Hopp til innhold

Morselskapet OBOS BBL

Morselskapet OBOS BBL er et norsk boligbyggelag med 531 033 betalende medlemmer (andelseiere).

Hovedformålet er å skaffe boliger til andelseierne gjennom borettslag eller på annen måte, og forvalte boliger for andelseierne. Morselskapet utøver eierskap og konsernfunksjoner overfor de operative enhetene (datterselskapene) i OBOS-konsernet. OBOS BBL hadde 488 ansatte ved utgangen av 2021, 257 kvinner og 231 menn, mot 425 ansatte i ved utgangen av 2020.

Disponering av årsresultatet

Morselskapet i OBOS hadde i 2021 et overskudd etter skatt på 3 058,6 millioner kroner, mot 2 874,3 millioner kroner i 2020. Som følge av salget av aksjeposten i JM AB i 2021, ble morselskapets likviditet betydelig styrket og har blitt benyttet til investering i Solon Holding Eiendom AS, opptak av eksternt lån og utlån til datterselskaper.

Annen egenkapital: 3 058 853 566 kroner
Totalt disponert: 3 058 853 566 kroner

Egenkapitalen i morselskapet OBOS BBL utgjør 19 449,1 millioner kroner. Det gir en egenkapitalandel på 72,8 prosent per 31.12.2021.

Forutsetning om fortsatt drift

Styret vurderer selskapets egenkapital som solid og er tilfreds med årets resultat. Dette gir OBOS-konsernet et godt utgangspunkt for 2022. OBOS har en solid posisjon i sine markeder, en sterk finansiell stilling og medarbeidere med høy kompetanse. I henhold til regnskapslovens § 3-3a er regnskapet avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Les mer fra årsrapporten

Foto: En gutt sitter på skuldrene til faren sin.

Bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraft og samfunnsansvar står sentralt i styringen og utviklingen av OBOS. Til grunn for arbeidet ligger visjonen som gjelder for OBOS som helhet: å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer.

Konsernsjefen

OBOS skal bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. Denne visjonen er vår ledestjerne og ligger til grunn for våre strategiske prioriteringer.

Regnskap 2021

OBOS fikk et resultat før skatt på 4 454 millioner kroner i 2021. Som et samvirke deler ikke OBOS ut utbytte, men bruker overskuddet til å kjøpe nye tomter og bygge flere boliger.