Hopp til innhold

Framtidsutsikter

OBOS forventer en moderat prisvekst både i Norge og Sverige i 2022, og en boligbygging på om lag samme nivå som i 2021.

Krigen i Ukraina har imidlertid ført til økt usikkerhet; noe som kan påvirke både boligpriser og byggeaktiviteten. Økte renter kombinert med høyere inflasjon vil ha en dempende effekt på temperaturen i boligmarkedet. Den økte volatiliteten i finansmarkedene vil også ha betydning. Samtidig ser vi at koronapandemien i kombinasjon med økte energipriser, byggekostnader og materialkostnader, lange leveransetider og mangel på råvarer og arbeidskraft – særlig fagarbeidere – medfører større grad av usikkerhet rundt byggetakten i markedet generelt. Denne effekten er kraftig forsterket som følge av Ukraina-krigen. For OBOS vil dette kunne bety redusert lønnsomhet, spesielt i byggevirksomheten, og at det tar lenger tid å gjennomføre planlagte byggeprosjekter. Gjennom OBOS’ gode langsiktige relasjoner med entreprenører, et volum som gir stor innkjøpskraft, stor finansiell handlefrihet og en kompetent organisasjon står OBOS godt rustet til å møte disse utfordringene.

Kommunene regulerer for få tomter i forhold til langsiktig behov. Det er grunn til å frykte at det spesielt i Oslo-området kan bygge seg opp ubalanser som igjen kan gi uønskede prisrekyler oppover noen år fram i tid dersom ikke reguleringssituasjonen forbedres. OBOS’ største risiko, når det gjelder å nå sine strategiske mål om vekst i boligbyggingen, er å få tilstrekkelig tilgang på byggeklare tomter. Det innebærer at OBOS til enhver tid vil binde mye kapital i en langsiktig tomtebank med boligprosjekter i ulik tidsfase.

Vi ser også en stadig større grad av trussel mot virksomheten og ansatte knyttet til cyberkriminalitet og kontinuerlige angrep mot vår IT-infrastruktur. Det er og vil bli gjort større investeringer både i ny og bedre infrastruktur, opplæring og økt kapasitet innenfor cybersikkerhet, med interne og eksterne krefter, for å håndtere denne trusselen.

Det er igangsatt viktige prosesser rundt vitaliseringen av medlemsdemokratiet i OBOS, og Demokratiutvalget avla sin innstilling medio februar. Styret vil fremlegge sin vurdering av dette med konkrete forslag i generalforsamlingen i juni 2022. Ambisjonen er å styrke dialogen med og forankringen hos våre medlemmer, i kombinasjon med en stabil, langsiktig og forutsigbar forretningsmessig drift.

I februar lanserte OBOS en markant opptrapping av sosiale boligkjøpsmodeller. I Oslo-området betyr opptrappingen at rundt 70 prosent av alle borettslagsleiligheter OBOS bygger de kommende årene, vil bli lagt ut for salg til OBOS-medlemmene med ordningene Bostart og Deleie. I andre deler av landet med lavere boligpriser, vil dette gjelde for rundt halvparten av alle nye borettslagsleiligheter. Deleie-ordningen tilbys også i OBOS’ svenske virksomhet. De neste fem årene skal det tilbys 8 500 boliger med slike modeller. Styrkingen av OBOS’ boligsosiale profil er et uttrykt ønske fra våre medlemmer. Dette gjør det mulig for mange med fast jobb og vanlig inntekt å kunne kjøpe egen bolig – i tråd med OBOS’ formål og samfunnsoppdrag – å skaffe medlemmene gode boliger.

Styret vil takke de ansatte, medlemmene og OBOS’ samarbeidspartnere for deres fortsatte bidrag til at OBOS kan skape merverdier for medlemmer og samfunn, og en fortsatt lønnsom vekst.

Les mer fra årsrapporten

Foto: En gutt sitter på skuldrene til faren sin.

Bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraft og samfunnsansvar står sentralt i styringen og utviklingen av OBOS. Til grunn for arbeidet ligger visjonen som gjelder for OBOS som helhet: å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer.

Konsernsjefen

OBOS skal bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. Denne visjonen er vår ledestjerne og ligger til grunn for våre strategiske prioriteringer.

Regnskap 2021

OBOS fikk et resultat før skatt på 4 454 millioner kroner i 2021. Som et samvirke deler ikke OBOS ut utbytte, men bruker overskuddet til å kjøpe nye tomter og bygge flere boliger.