Hopp til innholdet

Boligselskapets ansvar for skjeggkre

I følge den kinesiske kalender var 2018 hundens år, men 2018 har definitivt fremstått som skjeggkreets. Dette primitive insektet er nærmest umulig å bli kvitt når man først har fått det. I den forbindelse blir følgende spørsmål aktuelt: hvilket ansvar har egentlig boligselskapene for å bekjempe disse dyrene?

Skjeggkreet, som gjerne omtales som sølvkreets robuste storebror, er angivelig blant de eldste insektene på jorden. Skjeggkreets hovednæringskilde er cellulose, noe som gjør at det kan leve på f.eks. et lite stykke dopapir i lang tid.

Det rettslige grunnlaget for boligselskapets ansvar

Flere har uttalt at det følger av skadedyrforskriften at boligselskapene har et ansvar for å bekjempe skjeggkre. Overtredelse av plikten er i så fall straffebelagt. Vi er av den oppfatning at skjeggkreets harmløshet på alle måter klart tilsier at det må anses å falle utenfor anvendelsesområdet til en forskrift som har til formål å bekjempe sykdom hos mennesker. Boligselskapet vil imidlertid uansett ha et ansvar for bekjempelsen ut fra de alminnelige regler om boligselskapets vedlikeholdsplikt. Men hva består dette ansvaret i sånn konkret?

Bekjempelse

Skjeggkre bekjempes i praksis gjennom støvsuging og limfeller. Gift ikke er anbefalt. Tettetiltak har angivelig ofte svært liten effekt, men kan være verdt et forsøk i bygg med støpte etasjeskiller; litt avhengig av konstruksjonen.
 
Skjeggkreet trives best der hvor det er relativt varmt og vil følgelig foretrekke å oppholde seg inne i leilighetene heller enn på kalde og trekkfulle fellesarealer. Av disse grunner vil det praksis være seksjons- eller andelseierne som har det primære ansvaret for å bekjempe dyrene: man kan vanskelig kreve at styret besørger løpende renholdstiltak inne i den enkeltes hjem: fellesskapets vedlikeholdsplikt er tross alt avgrenset mot beboernes og må anses som sekundært til disses så lenge det gjelder tiltak på innvendige flater.

Styrets ansvar

Det styret først og fremst har ansvar for er bekjempelsestiltak på fellesareal, koordinering av skjeggkre-aksjoner ved angrep som går ut over kun en leilighet, samt deling av informasjon.
 
Brukerne av leilighetene bør oppfordres til å gi beskjed til naboene og til styret om de oppdager skjeggkre i egen leilighet. I tilfeller hvor skjeggkreforekomster oppdages bør brukere av leilighetene som er, eller kan tenkes å være, berørt, pålegges å intensivere støvsuging og renhold i egne leiligheter.
 
Styret bør også forhøre seg med et skadedyrfirma om også andre tiltak bør vurderes – herunder om det finnes utettheter mellom leilighetene som det er noe poeng i å tette. Styret bør også vurdere å gå til innkjøp av større mengder limfeller som kan deles ut til beboere etter behov.
 
I tilfeller hvor man mistenker at en skadedyrforekomst skyldes en enkelt beboers forhold er det ofte fristende å begynne å tenke sanksjonsmuligheter. I ekstreme tilfeller kan det kanskje bli aktuelt med utkastelse/tvangssalg overfor beboere som ikke evner å foreta tilstrekkelig renhold av egen leilighet til å holde skjeggkreforekomsten innenfor akseptable rammer.
 
Utkastelse vil i så fall måtte begrunnes med henvisning til at det manglende renholdet medfører slik spredning at heller ikke naboene klarer holde bestanden under kontroll i sine leiligheter, med de ulemper (og verditap!) dette innebærer for disse.
 
I praksis vil det likevel være vanskelig å godtgjøre at det foreligger tilstrekkelig årsakssammenheng mellom en beboers forsømmelser og et større skjeggkreproblem: skjeggkreene kan jo komme fra flere kilder og det er mulig man ikke ville blitt kvitt dem selv med optimalt renhold fra alle beboerne.

Krav om erstatning

På tilsvarende måte vil det også gjennomgående være vanskelig å fremme krav om erstatning fra enkeltbeboere for økonomisk tap forårsaket av skjeggkreforekomst: krav om erstatning forutsetter som kjent at nødvendig ansvarsgrunnlag foreligger og det vil som hovedregel være vanskelig å sannsynliggjøre at en skjeggkreforekomst er forårsaket av en erstatningsbetingende handling fra enkelte beboeres side.
 
Å skaffe seg tilgang for å tvangsgjennomføre bekjempelsestiltak i den enkeltes leilighet anses generelt som lite hensiktsmessig i og med at tiltak må gjennomføres jevnlig og over tid.

Oppfordring om felles bekjempelse

Som følge av forholdene nevnt over er vårt råd til styrene følgelig dette: oppdages det større forekomster av skjeggkre i blokka bør man først og fremst legge inn ressurser på å få et godt samarbeid og innsats sammen med beboerne for å bekjempe forekomsten, heller enn å bruke ressurser på å krangle om hvem som har ansvaret. 
 
Skrevet av Advokatene i OBOS januar 2019

Les hva NBBL sier om styrets ansvar for skjeggkre

Synes du dette var interessant?

Se flere nyheter her