Hopp til innhold
Mennesker på en dugnad

Millionstøtte til miljøløft i OBOS-borettslag

OBOS har satt av 250 millioner kroner til miljøtiltak i over tusen OBOS-tilknyttede borettslag. For å bruke pengene, må borettslaget forhåndsvarsle og få godkjent planlagte tiltak.

Skjemaet fylles ut før tiltak iverksettes, og sendes til miljotiltak@obos.no.

Det omfattende miljøløftet ble vedtatt av generalforsamlingen i OBOS våren 2021. I løpet av en femårsperiode vil de OBOS-tilknyttede borettslagene få overført samlet 250 millioner kroner. Pengene fra ordningen kommer OBOS-medlemmer i nesten 100 000 boliger til gode. 

Støtten er øremerket satsing på bomiljø-, klima- og miljøtiltak i OBOS-tilknyttede borettslag som blir forvaltet av OBOS. Ordinære drifts- og vedlikeholdstiltak kvalifiserer ikke for ordningen. 

Borettslag og sameier som ikke er OBOS-tilknyttede borettslag, er ikke omfattet av ordningen. 

Om ordningen

Hvert tilknyttet borettslag har fått en egen miljøbankkonto i OBOS-banken. Pengene er sperret på denne kontoen inntil det planlagte tiltaket er gjennomført. Styret må forhåndsvarsle og få godkjent tiltak som ønskes igangsatt. Når tiltaket er gjennomført, blir pengene overført til borettslagets driftskonto. Overføring skjer normalt innen én måned etter at borettslaget har send kopi av betalte fakturaer til miljotiltak@obos.no.

Tilskuddsmidlene blir fordelt til de tilknyttede borettslagene basert på antall boliger i det enkelte borettslag 1. juli hvert år. Pengene vil bli overført til borettslagenes miljøkontoer innen 1. september. Nye OBOS-tilknyttede borettslag vil også få tilskuddsmidler innenfor den vedtatte rammen. 

Det er ikke noe krav om at pengene skal benyttes i det året de tildeles. Det viktige er borettslaget finner gode miljøtiltak å benytte midlene til.

Borettslag kan gjerne gå sammen for gjennomføring av felles tiltak.

Borettslag som eventuelt sier opp forretningsføreravtalen med OBOS, beholder pengene som står på miljøkontoen når avtalen opphører, men det blir ikke tilført ytterligere midler. Borettslag som sier opp avtalen med OBOS vil ikke kunne ta ut pengene som står på konto før det foreligger dokumentasjon på at miljøtiltaket er gjennomført.

Kriterier for å kunne bruke tilskuddspengene

 • Tiltaket retter seg mot klima, miljø og uterom.
 • Tiltaket må kunne komme alle beboerne til nytte.
 • Miljøtilskuddet kan ikke benyttes til normalt vedlikehold eller til drift.
 • Det bevilges ikke midler til enkeltpersoner, jubileumsfeiring eller andre sosiale samlinger.
 • Borettslaget må forhåndsvarsle og få godkjent planlagte tiltak.
 • Det bevilges ikke midler til prosjekter som er igangsatt før skjemaet for forhåndsvarsling er sendt inn og tiltaket er godkjent
 • Borettslagene må ha gjennomført tiltaket før miljøbankkonto kan åpnes for overføring til driftskonto

Hva kan pengene brukes til?

Eksempler på prosjekter kan være etablering av sykkelparkering, elbillading, lekeplasser, aktivitetsparker og oppgradering av uterom til gode møteplasser for beboerne. Andre tiltak kan være etterisolering eller  energieffektiviserende tiltak som etablering av energibrønner og solcelleanlegg.

Fra 2023 er det ikke anledning til å benytte midler til jubileumsfeiring eller andre sosiale sammenkomster.

Inspirasjon

 • Sykkelparkering
 • Bærekraftig beplantning, urban dyrking, parsellhager
 • Oppgradering av uterom med tanke på flom og overvann
 • Lekeapparater / aktivitetsapparater / Tuftepark / ballplass
 • Energieffektiviseringstiltak / etterisolering
 • El-billading
 • Utredning/kartlegging knyttet til klima, miljø og uterom
 • Pilotering av innovative løsninger knyttet til klima, miljø og uterom
 • Etablering av energibrønner
 • Strømproduksjon via solenergi
 • Oppgradering av ventilasjonsanlegg med målbar miljøeffekt
 • Etablering av individuelle varme- og vannmålere
 • Tiltak knyttet til gjenbruk og/eller ombruk
 • Bedre renovasjonsløsninger
 • Sosiale møteplasser 
 • Tilpassing for universell uforming og/eller bedre tilgjengelighet for beboere
 • Oppgradering til mer miljøvennlig belysning
 • Andre tiltak som bedrer bomiljøet i borettslaget og er bra for klima, miljøet og livet mellom husene
 •