Mennesker på en dugnad

Millionstøtte til miljøløft i OBOS-borettslag

OBOS har satt av 250 millioner kroner til miljøtiltak i over tusen OBOS-tilknyttede borettslag. For å bruke pengene, må styret kun forhåndsvarsle tiltaket som skal gjøres, stort som smått.

Skjemaet fylles ut og sendes inn til miljotiltak@obos.no.

Det omfattende miljøløftet ble vedtatt av generalforsamlingen i OBOS våren 2021. I løpet av en femårsperiode vil de OBOS-tilknyttede borettslagene få overført samlet 250 millioner kroner. 

Støtten er øremerket satsing på bomiljø-, klima- og miljøtiltak i OBOS-tilknyttede borettslag som blir forvaltet av OBOS. Pengene fra ordningen OBOS gir tilbake kommer OBOS-medlemmer i nesten 100 000 boliger til gode. 

Borettslag og sameier som ikke er OBOS-tilknyttede borettslag, er ikke omfattet av ordningen. 

Skal styrke tilbudet til barn og unge

OBOS er opptatt av å gi tilbake til samfunnet, og den nye ordningen er en liten del av dette. OBOS bruker hvert år inntil 10 prosent av overskuddet på små og store tiltak som kommer medlemmer og hele lokalsamfunn til gode. Satsingen er spesielt rettet mot å styrke tilbudet til barn og unge der de bor, gjennom bidrag til blant annet idrettslag, korps og andre organisasjoner. 

Hvert tilknyttet borettslag har en egen miljøbankkonto i OBOS-banken. Pengene er sperret på denne kontoen inntil det planlagte tiltaket er gjennomført. Styret må ikke søke om å bruke pengene, kun forhåndsvarsle hvilket tiltak som skal gjennomføres. Når tiltaket er gjennomført blir pengene overført til borettslagets driftskonto cirka èn måned etter at vi er varslet om ferdigstillelsen.

Tilskuddsmidlene blir fordelt mellom de tilknyttede borettslagene basert på antall boliger i det enkelte borettslag 1. juli hvert år. Pengene vil bli overført den enkeltes miljøkonto innen 1. september hvert år. Nye OBOS-tilknyttede borettslag vil også få tilskuddsmidler. Da vil summen som blir tildelt hvert borettslag gå noe ned. 

Borettslag som eventuelt sier opp forretningsføreravtalen med OBOS, beholder pengene som står på miljøkontoen når avtalen opphører, men det blir ikke tilført ytterligere midler. Borettslag som sier opp avtalen med OBOS vil ikke kunne ta ut pengene som står på konto før det foreligger dokumentasjon på at miljøtiltaket er gjennomført.

Kriterier for å kunne bruke tilskuddspengene

 • Tiltaket retter seg mot klima, miljø og uterom
 • Tiltaket vil komme OBOS-medlemmene til gode
 • Det bevilges ikke midler til enkeltpersoner, jubileumsfeiring eller andre sosiale samlinger, normalt vedlikehold eller til drift
 • Det bevilges ikke midler til prosjekter ferdigstilt før desember 2021
 • Borettslagene må ha gjennomført tiltaket før miljøbankkonto kan åpnes for overføring til driftskonto
 • Dersom tilknyttede borettslag sier opp forretningsføreravtalen med OBOS Eiendomsforvaltning AS tilføres det ikke ytterligere midler fra oppsigelsestidspunktet/utløpstidspunktet
 • Borettslagene som sier opp forretningsføreravtalen vil ikke kunne ta ut midlene fra miljøbankkonto før dokumentasjon på gjennomførte tiltak foreligger

Hva kan pengene brukes til?

Eksempler på prosjekter kan være etablering av sykkelparkering, elbillading, lekeplasser, aktivitetsparker og oppgradering av uterom. Andre tiltak kan være etterisolering og energieffektiviserende tiltak som etablering av energibrønner og solcelleanlegg.

Fra 2023 er det ikke anledning til å benytte midler til jubileumsfeiring eller andre sosiale sammenkomster.

Inspirasjon

Se hva tilskuddsmidlene kan brukes til

 • Sykkelparkering
 • Beplantning, urban dyrking, parsellhager
 • Oppgradering av uterom med tanke på flom og overvann
 • Lekeapparater / aktivitetsapparater / Tuftepark / ballplass
 • Etterisolering / energieffektiviseringstiltak
 • El-bil lading
 • Utredning/kartlegging knyttet til klima, miljø og uterom
 • Pilotering av innovative løsninger knyttet til klima, miljø og uterom
 • Etablering av energibrønner
 • Strømproduksjon via solenergi
 • Oppgradering av ventilasjonsanlegg
 • Etablering av individuelle varme- og vannmålere
 • Tiltak knyttet til gjenbruk og/eller ombruk
 • Bedre renovasjonsløsninger
 • Sosiale møteplasser (grillplasser, med mer)
 • Utebord og benker. Tips! Nedfellbart sjakkbrett i bordplaten
 • Tilpassing for universell uforming og/eller bedre tilgjengelighet for beboere
 • Utsmykking
 • Belysning
 • Kulturminner
 • Andre tiltak som bedrer bomiljøet i borettslaget og er bra for klima, miljøet og sosialt samhold/liv mellom husene
 • Borettslag som ønsker å gå sammen for gjennomføring av felles tiltak
 •