Hopp til innhold
OBOS' konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj smiler på et bilde

Kraftsamling om kjernevirksomheten

OBOS skal bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. Denne visjonen er vår ledestjerne og ligger til grunn for våre strategiske prioriteringer. OBOS skal skape verdi gjennom lønnsom vekst, merverdi for medlemmene og som samfunnsansvarlig aktør.

Når vi oppsummerer 2021 kan vi slå fast at OBOS leverer på både vekst, lønnsomhet, medlemsnytte og samfunnsansvar. Det viktigste vi gjør er å skaffe medlemmene våre nye boliger. Det er solgt 3 899 boliger gjennom året, syv prosent flere enn i 2020. Ved inngangen til 2022 har OBOS 6 596 boliger under bygging, en økning på 17 prosent fra 2020. I løpet av de siste seks årene har vi økt boligproduksjonen med hele 50 prosent. Det er vi svært fornøyde med.

Resultat før skatt endte på 4,5 milliarder kroner, som er historisk sterkt. Det viser styrken i OBOS’ diversifiserte forretningsmodell, der kombinasjonen av god underliggende drift innen kjernevirksomheten bolig, forvaltning, bank og næringseiendom forsterkes av en sterk investeringsvirksomhet innen aksjer og forretningsutvikling. Salget av aksjeposten i JM AB i 2021 har tilført god likviditet. Dette gir frihet til å kunne handle raskt når det oppstår muligheter, enten ved å øke byggetakten eller investere i nye boligprosjekter.

Øker samfunnsbidraget i 2022

OBOS har nedfelt i vedtektene at inntil ti prosent av resultat etter skatt skal avsettes til samfunnsnyttige formål. Det gode resultatet i 2021 betyr at OBOS kan øke samfunnsbidraget vesentlig i 2022 i forhold til tidligere år. For 2022 vil 427 millioner kroner settes av til samfunnsnyttige formål. Det tilsvarer 800 kroner per medlem. I solidaritet med sivile som rammes av krigen i Ukraina har OBOS lovet 17,5 millioner kroner til SOS Barnebyers arbeid i Ukraina.

Vitaliserer medlemsdemokratiet

Vi legger bak oss et år med mye fokus på OBOS’ samfunnsrolle og medlemsdemokrati. Vi tar nå grep og setter i gang et viktig arbeid for å vitalisere medlemsdemokratiet gjennom styrket kommunikasjon, økt bruk av medvirkning og dialog med medlemmene. Generalforsamlingen vedtok i juni 2021 å opprette et demokratiutvalg. Mandatet var å se på medlemsdemokratiet innenfor rammene av en robust, konkurranseutsatt økonomisk virksomhet. Utvalget leverte sin rapport i februar med grundige redegjørelser for OBOS’ historie, særegenheter og forslag til forbedringer. Styret vil legge fram sin vurdering av dette med konkrete forslag for generalforsamlingen i juni 2022, blant annet basert på innspill fra medlemmene. Ambisjonen er å styrke dialogen med og forankringen hos våre medlemmer, kombinert med en stabil, langsiktig og forutsigbar forretningsmessig drift.

Tross uroen er medlemstallet økt med 36 006 til 531 000 medlemmer. Det er en stor tillitserklæring som vi forplikter oss til å forvalte godt.

Styrker boligsosial profil

OBOS tar samfunnsansvaret på alvor. Et mer bærekraftig samfunn krever et variert boligtilbud med gode bomiljøer og sosiale møteplasser. Vi ser det som særlig viktig å hjelpe medlemmer som har betalingsevne, men ikke tilstrekkelig egenkapital, inn i boligmarkedet. Sentralt i en moderne og mer sosial boligbygging er valgfrihet for individet, kombinert med et bredt tilbud av veier inn i boligmarkedet.

I 2021 har vi arbeidet videre med å styrke OBOS’ boligsosiale profil i tråd med ønsket fra medlemmene. Gjennom 2021 er hele 652 boliger lagt ut for salg med tilbud til medlemmene om å kunne benytte ordningene Deleie eller Bostart. Fra lanseringen i 2018 har snart 1 500 boliger blitt tilbudt med disse alternative boligkjøpsmodellene.

OBOS tar samfunnsansvaret på alvor. Et mer bærekraftig samfunn krever et variert boligtilbud med gode bomiljøer og sosiale møteplasser.

Daniel Kjørberg Siraj

I 2022 tar OBOS et historisk krafttak med en markant opptrapping av satsingen. I Oslo-området betyr det at rundt 70 prosent av alle borettslagsleiligheter OBOS bygger de kommende årene, vil bli lagt ut for salg til OBOS-medlemmene med Bostart og Deleie. I andre deler av landet, med lavere boligpriser, vil dette gjelde for rundt halvparten av alle nye borettslagsleiligheter. I 2022 er ambisjonen å tilby 2000 slike boliger og de neste fem årene til sammen 8 500 boliger. Deleie-ordningen tilbys også i OBOS’ svenske virksomhet. En styrket boligsosial profil er et uttrykt ønske fra våre medlemmer. Dette gjør det mulig for mange med fast jobb og vanlig inntekt å kjøpe egen bolig – i tråd med OBOS’ formål og samfunnsoppdrag, som er å skaffe medlemmene gode boliger.

