Hopp til innhold

Hovedtrekk 2021

2021 ble i likhet med fjoråret preget av koronapandemien. Den vedvarende pandemien har imidlertid ikke påvirket OBOS’ kjernevirksomhet i vesentlig grad.

Det har gjennom året vært stor etterspørsel etter nye boliger. Antall solgte boliger var i 2021 på sitt høyeste nivå siden 2016, og OBOS har et historisk høyt antall boliger under produksjon.

Som følge av salget av aksjeposten i JM i 2021, har OBOS en sterk likviditet. Det gjør at OBOS kan agere raskt når muligheter oppstår – enten ved å øke byggetakten eller gjennom å gjøre nye investeringer for kommende boligprosjekter. Gjennom kjøpet av 49,5 prosent av Solon Eiendom Holding AS, vil medlemmene få forkjøpsrett til ca. 8 000 boliger som Solon Eiendom har i sin tomtebank, og potensielt flere tusen boliger til gjennom et langsiktig strategisk tomtesamarbeid med den andre hovedeieren, svenske SBB. I tillegg er også investeringstakten innen egen boligbyggingsvirksomhet videreført. Det er i 2021 kjøpt tomter med kapasitet for ca. 6 300 boliger.

Arbeidet med å styrke OBOS’ boligsosiale profil er videreført i 2021, slik det er ønsket av medlemmene. Det er i 2021 lagt ut for salg 652 boliger med tilbud til medlemmene om å kunne benytte Deleie- eller Bostart-ordningene. Styret besluttet i desember 2021 en vesentlig skalering av ordningen fra og med 2022 med en ambisjon om 8 500 boliger tilbudt med slike modeller de neste fem år.

Resultatet i 2021 gir fundament for et rekordhøyt samfunnsbidrag på 427 millioner kroner i 2022.

Boligutvikling og boligsalg

OBOS-konsernet er den største boligutvikleren i Norge og en av de største i Norge og Sverige samlet. Det ble solgt 3 550 netto boliger i 2021, mot 3 262 netto boliger i 2020. 3 417 boliger ble igangsatt, og det ble ferdigstilt 2 625 boliger. Ved utgangen av 2021 hadde konsernet 5 691 boliger under produksjon.

Forvaltning og rådgivning

Forvaltning av boliger er et av OBOS’ hovedformål. Ved utgangen av 2021 forvalter OBOS 261 694 boliger, mot 245 517 i 2020.

Næringseiendom

OBOS-konsernet eier om lag 703 000 kvadratmeter næringseiendom i hel- og deleide eiendommer. Utleiegraden i selskapets eiendomsmasse var på 92,6 prosent i 2021. Bygging av Construction City der OBOS skal ha sitt nye hovedkontor, er igangsatt.

OBOS-banken

OBOS-banken hadde i 2021 en utlånsvekst på 2 555 millioner kroner, en økning på 5,5 prosent. Ved utgangen av 2021 hadde OBOS-banken 48 906 millioner kroner i utlån og 21 717 millioner kroner i innskuddsmidler.

Egenkapital

millioner kroner

Aksjeinvesteringer

Aksjeinvesteringene viser et resultat før skatt på 2 502 millioner kroner, mot 797 millioner kroner i 2020. Resultatøkningen skyldes salget av aksjeposten i JM AB i juni 2021.

Nye medlemmer

I løpet av året fikk OBOS 36 006 nye medlemmer. Ved utgangen av året var antall betalende medlemmer 531 033, hvorav 12 187 i Sverige.

Medlemmer

tall i tusen

Les mer fra årsrapporten

Foto: En gutt sitter på skuldrene til faren sin.

Bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraft og samfunnsansvar står sentralt i styringen og utviklingen av OBOS. Til grunn for arbeidet ligger visjonen som gjelder for OBOS som helhet: å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer.

Konsernsjefen

OBOS skal bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. Denne visjonen er vår ledestjerne og ligger til grunn for våre strategiske prioriteringer.

Regnskap 2021

OBOS fikk et resultat før skatt på 4 454 millioner kroner i 2021. Som et samvirke deler ikke OBOS ut utbytte, men bruker overskuddet til å kjøpe nye tomter og bygge flere boliger.