Hopp til innhold

Styret

På representantskapsmøtet 1. juli 2021 ble Roar Engeland gjenvalgt som styreleder. Ragnhild Borchgrevink, Eva Eriksson, Torger Reve og Heidi Ulmo ble gjenvalgt som styremedlemmer. Tidligere fast møtende varamedlem Henning Olsen ble valgt som nytt styremedlem. Arne Austreid ble valgt som nytt, fast møtende varamedlem. Alle ble valgt for ett år. Siv Berg, Lars Örjan Reinholdsson og Daniel Walter er ansattvalgte styremedlemmer. De ble alle valgt for to år i 2021.

Styret har avholdt 15 møter i 2021. Ett av møtene ble etterfulgt av et styreseminar. For nærmere omtale av styreutvalgene og styremedlemmenes deltakelse, vises det til Redegjørelsen for eierstyring og selskapsledelse og til styremedlemmenes CVer.

Ansvarforsikring for styret og daglig leder

Det er tegnet ansvarsforsikring for styrets medlemmer og daglig leder (konsernsjef i OBOS-konsernet). Ansvarsforsikringen omfatter også styremedlemmer i datterselskaper med over 50 prosent eierandel, og medlemmer av konsernledelsen.

Ansvarsforsikringen dekker det rettslige erstatningsansvar som styret eller ledelsen kan pådra seg, basert på deres tidligere, nåværende og framtidige handlinger og unnlatelser knyttet til selskapet. Ansvarsforsikringen dekker også nødvendige juridiske omkostninger i tilknytning til at det reises krav mot styret. Forsikringen gir rett til å engasjere en ekstern konsulent for å gjennomføre umiddelbare tiltak som kan lede til å avverge et mulig krav som er dekningsmessig under forsikringen.

Les mer fra årsrapporten

Foto: En gutt sitter på skuldrene til faren sin.

Bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraft og samfunnsansvar står sentralt i styringen og utviklingen av OBOS. Til grunn for arbeidet ligger visjonen som gjelder for OBOS som helhet: å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer.

Konsernsjefen

OBOS skal bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. Denne visjonen er vår ledestjerne og ligger til grunn for våre strategiske prioriteringer.

Regnskap 2021

OBOS fikk et resultat før skatt på 4 454 millioner kroner i 2021. Som et samvirke deler ikke OBOS ut utbytte, men bruker overskuddet til å kjøpe nye tomter og bygge flere boliger.