Det er for så vidt en forskjell mellom eierseksjonssameier og borettslag i den forstand at mens brl. § 5-11 (4) legger kompetansen til å fastsette ordensregler til styret, så legger esl. § 28, første ledd denne kompetansen til årsmøtet.

Vi anbefaler at husordensreglene vedtas på generalforsamling også i borettslag fordi dette er med på å sikre større grad av forpliktelse fra andelseiernes side.

På generalforsamling eller årsmøte vedtas husordensregler med alminnelig flertall, dette som motsetning til vedtekter og vedtektsendringer som krever to tredels flertall.

Det er i og for seg ingen ting i veien for at også vedtektene kan inneholde bestemmelser av mer ordensmessig karakter, men nettopp fordi vedtektene er tyngre å endre på grunn av flertallskravene anbefaler vi at regler av slik ordensmessig art reguleres i husordensreglene som et mer fleksibelt instrument.

Hva slags regler bør man ha i husordensreglene?

Som navnet sier er det snakk om ordensregler, og dette vil typisk omfatte slikt som regler for nattero, parkering på og annen bruk av fellesarealene, dyrehold andre bestemmelser som skal sørge for et friksjonsfritt forhold mellom beboerne.

Samtidig er det på det rene at husordensreglene ikke på urimelig vis kan gripe inn i den rent private sfære. Det andelseier gjør innenfor boligens fire vegger som ikke sjenerer andre kan ikke fellesskapet legge seg opp i.

For noen år siden var det en sak med et borettslag som forbød beboerne å kutte grønnsaker etter klokken 22.00. Med mindre vi snakker om et borettslag som er usedvanlig lydt eller det dreier seg om usedvanlig store grønnsaker og andelseier kuttet disse på en usedvanlig støyende måte synes det klart at vi her befinner oss utenfor det fellesskapet kan regulere.

Det finnes ennå enkelte borettslag som har lettere arkaiske husordensregler fra den tiden mor var hjemme og far var på jobb og som følgelig forbyr vask og tørk av tøy etter klokken 17.00, eller støyende lek på lekeplassen mellom 17.00 og 18.30 (far sover middag...).

Det anbefales at man gjør en jobb med å oppdatere disse, slik at de blir mer i samsvar med tiden og samfunnet for øvrig.

Brudd på husordensreglene vil være et mislighold som i alvorlige tilfelle kan begrunne salgspålegg eller begjæring om fravikelse.

Dette gjelder selvsagt ikke i det tilfeller der husordensreglene går ut over det man rettmessig kan regulere eller der de åpenbart har gått ut på dato.