Hopp til innhold

Årsregnskapet

Segmentresultatet (operasjonelt resultat) for 2021 på 4 058 millioner kroner, er en økning på 965 millioner kroner fra 2020. Økningen er i hovedsak drevet av økt aktivitet i Boligutvikling samt salgsgevinster fra investeringsporteføljen.

OBOS-konsernets samlede omsetning var på 11 715 millioner kroner mot 12 246 millioner kroner i 2020.

Årets resultat før skatt i finansregnskapet (IFRS) på 4 454 millioner kroner er en økning på 1 230 millioner kroner fra 2020. Det underliggende resultatet er på nivå med 2020. Engangshendelser i 2021 har en resultateffekt som er 1 216 mill. kroner høyere enn i 2020. Engangshendelser er i hovedsak gevinst ved salg av aksjeposten i JM AB på 2 119 mill. kroner, som rapporteres i segment aksjeinvesteringer. I 2020 var det en gevinst på 699 mill. kroner ved salg av OBOS Energi, som rapporteres under annen virksomhet. Se note 16 Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet for detaljer.

Totalkapitalen ved utgangen av 2021 utgjør 106 749 millioner kroner mot 97 915 millioner kroner i 2020. Balansen har økt med 8 834 millioner kroner fra 31.12.2020, i hovedsak forklart med finansielle anleggsmidler, varelager og utlånsvekst i OBOS-banken. OBOS-konsernets bokførte egenkapital utgjør 33 178 millioner kroner, en økning på 4 066 millioner kroner fra 31.12.2020. Egenkapitalandelen er 31,1 prosent mot 29,7 prosent i 2020. Verdijustert egenkapital er beregnet til 52 663 millioner kroner og verdijustert egenkapitalandel er på 41,7 prosent. Rentebærende gjeld har økt med 2 467 millioner kroner og utgjør 46 284 millioner kroner ved utgangen av 2021. Se note 11 Finansiell risikostyring og rentebærende gjeld for detaljer.

OBOS-konsernet har en god likviditetssituasjon som følge av et godt resultat og salg av investeringseiendom og aksjer. Dette vil bli reinvestert i tomter, byggeprosjekter og økt satsing på boligkjøpsmodeller.

Styret vurderer konsernets egenkapital som solid, og er godt tilfreds med årets resultat. Dette gir OBOS-konsernet et solid utgangspunkt for 2022.

Les mer fra årsrapporten

Foto: En gutt sitter på skuldrene til faren sin.

Bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraft og samfunnsansvar står sentralt i styringen og utviklingen av OBOS. Til grunn for arbeidet ligger visjonen som gjelder for OBOS som helhet: å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer.

Konsernsjefen

OBOS skal bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. Denne visjonen er vår ledestjerne og ligger til grunn for våre strategiske prioriteringer.

Regnskap 2021

OBOS fikk et resultat før skatt på 4 454 millioner kroner i 2021. Som et samvirke deler ikke OBOS ut utbytte, men bruker overskuddet til å kjøpe nye tomter og bygge flere boliger.