Årsregnskapet

Segmentresultatet (operasjonelt resultat) for 2021 på 4 058 millioner kroner, er en økning på 965 millioner kroner fra 2020. Økningen er i hovedsak drevet av økt aktivitet i Boligutvikling samt salgsgevinster fra investeringsporteføljen.

OBOS-konsernets samlede omsetning var på 11 715 millioner kroner mot 12 246 millioner kroner i 2020.

Årets resultat før skatt i finansregnskapet (IFRS) på 4 454 millioner kroner er en økning på 1 230 millioner kroner fra 2020. Det underliggende resultatet er på nivå med 2020. Engangshendelser i 2021 har en resultateffekt som er 1 216 mill. kroner høyere enn i 2020. Engangshendelser er i hovedsak gevinst ved salg av aksjeposten i JM AB på 2 119 mill. kroner, som rapporteres i segment aksjeinvesteringer. I 2020 var det en gevinst på 699 mill. kroner ved salg av OBOS Energi, som rapporteres under annen virksomhet. Se note 16 Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet for detaljer.

Totalkapitalen ved utgangen av 2021 utgjør 106 749 millioner kroner mot 97 915 millioner kroner i 2020. Balansen har økt med 8 834 millioner kroner fra 31.12.2020, i hovedsak forklart med finansielle anleggsmidler, varelager og utlånsvekst i OBOS-banken. OBOS-konsernets bokførte egenkapital utgjør 33 178 millioner kroner, en økning på 4 066 millioner kroner fra 31.12.2020. Egenkapitalandelen er 31,1 prosent mot 29,7 prosent i 2020. Verdijustert egenkapital er beregnet til 52 663 millioner kroner og verdijustert egenkapitalandel er på 41,7 prosent. Rentebærende gjeld har økt med 2 467 millioner kroner og utgjør 46 284 millioner kroner ved utgangen av 2021. Se note 11 Finansiell risikostyring og rentebærende gjeld for detaljer.

OBOS-konsernet har en god likviditetssituasjon som følge av et godt resultat og salg av investeringseiendom og aksjer. Dette vil bli reinvestert i tomter, byggeprosjekter og økt satsing på boligkjøpsmodeller.

Styret vurderer konsernets egenkapital som solid, og er godt tilfreds med årets resultat. Dette gir OBOS-konsernet et solid utgangspunkt for 2022.

Les mer fra årsrapporten