Hopp til innholdet
Lumberjack with saw and harness pruning a tree.

Trær til glede og besvær

Trær synes å være en jevnlig kilde til konflikt i naboforhold eller innad i boligselskapet. Hvilke regler gjelder innad i borettslag og sameier for skjøtsel og felling av trær?

La oss ta det enkleste først: Hvilke regler gjelder innad i borettslag og sameier for skjøtsel og felling av trær?
 
I utgangspunktet gjelder prinsippet om grunneiers rådighet over egen eiendom. Med mindre særlige regler kommer til anvendelse (se nedenfor) er det grunneier som suverent bestemmer hva som skal skje med tanke på skjøtsel og felling av trær på eiendommen.
 
Grunneierrådigheten tilligger styret som en del av borettslaget eller sameiets alminnelige drift og forvaltning, med mindre særlige begrensninger følger av loven (primært brl. § 8-9 eller esl. § 30) eller vedtektene.
Hverken brl. eller esl. har noen særbestemmelser om trær og således er det - normalt - innenfor styrets kompetanse å treffe alle beslutninger.
 
Imidlertid er trær noe som vekker sterke følelser for mange, og synet på hva som er til nytte eller skade er forskjellige. Som kjent vokser trær sakte og fellingen av et eller flere store trær vil i praksis være uopprettelig på kort til mellomlang sikt. 
 
Der det er snakk om et borettslag eller sameie med store trær som av noen - eller i det minste en større del av beboermassen - kan oppfatte å ha verdi, anbefales det at felling og skjøtsel skjer etter en utomhusplan eller skjøtselsplan som generalforsamlingen har godkjent.(NB: Det anbefales ikke at man bringer fellingen av hvert eneste tre inn for generalforsamlingen, det er prinsippene og kjørereglene for felling det er snakk om å godkjenne.)
 
Unntak vil naturlig nok gjelde for trær der fellingsbehovet er mer eller mindre åpenbart, for eksempel et skadet tre som kan falle overende, verdiløs krattskog eller andre tilfeller der fellingen er ukontroversiell.

Hva med trær på nabotomten?

Når det gjelder forholdet til naboens trær har naboloven egne bestemmelser om felling av trær som er til urimelig skade eller ulempe for naboeiendom.

Er det andre ting å ta hensyn til?

Selv om man har et lovlig fattet styre- eller generalforsamlingsvedtak på felling, eller man har en villig nabo som tillater at hans tre felles, er man ikke nødvendigvis i land med det.
Også det offentlige regelverket må hensyntas. Enkelte trær kan være fredet etter naturmangfoldsloven, for eksempel gjelder dette for store eiketrær og særlig hule eiketrær. I andre tilfeller kan trær være fredet som kulturminner. I disse tilfellene vil det være forbudt å fjerne eller skade trærne.
 
Endelig kan det i kommunale reguleringsplaner være fastsatt begrensninger på adgangen til felling av store trær (definert som trær med en omkrets større enn 90 cm målt en meter over bakken). I Oslo gjelder dette blant annet i Nordstrandsskråningen, områder omfattet av Småhusplanen og på deler av Bygdøy. I disse tilfeller kreves det søknad til og godkjennelse fra kommunen for å felle disse trærne. Felling uten tillatelse vil utløse sanksjoner fra kommunens side.
 
Juridisk avdeling i OBOS, september 2018

Synes du dette var interessant?

Se flere nyheter her