Hopp til innhold

Medlemsorganisasjonen

OBOS er en medlemsorganisasjon og har gjennom flere år jobbet systematisk med å framskaffe attraktive medlemsfordeler.

Hovedformålet for OBOS er å skaffe medlemmene bolig, men det skal lønne seg å være medlem både for dem som har dekket sitt boligbehov gjennom OBOS og for dem som er medlemmer med tanke på et mulig framtidig behov. Særlig populære er tilbudene innenfor banktjenester, forsikring og kultur. Det arbeides kontinuerlig med å styrke medlemstilbudene. Alle medlemmer får tilsendt OBOS-bladet, som utkommer med ni nummer i året.

Organisasjon

Antall ansatte og sykefravær

OBOS og datterselskapene hadde 2 613 ansatte ved utgangen av 2018, hvorav 949 i Sverige. Antallet ansatte i konsernet er i løpet av året redusert med 48 personer. Noe av reduksjonen skyldes salg av OBOS Eiendomsdrift, i tillegg til at både OBOS Sverige og Block Watne har hatt en reduksjon i antall ansatte. Resterende selskaper i Norge har totalt sett hatt en økning på 78 ansatte. OBOS har som mål å være en foretrukket arbeidsplass ved rekruttering av nye medarbeidere, og ved å utvikle og beholde eksisterende medarbeidere.

I OBOS-konsernet totalt var sykefraværet i 2018 på 4,7 prosent, noe som er en økning sammenliknet med 2017. Sett i lys av konsernets overordnede målsetning om et sykefravær på godt under 4 prosent, er dette ikke et tilfredsstillende resultat. Det har ikke vært skader eller ulykker av vesentlig art i OBOS i 2018.

Likestilling

OBOS har lenge arbeidet for likestilling. Organisasjonen har en skriftlig nedfelt personalpolitikk, der den forplikter seg til å:

  • legge forholdene til rette for at alle ansatte skal gis muligheter til jobbutvikling
  • stimulere til å få flere kvinner i ledende stillinger
  • sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering på grunn av etnisitet, hudfarge, språk, religion, kjønn, seksuell legning, alder eller uførhet

OBOS skal være en trygg, engasjerende og utviklende arbeidsplass for arbeidstakere av begge kjønn. Av ansatte i OBOS-konsernet er 34 prosent kvinner og 66 prosent menn. 66 prosent av lederne i OBOS-konsernet er menn, mens av totalt åtte konserndirektører er fire kvinner og fire menn. 60 prosent av medlemmene i styret er kvinner. Ved rekruttering til stillinger i konsernet søkes det bevisst å øke kvinneandelen, og i løpet av 2018 har konsernet ansatt flere kvinner i ledende stillinger, blant annet i divisjonen for boligutvikling. Av de totalt 26 lederne som er rekruttert de siste fem årene, er 58 prosent kvinner. Byggebransjen har en markant skjevhet i rekrutteringsgrunnlaget. 38 prosent av prosjektlederne innenfor boligutvikling i OBOS i Norge er kvinner og av totalt 40 ansettelser innen prosjektledelse de siste fem årene, er 18 kvinner. To av datterselskapene, OBOS Fornebu og OBOS Kärnhem, er ledet av kvinner. Block Watne og OBOS Sverige har et utviklingspotensial når det gjelder å få flere kvinner inn i ledende stillinger, men har hatt en positiv utvikling i 2018. Innenfor næringseiendom er det ansatt to kvinner til å lede prestisjeprosjektet Construction City.

Utvikling av medarbeidere og ledere

Utvikling av medarbeidere er blant de viktigste investeringer OBOS gjør. I 2018 ble første runde av det to-årige modulbaserte programmet for ledertalentutvikling, OBOS Extend, avsluttet. I fjerde kvartal 2018 ble neste kull på 12 unge medarbeidere plukket ut etter søknad, og disse vil følge programmet over neste 2-årsperiode. Videreutvikling av mer erfarne ledere har også stått sentralt i 2018, blant annet gjennom jevnlig gjennomføring av interne temakurs innen ulike ledelsesområder. I tillegg ble det i 2018 startet opp et nytt lederutviklingsprogram i OBOS, «Ledelse i en dynamisk hverdag». Programmet fokuserer på endringsledelse og har som mål utvikle ledere til å bli bedre i stand til å lede medarbeidere gjennom både små og store endringsprosesser.

