Hopp til innholdet
House Plans

Behandling av budsjett og endring av felleskostnadene

Oktober er måneden for å tenke på budsjett og eventuelle endringer av felleskostnadene for neste år.

Budsjettforslag fra OBOS

I oktober sender OBOS forslag til budsjett til alle boligselskaper som har dette med i avtalen. Budsjettforslaget er basert på årets regnskap samt forventede økninger i de større ordinære kostnadene - som for eksempel kommunale avgifter og forsikring. Har styret gitt oss beskjed om planer for fremtidig drift og vedlikehold, vil disse også bli tatt med.

Styrets behandling av budsjettet - budsjettmøte

Vi anbefaler at styret gjør seg godt kjent med innholdet i budsjettforslaget og tar stilling til om de foreslåtte beløpene på kostnadssiden virker fornuftige. Gjør dere også godt kjent med forutsetningene og kommentarene som ligger i følgebrevet til budsjettet. Ønsker styret endringer i de ulike budsjettpostene, tar dere kontakt med rådgiver. Ofte kan det være nyttig å ha et budsjettmøte sammen med boligselskapets rådgiver i OBOS, hvor dere sammen endrer på og ferdigstiller budsjettet. Ta kontakt med rådgiveren og avtalt tid om dere ønsker dette.

Hvordan øke felleskostnadene?

Det er styret som fastsetter hvor mye eierne skal betale i felleskostnader for å dekke boligselskapets felles forpliktelser. For å sikre forutsigbarhet er det normalt at en økning baserer seg på budsjettet og de planene styret har for kommende periode. Dersom boligselskapet har planlagte prosjekter flere år frem i tid, eller har en langsiktig vedlikeholdsplan, bør dette tas med i vurderingen.

Det er fornuftig at eierne ikke får for brå og stor økning i felleskostnadene, med mindre dette er nødvendig basert på boligselskapets økonomiske situasjon. Mange boligselskaper legger opp til en årlig og forutsigbar økning, og slike regelmessige og små prosentvise økninger er en bedre løsning enn å gjøre en kraftig økning i felleskostnadene hvert 4. eller 5. år. Hvis styret har klart å kutte utgiftene og/eller økonomien i boligselskapet er god, kan dere selvsagt også vurdere å beholde felleskostnadene på dagens nivå.

Dersom styret vedtar å øke felleskostnadene, må det fattes et styrevedtak slik at det er protokollført og dokumentert Økningen må gjøres prosentvis, for eksempel slik: «Styret har vedtatt å øke felleskostnadene med 10 % fra 01.01.2020.»

Når bør eierne varsles?

Det er ikke beskrevet i lov om at eller når eierne må varsles om økning av felleskostnadene. OBOS anbefaler minst én måneds varsel slik at eierne er gjort kjent med forholdet i god tid. Husk å undersøke om det står noe om dette i boligselskapets vedtekter.

Når bør budsjettet være klart?

Hvis dere ønsker å endre felleskostnadene fra 1. januar, må budsjettet være godkjent av styret innen 7. november. Betalingsinformasjonen for januar blir sendt ut siste halvdel av november. Felleskostnadene kan også endres gjennom hele året uten ekstrakostnader for selskapet. Rekker dere ikke fristen, kan endringen isteden tre i kraft fra 1. februar.

Har dere ikke budsjett inkludert i avtalen, men ønsker hjelp til dette?

Snakk med din kontaktperson i OBOS som gjerne tar oppdraget.

Se også saken «De 15 vanligste budsjettspørsmålene» i  Bolig & Miljø 05/19.

Synes du dette var interessant?

Se flere nyheter her