En langsiktig tankegang er viktig i alle våre prosjekter, forklarer Tor Evert Lindeland, som er prosjektsjef i OBOS Fornebu.

 

Hånd som setter klistermerker på bilder på Nabolab på Fornebu.

 

Følger allerede opp funn

Et av de tydeligste behovene som ble avdekket i medvirkningsprosessen, er ønsket om å etablere flere gode møteplasser – for beboere i alle aldersgrupper, og med ulike interesser.

Dette hadde OBOS forutsett, og derfor var flere prosjekter allerede i gang for å imøtekomme behovet. Punkt og Dyrk Fornebu er eksempler på samlingssteder initiert av OBOS, som det stadig arbeides med å videreutvikle.

Et annet relevant funn fra undersøkelsene, er at enkelte opplever Fornebu som et fragmentert område – parken, boligområdene og næringsområdene oppleves av flere som egne «øyer», og ikke som ett samlet Fornebu.

– En av våre viktigste oppgaver på Fornebu å «sy området sammen», og skape eller legge til rette for livet mellom husene, i henhold til overordnet plan, sier Lindeland.

 

Bilde av samlingshuset på Punkt på Fornebu. På veggen står det Punkt med store bokstaver.