Rekruttering og arbeidsgiverprofilering

Det har i 2018 vært lagt stor vekt på arbeidet med å profilere OBOS som attraktiv arbeidsgiver. Sommertrainee-programmet for studenter ble i 2018 gjennomført for sjette år på rad. Ordningen har vært utvidet med flere deltakere for hvert år, og er et viktig tiltak for organisasjonen, både for strategisk rekruttering og for profilering av OBOS som arbeidsgiver. OBOS har i 2018 ytterligere økt tilstedeværelsen ved de største utdanningsinstitusjonene i Norge, både gjennom deltakelse på karrieredager, gjennom bedriftspresentasjoner og andre profileringstiltak mot studenter på utvalgte studieretninger. I tillegg til tiltak for denne målgruppen har det vært lagt ned mye arbeid med å profilere OBOS mot mer erfarne arbeidstakere, blant annet gjennom rekrutteringskampanjen «Byens nye helter». Det langsiktige arbeidet med arbeidsgiverprofilering har gitt resultater. I 2018 ble OBOS kåret til en av Norges mest attraktive arbeidsgivere, og bransjebeste i kategorien Real Estate, i kåringen Universum Awards.

Arbeidsforhold

OBOS arbeider kontinuerlig og systematisk med å utvikle en stadig mer effektiv organisasjon med et faglig inspirerende og trygt arbeidsmiljø. Kravene til internkontroll for helse, miljø og sikkerhet (HMS) følges opp gjennom årlige handlingsplaner. OBOS har egne rutiner for varsling i forbindelse med seksuell og annen trakassering.

OBOS-konsernet arbeider med SHA (Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø) basert på en visjon om null skader med fravær på byggeplassene. Det viktigste for å nå denne målsettingen er god intern kompetanse og vedvarende fokus både fra ledelsen og den enkelte medarbeider.

Boligbyggingsvirksomheten har kontinuerlig fokus på SHA/HMS, og tallene viser nå en positiv utvikling sammenliknet med tidligere år. Byggebransjens viktigste måleparameter er fraværsskader på byggeplass målt i forhold til utførte timeverk. Dette uttrykkes som en såkalt H1-verdi (fraværsskader per million arbeidede timer).

I 2018 endte H1-verdien på 3,5 i OBOS Nye Hjem og OBOS Fornebu mot 3,4 ved utgangen av 2017.

I Block Watne er H1 verdien i 2018 redusert fra 8,2 til 5,8. Det arbeides systematisk med å redusere og forebygge antall skader, i tett dialog med egne fagarbeidere og underentreprenører. Holdningskampanjen «Vel hjem. Alltid vel hjem.» er videreført også i 2018.

OBOS Sverige og OBOS Kärnhem har tidligere rapportert LTAR-verdier, som er en svensk versjon av H1 og startet først å måle H1-verdier i 2018. Fabrikkene har egne vernekomitéer som behandler og følger opp avvikssituasjoner og skader. OBOS Sverige hadde ved utgangen av 2018 en H-verdi på 1,5, mens OBOS Kärnhem hadde en H-verdi på 7,2. OBOS Sverige hadde totalt tre alvorlige ulykker og seks ulykker som førte til fravær. Tilsvarende tall for 2017 var fire og 17. De tre alvorligste skadene skyldes alle ulykker med underentreprenører. Ved alle ulykkene var regelverket ikke fulgt av underentreprenøren. I OBOS Kärnhem har det ikke vært noen alvorlige skader gjennom året. I 2017 var tallet seks.

I OBOS Forretningsbygg var H1-verdien 1,9 ved utgangen av 2018, mot 2,9 ved utgangen av 2017. I OBOS Energi var H1-verdien 40 ved utgangen av 2018, mot null ved utgangen av 2017. Antallet fraværsskader er to, men på grunn av lavt antall arbeidstimer er utslaget stort. Fra 1. januar 2018 innførte konsernet nye seriøsitetskrav for alle nye byggeprosjekter i Norge. Målet er å bli kvitt useriøse aktører i byggebransjen og bidra til økt kvalitet i det som bygges. Kravene regulerer blant annet bruk av faglærte håndverkere (minimum andel på 40 prosent) og lærlinger (minimum andel på sju prosent), begrensninger i bruken av underleverandører og tydelige krav til lønns- og arbeidsvilkår.

OBOS har også inngått et samarbeid med Skatteetaten og Veidekke for å bekjempe arbeidslivskriminalitet på byggeplassene. I første rekke gjelder avtalen OBOS-prosjektet på Vollebekk, der det bygges 800 nye boliger med Veidekke som entreprenør. Leverandørene gir fullmakt til at Skatteetaten kan gi ut en utvidet skatteattest med taushetsbelagte opplysninger til OBOS og Veidekke. Her vil det framkomme hvorvidt mva og arbeidsgiveravgift er betalt, hvor stor omsetningen er og hvor mange som er ansatt i bedriften.