Et konkurranseutsatt boligmarked krever lønnsom drift og et offensivt investeringsnivå

Boligmarkedet er i dag fullstendig privatisert og uten subsidier til boligbygging for vanlige folk. OBOS må, som andre boligbyggere og eiendomsaktører, kjøpe tomter til full markedspris – også om vi kjøper tomter av stat eller kommune. Disse pengene får vi gjennom overskudd fra alt det OBOS gjør.

OBOS betaler ikke utbytte, men bidrar med inntil 10 prosent av resultat etter skatt til samfunnsnyttige formål. Øvrig overskudd beholdes i virksomheten. Dermed kan vi investere med en lengre tidshorisont enn mange andre aktører. Det bidrar både til økt konkurransekraft og til kontinuerlig boligbygging, helt uavhengig av offentlige støtteordninger.

Vi skal ikke bare ha råd til å fortsette som før, men også til å øke boligbyggingen for å dekke behovet til våre mer enn 530 000 medlemmer. Styret i OBOS har vedtatt en konsernstrategi som innebærer at OBOS skal øke sin boligbygging med inntil 50 prosent de neste årene, noe som krever store investeringer i nye tomter.

Som del av denne strategien kjøpte OBOS i desember 49,5 prosent av boligbyggeren Solon Eiendom. Solon utvikler både leiligheter og rekkehus, og hoveddelen av prosjektene er i randsonen rundt Oslo, i Rogaland og Kristiansand samt i Stockholm. Dette innebærer at OBOS’ medlemmer vil få forkjøpsrett til ca. 8 000 boliger som Solon har i sin tomtebank, og potensielt ytterligere flere tusen boliger gjennom et langsiktig strategisk tomtesamarbeid med den andre hovedeieren, svenske SBB. Sammen skal vi også bygge flere borettslag i Norge og Sverige, og øke bruken av OBOS’ boligkjøpsmodeller. Vi skal også fortsette å investere innenfor egen boligbyggingsvirksomhet.

I 2021 ble det utover dette kjøpt tomter for ca. 6 200 boliger både i Norge og Sverige. Samlede investeringer i Solon og nye tomter utgjorde ca. 5 milliarder kroner.

En robust modell for gode og klimavennlige bomiljøer

OBOS har en robust og helhetlig forretningsmodell som dekker hele verdikjeden, også etter at boligene er bygget. Ved utgangen av 2021 hadde OBOS over 260 000 boliger til forvaltning. OBOS-banken har en sunn utlånsvekst med 5,5 prosent og bistår både boligselskaper og boligkjøpere med finansiering til kjøp av boliger, refinansiering og rehabilitering.

Bygg og anlegg står for en vesentlig del av ressurs- og energiforbruket. OBOS vektlegger klima- og miljøsatsing i våre nybygg, og har som mål å redusere CO2-utslippene med 45 prosent innen 2026.

Vi bistår også boligselskaper med rehabilitering og bærekraftsarbeid i eksisterende boligmasse. OBOS skal også bidra med 250 millioner kroner dedikert til bærekraftstiltak i tilknyttede OBOS borettslag de neste fem årene. De første 75 millionene utbetales i 2022. Du kan lese mer om vår satsing på bærekraft i bærekraftsrapporten.

En usikker verden

Krigen i Ukraina skaper stor usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen. I skrivende stund er det svært uklart hvordan situasjonen vil påvirke finansmarkedene og økonomien generelt, tilgang på råvarer og kapital, cybersikkerhet og rammebetingelsene for OBOS’ virksomhet for øvrig. Det er også fare for at konflikten kan eskalere. Vår vurdering er at OBOS’ samlede risiko er økt vesentlig som følge av dette, noe som kan påvirke både økonomisk utfall og planlagt aktivitetsnivå i 2022.

Økte renter kombinert med høyere inflasjon vil dempe temperaturen i boligmarkedet. Motsatt vei kan økte kostnader og økt risiko medføre lavere igangsettingstakt for nye boliger. Det kan igjen gi flaskehalseffekter og en rekyl på boligpriser fram i tid.

OBOS har en kompetent organisasjon, god likviditet og langsiktige relasjoner med entreprenører. Det gjør oss i stand til å opprettholde handlefrihet også i usikre tider.

Jeg vil takke våre ansatte for solid innsats som har skapt historisk sterke resultater. Takk også til medlemmer, kunder og samarbeidspartnere som bidrar til at OBOS er en ledende boligbygger og samfunnsaktør.

Les mer fra årsrapporten

To jenter med korpsuniform og instrumenter smiler på et bilde sammen

Høydepunkter

I 2021 delte OBOS Jubel ut 20 millioner kroner. Totalt er det delt ut 60 millioner kroner.

Styret

Styret i OBOS skal sikre både kontinuitet og fornyelse.