OBOS og miljøet

OBOS måler sin verdiskapning gjennom de verdier vi skaper for medlemmene, samfunnet og konsernets langsiktige økonomiske verdiskapning. Et av hovedmålene i OBOS-konsernets strategi fram mot 2021 er å ta grønt ansvar. Som ledende aktør i bolig- og byggenæringen har OBOS et særlig ansvar for å gå foran og det er nødvendig for konsernets langsiktige virksomhet.

OBOS og datterselskapene opererer i en bransje der klima og miljøspørsmål blir en stadig viktigere del av risikobildet. Dette påvirker både hvor vi kan bygge, byggemetode, produktene vi leverer, kundenes etterspørsel og tilhørende lønnsomhets- og kompetansekrav. Ved systematisk miljøoppfølging gjennom sertifiseringsordninger og tydelig ledelsesfokus er OBOS godt rustet til å håndtere denne risikoen.

OBOS arbeider aktivt for å redusere energibruk og utslipp av klimagasser samt for å tilby nye, lønnsomme og miljørelaterte produkter, tjenester og investeringer til kunder og medlemmer. Når vi utvikler byer og steder har vi et særlig fokus på hvordan vi kan legge til rette for en bærekraftig livsstil der man deler mer og forbruker mindre av jordens ressurser.

For øvrig vises det til kapittelet «Bærekraft og samfunnsansvar» i årsrapporten for 2018 for en mer detaljert beskrivelse.

Etterlevelse og etikk

OBOS’ virksomhet er underlagt en rekke lovmessige og regulatoriske bestemmelser. Virksomheten har skarpt fokus på dette og har gode rutiner for å etterleve disse.

OBOS er opptatt av å holde et høyt etisk nivå på sin virksomhet og blant sine medarbeidere. Arbeidet med dette pågår kontinuerlig på alle nivåer i virksomheten. OBOS har et sett verdier og etiske retningslinjer som jevnlig oppdateres og som er en integrert del av vår virksomhet. OBOS’ verdier er:

  • Skikkelig
  • Kvalitetsbevisst
  • Offensiv
  • Lønnsom
  • Engasjert

Styret har stor oppmerksomhet rundt SHA-arbeid, og status på dette feltet rapporteres regelmessig til styret.

Selskapet har også egne rutiner for ledelsens egenhandel med eiendom, aksjer med videre, for å sikre uavhengighet og selskapets omdømme.

Samfunnsansvar

Gjennom konsernets formålsbestemmelse og forretningsidé forplikter OBOS seg til å leve opp til gjeldende internasjonale standarder som ivaretar menneskerettigheter og sosiale forhold for arbeidstakere, verner om det ytre miljø og bekjemper korrupsjon i alle forretningssammenhenger.

OBOS har som strategisk mål å utvikle byer og steder og å utøve samfunnsansvar. For også å bidra til livet mellom husene har OBOS etablert programmet OBOS gir tilbake. I 2018 ble det delt ut 106 millioner kroner til gode tiltak innenfor kultur, idrett og miljø.

Det vises til kapittelet «Bærekraft og samfunnsansvar» for en nærmere beskrivelse av dette arbeidet.

Styret

På representantskapsmøtet 22. mai 2018 ble Roar Engeland gjenvalgt som ny styreleder. Styremedlemmene Inger Stray Lien, Torger Reve og Bjørn Frode Skaar og Eva Eriksson ble gjenvalgt som styremedlemmer. Heidi Ulmo ble valgt som nytt styremedlem. Rina Brunsell Harsvik ble gjenvalgt som fast møtende varamedlem. Alle ble valgt for ett år. Tove Heggelund, Lars Örjan Reinholdsson og Nina Hoff Haraton er de ansattevalgte representantene i styret. De ble alle valgt for to år i 2017.

 

Les mer fra årsberetningen

Les mer fra årsrapporten

Grafer som viser brutto boligutvikling og boligsalg i 2019. 3404 solgte boliger. 3814 ferdigstilte boliger. 3294 igangsatte boliger. 5414 – estimert antall mulige boliger på tomter kjøpt i 2019.

Årsberetningen 2019

Samtlige virksomhetsområder, med unntak av boligutvikling, viser resultatforbedring.
Resultat før skatt i millioner kroner. 2015: 2268. 2016: 2837. 2017: 2643. 2018: 2928. 2019: 3737.

Regnskap 2019

Resultatet før skatt i 2019 ble 3 737 millioner kroner, mot 2 928 millioner kroner året før.